Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu lämnar Elektra Danderyds Sjukhus

Månadens statusuppdatering berättar om tunnelborrmaskinen Elektra som nu lämnar Danderyds sjukhus, de kommande ventilationsschakten längs tunnelsträckningen, vad lokaltidningen Mitti skriver om "framtidens el", hur det går till att göra ridåinjektering samt ger dig möjlighet att virtuellt följa med på en flygtur längs tunnellinjen, högt ovanför vår vackra huvudstad.

Mitti Danderyd om framtidens el

För en månad sedan uppmärksammade Ny Teknik utmaningar relaterade till behovet av kapacitetsökning i Stockholm. Nu uppmärksammas Anneberg-Skanstull i Mitti Danderyd under rubriken ”borren Elektra säkrar framtidens el”, själva kärnan i syftet med tunneln som med 400 kV stamnätkablar, ett av ett stort antal viktiga projekt som Svenska kraftnät driver för att säkra Stockholms elförsörjning, idag och i framtiden. Klicka på länken och bläddra till sidan 9. Här kan du läsa om projektet och få en inblick i livet nere i tunneln. 

Artikel innehåller också information om Svenska kraftnäts mobila utställning som har öppnat upp igen efter en paus till följd av Covid-19. Utställningen står just nu utanför entrén till Mörby Centrum och har öppet alla dagar i veckan fram till den 22 december. Du tas emot av våra synnerligen kunniga, seniora kommunikatörer från Veteranpoolen med gedigen bakgrund och kunskap om energibranschen, teknik och mycket annat.

Läs artikeln i Mitt i Danderyd  Öppnas i nytt fönster

Nu lämnar Elektra Danderyds Sjukhus

Tunnelborrmaskinen rör sig stadigt framåt. Inom kort lämnar vi området under Danderyds Sjukhus, drygt 3 000 meter borrad tunnel, på väg mot Stockholm.

Känslig verksamhet

Vid ett inledande möte med LOCUM och sjukhusledningen, strax efter sommaren, uttrycktes en viss oro om tunnelborrningens eventuella påverkan på sjukhusets känsliga verksamheter och känsliga instrument. Vi kan konstatera att tunnelborrningen under sjukhusområdet har fungerat bra och, som vi har uppfattat det, i det närmaste gått obemärkt förbi.

Mätning av stomljud och vibrationer

På sjukhuset finns mätare för stomljud och vibrationer installerade De finns där för att säkra att vi uppfyller de krav som ställs i projektets miljödom. Mätvärden har skickats till sjukhuset veckovis för kunskap läget, hur långt tunnelborrmaskinen har avancerat i förhållande till sjukhuset och vilka nivåer som har uppmätts. Vi har också passat på att mäta vibrationer inne i sjukhuset, inte för att det har funnits oro utan för att fördjupa våra kunskaper inför passager under andra känsliga verksamheter med liknande förutsättningar, t ex Naturhistoriska och Stockholms Universitet.

God bergkvalitet med små behov av tätning

Bergkvaliteten varit god under marken vid sjukhuset, med någon enstaka, kortare passage med mindre behov av tätning. Den mängd vatten som läckt in i tunneln ligger med god marginal under de riktvärden som gäller enligt projektets miljödom.

Tunnelborrmaskinen på väg mot bostadsområden strax söder om sjukhuset

Vi har den senaste tiden gjort två utskick i Danderyd, ett generellt till företag, verksamheter och boende mellan 2 000 och 4 000 borrad tunnel, vilket sträcker sig ner till den södra sidan av Stocksundet, Solna Stad.

