Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu borras kabeltunneln under Östermalm, mellan Valhallavägen och Strandvägen

Att borra en tunnel har liten påverkan på omgivningen i jämförelse med sprängd tunnel. Tunnelborren passerar nu Östermalm på närmare åttio meters djup.

Tunnelborrning, omgivningspåverkan, miljödom

Måttliga men klart märkbara stomljud hörs i byggnader i närheten av tunnellinjen. Information skickades till verksamheter, företag och bostäder inom projektets påverkansområde i början av december 2023.

Tillåtna riktvärden för buller och stomljud regleras i projektets miljödom

Tunnelborrning kan ske helgfri måndag-fredag, 07.00-22.00 samt lördag, söndag, helgdag 09.00-18.00. Arbetstider för tunnelborrning är med hänsyn tagen till bostäder och människors nattsömn. 

Stomljud kan märkas mest i källarplan och de nedre våningsplanen men avtar ju längre upp i en byggnad man befinner sig. En enskild byggnad tar cirka 3-4 veckor att passera, beroende på tunnelborrningens framdrift, vanligtvis cirka 60-70 meter/veckan. Under förra veckan borrades hela 110 meter tunnel. Det är positivt och gör att vi kan passera Östermalm något snabbare än förväntat.

Längs tunneln byggs också sex ventilationsschakt, ett av dem vid IVL Svenska Miljöinstitutet på Campus Kungliga Tekniska Högskolan, norr om Valhallavägen. Arbetstiderna för ventilationsschaktet på Campus KTH är helgfria vardagar 07-19.

Stomljud och tillfällig vistelse för boende 

Stomljud är vibrationer som sprider sig genom berget upp till byggnader. Stomljudet kan höras när borren passerar under cirka 3-4 veckor. Grundläggning, byggnadsmaterial och våningsplan påverkar ljudnivån. Om stomljud eller luftburet buller skulle överskrida riktvärden i projektets miljödom och du har nattarbete med behov att sova dagtid kan du erbjudas tillfälligt boende under en kortare tid. Information om tillfällig vistelse finns till höger här på hemsidan.

Mobil utställning på Campus KTH 

Vår mobila utställning finns på Campus KTH, vid torget där Millesfontänen är belägen, bredvid IVL Svenska Miljöinstitutet. Här finns information och filmer om Svenska kraftnät, var, när, hur och varför vi bygger tunneln för 400 kV elkablar, geologi, hydrogeologi, akustik och mycket annat. Öppettider är vardagar 10-17. 

Arbeten vid fem av sex ventilationsschakten 

Inom kort är byggaktiviteter vid fem av de sex ventilationsschakten igång, ovanmark och djupt nere under markytan. 

Ventilationsschakt Mörby 

Raiseborrningen av ventilationsschaktet och efterföljande förstärkningsarbetet med bultning och betongsprutning har slutförts. Nu pågår arbeten för teknikutrymmet som kan liknas vid källaren i ett hus. När arbetet med ventilationsschaktet är färdigt är en ventilationshuv det enda som kommer att synas i markplan. Idag syns ett tält vid schaktläget för att skydda mot kyla och nederbörd. Arbetet i Mörby kommer under en tid att avstanna för att prioritera andra arbeten i projektet.

Bullervillkor vid arbete under- och ovanmark

 • Vid sprängningsarbeten undermark, t ex vid breddning av tunnel och förbindelsetunnlar, gäller villkor 9 enligt projektets miljödom. Det innebär att arbete som medför överskridanden av riktvärden får ske helgfri måndag till fredag, 07.00-22.00 samt lördag, söndag och helgdag 09.00-18.00 
 • Vid arbete ovanmark, t ex med ventilationsschakt, gäller villkor 10. Det innebär att arbetstiderna för bullrande arbeten är helgfria vardagar 07-19
 • Det finns stomljuds- och bullermätare monterade i området för att följa upp villkoren i projektets miljödom

Ventilationsschakt Stocksundet

Raiseborrningen av ventilationsschaktet har slutförts även här. Här pågår betongarbeten och i skrivande stund kommer väggarna inne i teknikutrymmet på plats. Nere i tunneln vid Stocksundet sprängs en provgrop. Hittills har två sprängningar skett och det återstår ytterligare några innan det arbetet är avslutat. Senare monteras en ventilationshuv som blir synlig i markplan. Arbetet vid Stocksundet kommer under en tid att avstanna för att prioritera andra arbeten i projektet.

