Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tunnelborrmaskinen på väg mot Ekhagen, Naturhistoriska och Stockholms Universitet

Tunnelborrmaskinen befinner sig i dagsläget några hundra meter norr om Ekhagen, Naturhistoriska och Stockholms Universitet på sin väg in mot centrala Stockholm.

Förberedelser till boende och verksamheter

Nu görs ett förnyat utskick till boende och verksamheter i Ekhagen, strax norr om Naturhistoriska. Vi har regelbunden dialog med Statens Fastighetsverk och Naturhistoriska, med tanke på deras verksamhet, inventering av störningskänsliga instrument och verksamhet samt borrtider.

Omgivningspåverkan av tunnelborrning

Tunnelborrning har relativt liten påverkan på omgivningen i jämförelse med sprängning, stomljud kan liknas vid att färdas ombord på en större färja, ett avlägset, dovt mullrande buller.

Tillåtna riktvärden för stomljud och buller regleras i projektets miljödom. För de boende i Ekbacken innebär det att tunnelborrningen inte kommer att ske nattetid vid passage nära området utan istället helgfri måndag-fredag kl. 07.00-22.00 samt lördag, söndag och helgdag kl. 09.00-18.00.

Möjlighet tillfällig vistelse för boende

Stomljud är vibrationer som sprider sig genom berget till byggnader som är berggrundlagda. De kan höras när borren passerar under en byggnad, cirka tre till fyra veckor, beroende på tunnelborrningens framdrift. Grundläggning, byggnadsmaterial, våningsplan och avstånd påverkar stomljudsnivån. Personer med nattarbete eller har andra särskilda skäl som innebär behov att sova dagtid kan komma att erbjudas tillfällig vistelse. Mer information om vad som gäller och vad ”särskilda skäl” innebär finns beskrivet på projektets hemsida. Vill du veta mer finns kontaktuppgifter nedan.

Mobil utställning vid Stockholms Universitet

Svenska kraftnäts och projektets mobila utställning står utanför entrén till tunnelbanan vid Stockholms Universitet. Öppettider är måndag-fredag, kl. 10.00-16.00.  Här finns information, filmer och synnerligen kunnig personal som berättar om tunnelbygget, geologin, arbetsmetoder, akustik och mycket annat.

De sex ventilationsschakten

Förutom arbetet vid flera av ventilationsschakten, nere under markytan och uppe i markplan, pågår också projektering inför kommande arbeten med schakten.  

Ventilationsschakt Mörby

Det har skett breddning i den redan borrade tunneln i Mörby. Breddningen har gjorts för att underlätta för fordon att passera varandra, vid transporter av personal och materiel, idag och senare vid installation av 400 kV-kablar samt vid drift och underhåll. Så småningom ska också en förbindelsetunnel sprängas mellan huvudtunneln och ventilationsschaktet. Tidpunkt för det är ännu inte fastställd.

Ventilationsschakt Stocksundet 

Sprängningar för att bredda tunneln sker vid Stocksundet men har ännu inte slutförts. Närboende får veckovis uppdateringar och det finns möjlighet till sprängningsvarning någon halvtimme före varje sprängsalva. Drygt hälften av sprängningarna för breddningen är nu utförda.

Fortsatta förberedelser 

Fortsatt arbete med det kommande ventilationsschaktet pågår, t ex skrotning, vilket innebär borttagning av löst sittande berg samt förstärkning av bergslänten. Det är ännu inte fastställt när sprängningarna av förbindelsetunneln mellan huvudtunnel och ventilationsschakt kommer att inledas. Ventilationsschaktet kommer att byggas med ”raiseborrning”, en roterande, malande borrning, ungefär som tunnelborrning där berget utsätts för högt tryck som vid rotationen spräcker berget mellan kuttrarna, men med annan utrustning än vid tunnelborrning.