Vi har också valt att göra ett riktat utskick till närboende, grannarna som bor allra närmast tunnellinjen, med märkbara nivåer stomljud från tunnelborrningen. Syftet med det utskicket har varit att informera mer om möjligheten till ”tillfällig vistelse”, vad som gäller, när och hur länge det eventuellt skulle bli aktuellt. Som stöd i arbetet utgår vi från stomljudsprognoser från projektets akustiker, bostädernas grundläggning och avstånd från tunnellinjen för att ge en professionell bedömning och rådgivning om stomljudsnivåer, hur det kan upplevas och bedömning av tidsperiod för passage för varje enskild bostad, vanligtvis cirka 3-4 veckor. Viktigt att komma ihåg är att stomljudet avtar per våningsplan, med flera decibel ju längre upp i byggnaden man befinner sig i sin bostad.

Tunnelborrning, som ger upphov till det högsta stomljudet, sker endast klockan 07.00-22.00 vardagar och något kortare tid under helgen. Vi har hittills förmedlat en tillfällig vistelse under våra första 3 000 meter tunnel, där behovet uppkom till följd av nattarbete med behov att sova dagtid.

Film om tunnelsträckningen Danderyd till Hammarby Sjöstad, högt upp ovanför Stockholms takåsar

Följ  med på en virtuell flygtur längs tunnelsträckningen där du får se Danderyd, Solna och Stockholm från ovan. Vi har lagt in tunnelsträckningen och några hållpunkter på vägen, Danderyds sjukhus, Naturhistoriska, Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Sofia Kyrka för att det ska vara enklare att lokalisera vart du befinner dig.

Luta dig tillbaka, höj volymen ordentligt och flyg med oss! Filmen når du via den här länken Öppnas i nytt fönster

Ventilationsschakt Mörby

Avtal mellan Locum och Svenska kraftnät har sedan tidigare träffats för omläggning av en ledning för fjärrkyla. Geotekniska undersökningar har utförts av bergprofilen och ledningarna ska flyttas för att ge rum för det kommande ventilationsschaktet. Bedömningen är att arbetet med att flytta ledningar kommer att inledas runt årsskiftet 2021/2022. Den kommande byggnationen av ventilationsschaktet kan inledas först när ledningsomläggningen är genomförd, tidigast våren 2022.

Ventilationsschakt Stocksundet

Arbetet med ventilationsschaktet vid Stocksundet har ännu inte inletts. Kontakter har tagits med fastighetsägare på den norra sidan av sundet inför entreprenörens etablering för att, som ett första steg, bygga en tillfällig gång- och cykelväg på platsen för att underlätta för de boende under den tid arbetet pågår. Våra och vår entreprenörs medarbetare är ute i fält för att planera för arbetet. Det handlar bland annat om hur träd och växter ska hanteras vid etableringen av den tillfälliga gång- och cykelvägen vilket sker i dialog med boende och sakkunniga på Danderyds kommun. Under kommande vecka kommer markprovtagning att ske vid området, i närheten av Inverness Strand. Det sker för att noggrant undersöka eventuell förekomst av markföroreningar.

Ventilationsschakt Frescati

Projektering för det kommande ventilationsschaktet vid Frescati, i närheten av Stockholms Universitet, pågår. Det har också skett fältundersökningar i området. Vi har regelbundna avstämningar med Akademiska Hus Stockholms Universitet och verksamheterna beträffande etableringen av tunnel, ventilationsschakt och andra frågor. En inventering av störningskänslig utrustning och verksamhet har utförts på universitetet. Regelbundna avstämningar sker också med Naturhistoriska där en inventering av störningskänslig utrustning och verksamhet pågår med stöd av våra akustiker.

Ventilationsschakt KTH, IVL 

Ett av de sex ventilationsschakt som behövs för tunneln kommer att vara beläget vid KTH/IVL, angränsande till Sophiahemmet. Inventering av störningskänslig utrustning och verksamhet har utförts på Sophiahemmet och KTH/IVL. Inför arbete med schaktet kommer ledningsomläggningar att utföras i området. Vi har regelbundna avstämningar med Akademiska Hus KTH och IVL beträffande etableringen av tunnel, ventilationsschakt men också frågor relaterade till de transmissionskablar som så småningom kommer att finnas i tunneln. 