Bullervillkor vid arbete under- och ovanmark

 • Vid sprängningsarbeten undermark, t ex vid breddning av tunnel och förbindelsetunnlar, gäller villkor 9 enligt projektets miljödom. Det innebär att arbete som medför överskridanden av riktvärden får ske helgfri måndag till fredag, 07.00-22.00 samt lördag, söndag och helgdag 09.00-18.00 
 • Vid arbete ovanmark, t ex med ventilationsschakt, gäller villkor 10. Det innebär att arbetstiderna för bullrande arbeten är helgfria vardagar 07-19
 • Det finns stomljuds- och bullermätare monterade i området för att följa upp villkoren i projektets miljödom

Ventilationsschakt Frescati

Här har breddning av tunneln skett, det pågår också sprängningar av förbindelsetunneln mellan schaktläget och huvudtunneln. Nyligen etablerade sig entreprenören ovanmark för att påbörja byggnationen av ventilationsschaktet, ett stängsel har satts upp runt byggarbetsplatsen. 

Ventilationsschakt KTH, IVL, Sophiahemmet

Här sker förberedelser inför entreprenörens etablering av en byggarbetsplats för det kommande ventilationsschaktet, beläget mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Sophiahemmet. Markundersökningar utfördes före årsskiftet, platsen är återställd och avspärrningarna borttagna. Entreprenören kommer relativt snart att etablera sig på platsen för att inleda arbetet med ventilationsschaktet. 

Övrig information

 • Cykelförrådet bakom IVLs byggnad, mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Sophiahemmet, kommer att flyttas till framsidan av IVL, till vänster om entrén på torget med Millesfontänen 
 • Vibrationsisolering av känslig utrustning på IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Besiktningar har utförts av byggnader, staket, fontän 
 • Omläggning av Ellevios 11 kV elledningar och en gasledning, Stockholms Gasnät har skett och föregåtts av trädhantering med trädspecialist/arborist och uppföljning vid IVL med berörda verksamheter 
 • Avstämningar och information via intranät och extern hemsida hos Akademiska Hus, KTH, Sophiahemmet och IVL Svenska Miljöinstitutet för att säkra informationsspridning till medarbetare, studenter, forskare och besökare

Ventilationsschakt Stadsgårdskajen

Sprängningarna av ventilationsschaktet vid Stadsgårdskajen nådde sitt djupaste läge strax före jul, närmare 100 meter. Nu pågår arbetet med teknikutrymmet  och inom kort även förbindelsetunnel mellan schaktläget och den kommande huvudtunneln ut under Saltsjön. Den gula portalkranen används flitigt för att transportera upp bergmassor och att lyfta människor och material upp och ner ur schaktet. 

Ventilationsschakt Skanstull

Här sker ett omfattande projekteringsarbete för ventilationsschaktet i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad, ett område med ett mycket stort antal aktörer och verksamheter som kräver omfattande, noggrann samordning med berörda. De 400 kV kablar som ska installeras i tunneln kommer i den södra änden att anslutas i det gasisolerade ställverket (”GIS”-station) som har byggts av Svenska kraftnät. 

Kontrollprogram hydrogeologi, akustik

 • Montering av grundvattenrör för mätning före, under och efter det att tunnelborrmaskinen har passerat samt infiltrationstester längs tunnelsträckningen 
 • Montering av mätare och avläsning av buller, stomljud, vibrationer i de områden där arbete med tunnel och ventilationsschakt sker för att säkra att villkor i projektets miljödom uppfylls
 • Besiktningar och kontroller av byggnader sker inom ramen för projektets kontrollprogram med rapportering till ansvariga tillsynsmyndigheter vid Danderyds kommun, Solna och Stockholms Stad samt Länsstyrelsen i Stockholm