Gång- och cykelbron är öppen för allmänheten

Gång- och cykelbron för passage runt arbetsplatsen vid Stocksundet är öppen för allmänheten. Skyltar uppmanar cyklister att leda cykeln och ta hänsyn till fotgängare.

Ventilationsschakt Frescati

Det pågår projektering av det ventilationsschakt som så småningom ska byggas vid Frescati, söder om Stockholms Universitet. Det handlar främst om justeringar inuti ventilationsschaktet som inte kommer att märkas i markplan och sker bland annat för att underlätta för framtida installationer, service och underhåll.

Avstämningar om tunnelpassage och ventilationsschakt sker regelbundet med Akademiska Hus och Stockholms Universitet, nästa tillfälle i början av november 2022 med en genomgång av utförda inventeringar av störningskänslig utrustning och verksamhet tillsammans med institutionerna och övriga verksamheten. Borrtider förbi Stockholms Universitet är helgfria vardagar kl. 17-08 och dygnet runt på helgerna.

Ventilationsschakt KTH, IVL, Sophiahemmet

Det pågår flera förberedelser, bland annat ledningsomläggning av Ellevios 11 kV kablar vid Sophiahemmet samt planering för att flytta en gasledning tillsammans med Stockholm Gas. Inventering av störningskänslig utrustning och verksamhet är sedan längre tid utförd. Ett särskilt kontrollprogram för kulturvärden upprättas för området. Avstämning med Akademiska Hus och verksamheterna är inplanerad i slutet av oktober 2022.

Ventilationsschakt Stadsgårdskajen

Nu gjuts den betongkrage som behövs inför för de fortsatta sprängningarna och arbetet inne i bergrummet, startpunkten för det ett hundra meter djupa ventilationsschaktet som ska sprängas ner i berget med fasta tider, bullervillkor enligt projektets miljödom. Ju längre ner i berget sprängningen sker, desto mindre påverkar det omgivningen. Vid sprängning kan utrymning av det allra närmaste området bli aktuellt.

Ventilationsschakt Skanstull

Det pågår projekteringsarbete för ventilationsschaktet i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad. De 400 kV kablar som ska installeras i tunneln kommer att anslutas i det gasisolerade ställverket (”GIS”-station) som byggs av Svenska kraftnät.

Leverans av transformator och reaktor till GIS-stationen

För någon vecka sedan anlände en pråm lastad med transformator och reaktor till den GIS-station som byggs här. Den första av två transformatorer och en reaktor anlände till kaj via Hammarby Kanal. Med respekt för omgivningen togs kolossen vidare till stationen på natten för att inte störa trafiken. Nu inleds installationen av transformator och reaktorer vilket kommer att pågå till våren 2023. När Station Skanstull är färdig sommaren 2023 står kablar från södra sidan av Stockholm först på tur för att kopplas in, därefter ansluts Ellevios 220 kV station. Så småningom kommer 400 kV kablarna från Anneberg-Skanstull att anslutas här, en mycket viktig knutpunkt för Stockholms elförsörjning.

Kontrollprogram akustik, hydrogeologi

  • Besiktningar, mätningar, uppföljning: Alla riktvärden i projektets miljödom innehålls och rapporteras till ansvariga tillsynsmyndigheter vid Danderyds kommun, Solna och Stockholms Stad samt Länsstyrelsen i Stockholm
  • Infiltration sker på den norra sidan av Stocksundet, Danderyd. Det sker till följd av låga nivåer, mycket lite nederbörd och en måttlig avsänkning till följd av tunnelborrningen och det grundvatten som läckt in i tunneln. Infiltrationen är ett åtagande som Svenska kraftnät har genom miljödomen för att upprätthålla nivåerna så att en skadlig grundvattensänkning inte uppkommer. All information om infiltration och nivåmätningar redovisas till tillsynsmyndigheter månadsvis, i det här fallet till Länsstyrelsen i Stockholm

Kontakt 

  • anneberg@svk.se
  • 010-475 81 50, bemanning dygnet runt
  • Facebook @annebergskanstull