Ventilationsschakt Stadsgårdskajen

Bergrummet vid Stadsgårdskajen, mittemot Fotografiska, står färdigt. Det drygt fyrtio meter stora bergrummet, en nisch i bergväggen, är startpunkten för ett hundra meter djupt ventilationsschakt från markytan, ner i berget, och behövs för tunneln med stamnätskablar. Nu har utrustning och injekteringsbruk testats för det kommande arbetet och en underentreprenör står redo att göra jobbet, på uppdrag av vår entreprenör JV Hochtief-Implenia. Förarbetet med schaktet kallas ”ridåinjektering” har ännu inte inletts. Här finns att läsa hur det går till att göra ”ridåinjektering”. Ställ gärna frågor om du vill veta mer!

Så här går ”ridåinjektering” till 

Inledningsvis borras hål ner i berget för att få styrning på borren, det kallas också ”påhuggsborrning”. När det har skett ökas borrhastigheten för det fortsatta arbetet. Det är ett tjugotal hål som ska borras, varje hål är cirka 10 centimeter i diameter och borras ner till omkring 100 meters djup under markytan. Det tar ett par dagar för varje hål. Totalt tar arbetet med borrning av hålen cirka 3 månader. Varje hål fylls med injekteringsbruk för att stå emot inläckage av det vatten som finns naturligt i berget. Den ridåinjektering som sker är ytterligare en förberedelse för att inleda arbetet med ventilationsschaktet.

Bullerdämpning

Vi ser över möjligheter att dämpa bullret, det sker främst nära bullerkällan. Ju längre ner i berget vi borrar desto mindre låter det. De arbetstider som gäller är som förut kl. 07-19 och arbetet sker enligt riktvärden och bullervillkor i projektets miljödom. Vi kommer att informera de närmaste grannar innan arbetet inleds.

Kommande arbete med ventilationsschakt

Det fortsatta arbetet med ventilationsschaktet, ”sänkschaktet” som vi också kallar det, kommer preliminärt att inledas 2022. Det sker genom sprängning med fasta sprängningstider och tar cirka 1 år tills hela ventilationsschaktet är färdigt.

Ventilationsschakt Skanstull

Det pågår projekterings- och samordningsarbete inför det kommande ventilationsschaktet i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad. Byggnationen av det nya stationshuset för ett gasisolerade ställverket (”GIS”-station) där stamnätskablarna, som så småningom kommer att ligga i tunneln mellan Anneberg och Skanstull, pågår.

Uppföljning i kontrollprogram 

  • Grundvattennivåer mäts och analyseras längs hela tunnelsträckningen. Det sker inför, under och efter det att tunnelborren har passerat enskilda fastigheter som en del i projektets kontrollprogram. Rapportering sker kontinuerligt till berörda tillsynsmyndigheter. Kontakta oss om du vill veta mer om mätningarna
  • Mätningar sker med så kallad ”sättningsdubb” som monteras på sättningskänsliga byggnader längs hela tunnelsträckningen i berörda kommuner, bland annat i Danderyd och på Norra Djurgården. De byggnader som berörs är inte berggrundlagda utan är står på lera eller morän. Mätningar sker också på Östermalm och Södermalm som en del av projektets kontrollprogram för rapportering till berörda tillsynsmyndigheter
  • Inventering av energibrunnar sker nu bland annat på Östermalm och Södermalm
  • Det finns möjlighet till infiltration om så skulle behövas.  Infiltrationstester pågår löpande i förberedande syfte för att optimera funktion och läge för infiltrationsplatser, i nuläget främst i Danderyd och på Norra Djurgården. Behovet av infiltration har hittills varit mycket begränsat

Kontakt med projekt Anneberg-Skanstull

  • anneberg@svk.se
  • Tel. 010-475 81 50, bemanning dygnet runt
  • svk.se/anneberg-skanstull
  • Facebook @annebergskanstull