Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tunnelborrning 800 meter under Solna Stad

Efter att ha passerat Stocksundet fortsätter nu Elektra på sin färd under Solna Stad på väg mot Naturhistoriska och Stockholms Universitet. Det är ungefär 800 meter som ska tillryggaläggas innan vi når fram till kommungränsen mellan Solna och Stockholm. Tunnelborrmaskinen befinner sig i bra berg, vilket innebär att det inte är särskilt ”sprickigt” och att vatteninläckaget till tunneln är begränsat med litet behov av tätning och andra förstärkningsåtgärder.

Utskick företag, verksamheter, boende till 5 000 meter tunnel

Nu sker informationsutskick till samtliga inom påverkansområdet fram till 5 000 meter borrad tunnel. Det omfattar bostadshusen vid Ekhagen, strax norr om Naturhistoriska. Utskicket förklarar hur stomljud från tunnelborrningen kan märkas och vad som gäller för tillfällig vistelse för boende om det skulle bli aktuellt. Adressuttag, kartor, byggnaders grundläggning, prognoser för stomljud och fältbesök ligger till grund för utskicket. Om du inte bor inom påverkansområdet men ändå vill ta del av utskicket och annan information  om projektet går det bra att kontakta oss på mejladressen längst ner.

Liten omgivningspåverkan

Att borra en tunnel har liten påverkan på omgivningen i jämförelse med sprängning. Stomljud kan ändå märkas av, främst i byggnader som står grundlagda på berg. Tillåtna riktvärden regleras i projektets miljödom. Vid etablering av de sex ventilationsschakt som ska byggas längs tunnellinjen kan buller och luftstötvågor förekomma vid olika moment som utförs och från transporter. Inga ventilationsschakt kommer att byggas i Solna Stad.

Animering om tunnelborrning

Se gärna animeringen om hur tunnelborrningen fungerar och kan komma att påverka dig under cirka 3-4 veckor för varje enskild byggnad, beroende på framdrift https://youtu.be/hFlmcjbuEzE Öppnas i nytt fönster

Besiktning, mätning och uppföljning

Nu är besiktningar av byggnader och montering av mätare gjorda för sträckan i Solna Stad, bland annat är det stomljudsmätare, vibrationsmätare och pejlrör som sitter på plats. Mätning, analys och uppföljning sker inom ramen för kontrollprogram och ställda krav i projektets miljödom. Rapportering sker regelbundet till ansvariga tillsynsmyndigheter, Danderyds kommun, Solna Stad och Stockholms Stad samt Länsstyrelsen i Stockholm.

Besiktningar Mörby och Stocksundet inför byggnation av ventilationsschakt

Besiktningar av byggnader har skett inför arbetet med de två ventilationsschakt som ska byggas i Mörby vid Mörbygårdsvägen och på Stocksundets norra sida, under och mellan E18 och Roslagsbanan. Vid etableringen av ventilationsschakten kommer försiktig sprängning att utföras. De vibrationer som uppstår vid den här typen av mindre sprängsalvor innebär ingen risk för skadlig påverkan på byggnader. Besiktningar görs som en särskild trygghets- och kontrollåtgärd med omtanke för verksamheter, företag och närboende. Alla besiktigade utrymmen och ytor ingår i den efterbesiktning som utförs efter det att sprängningsarbetet är utfört. Tidpunkt för arbetet med ventilationsschakten är ännu inte fastställd.

Handhållna ljudmätningar för att kalibrera stomljudsprognoser

De stomljudsmätare som är utplacerade kompletteras vid behov med handhållen ljudmätning. Det sker dels för att konstatera att stomljudsnivåerna (det ”dovt mullrande ljudet”) är under de riktvärden som gäller enligt projektets miljödom men också för att kalibrera våra egna stomljudsprognoser utifrån verkliga förhållanden och lära mer allteftersom vi avancerar.

Tunnelborrning med små vibrationer utan risk för skador på byggnader och byggnadsmaterial

Beräknade vibrationsnivåer i byggnader vid tunnelborrning på sjuttio till åttio meters djup är < 0,1 mm/s. Det finns ingen risk att byggnader eller byggnadsmaterial skulle skadas vid så här låga vibrationer och rörelser. Det stomljud som kan upplevas i en bostad är ett luftburet buller som uppstår av ”stukturbundna vibrationer”, alltså låga vibrationsnivåer i byggnadens stomme och byggnadsmaterial. Det innebär att stomljud eller vibrationer kan förstärkas i lätta föremål, t ex bordskivor, blomkrukor, skålar och glas och vara märkbara trots att vibrationsnivåerna ligger långt under de nivåer som kan vara skadliga för byggnader och byggnadsmaterial.

Status ventilationsschakt

Två metoder för att bygga ventilationsschakt, raiseborrning och schaktsänkning

Här följer repetition om du inte redan känner dig insatt i metoderna:

 • Schaktsänkning innebär att man borrar/spränger en tunnel, vertikalt nedåt. Inledningsvis borras spränghål som laddas med sprängämne och följs av sprängning, lastning, skrotning (borttagning av lösa stenar) och förstärkning av berget.
 • Raiseborrning är en roterande, malande borrning, som tunnelborrning men med annan utrustning. Berget utsätts för högt tryck och vid rotationen spräcks berget mellan diskarna/kuttrarna.

Ventilationsschakt Mörby – raiseborrning

Nu är omläggningen av ledningen för fjärrkyla utförd och marken återställd. Besiktning har skett tillsammans med Danderyds kommun. Tidpunkt för när arbetet med ventilationsschaktet vid återvinningsstationen kan inledas är ännu ej fastställd.

Ventilationsschakt Stocksundet – raiseborrning

Pågående markarbeten vid Stocksundet, norra sidan

Nu pågår grundläggning och gjutning av betongplintar för den nya, tillfälliga gång- och cykelbron som gör det möjligt att röra sig i området under den tid arbetet pågår. 

Provgrop vid det kommande ventilationsschaktet

Arbetet med provgropen har ännu inte inletts. När det startar kommer det att ske schaktning ner till berg för att kontrollera markförhållanden och bedömning av vatteninläckage. Ambitionen är att schakta så litet som möjligt. Området kommer att vara avspärrat under en kortare tid.

Eventuella helgarbeten

Om helgarbete skulle förekomma, ska det ske enligt Naturvårdsverkets föreskrift om riktvärden för buller och stomljud vid ventilationsschakten. En bullermätare finns monterad i området för uppföljning att arbetet sker inom ramen för riktvärden. Rapportering sker till tillsynsmyndigheten vid Danderyds kommun.

Förbindelsetunnel och ventilationsschaktet vid Stocksundet

Innan byggstart för ventilationsschaktet ska en förbindelsetunnel sprängas mellan huvudtunneln och kommande ventilationsschakt, djupt ner under markytan. Arbetet med ventilationsschaktet vid Stocksundet, under och mellan E18 och Roslagsbanan, kommer preliminärt att inledas tidigast juni/juli 2022.

Ventilationsschakt Frescati – raiseborrning

Projektering sker för det kommande ventilationsschaktet vid Frescati, i närheten av Stockholms Universitet. Vi stämmer regelbundet av med Akademiska Hus, Stockholms Universitet och Naturhistoriska om etableringen av tunnel och ventilationsschakt. Möte med Akademiska Hus och Stockholms Universitet genomförs i juni. Utkast för inventering av störningskänslig verksamhet och utrustning finns framtagen för Naturhistoriska och Stockholms Universitet. Ett särskilt kontrollprogram för kulturvärden kommer att upprättas för området runt ventilationsschaktet vid Frescati.

Ventilationsschakt KTH, IVL, Sophiahemmet – raiseborrning

Inför arbetet med ventilationsschaktet kommer ledningsomläggningar att utföras i området, dels av Ellevios 11 kV ledning men även en gasledning vilket planeras med Stockholm Gas.

Inventering av störningskänslig utrustning och verksamhet har tidigare utförts på KTH/IVL och Sophiahemmet. Vi stämmer regelbundet av med Akademiska Hus, KTH och IVL om etableringen av tunnel, ventilationsschakt men också frågor relaterade till de transmissionskablar som så småningom kommer att finnas i tunneln. Ett särskilt kontrollprogram för kulturvärden kommer att upprättas för området runt ventilationsschaktet vid KTH.

Ventilationsschakt Stadsgårdskajen – schaktsänkning 

Pågående arbete med ventilationsschaktet 

Det bergrum som finns vid Stadsgårdskajen, mitt emot Fotografiska, är startpunkten för det hundra meter djupa ventilationsschakt som nu etableras.

Arbete i 3 steg

 1. Ventilationsschaktet etableras med sprängning, vid fasta sprängningstider, enligt villkor i projektets miljödom. Det tar cirka 1 år att utföra. Ju längre ner i berget sprängningen sker, desto mindre påverkar det omgivningen. Bergmassorna tas ut från schaktet och fraktas bort med lastbil. Vid sprängning kan utrymning av det allra närmaste området komma att bli aktuellt. Sprängning av ventilationsschakt (”schaktsänkning”) ner till 6 meter har inletts och beräknas pågå till början av juni, fasta, möjliga tider för sprängning kl. 10,12,14. Under juni, juli, augusti utförs även betongarbeten
 2. Sprängning 6-24 meter planeras augusti, september, oktober
 3. Sprängning 24-100 meter planeras ske fram till sommaren 2023

Bullerdämpning

En bullerdämpande vägg monteras runt området där sprängningarna sker. Mätningar av buller, vibrationer och luftstötvågor görs kontinuerligt och följs upp med ansvarig tillsynsmyndighet, i det här fallet med Stockholms Stad.

Ventilationsschakt Skanstull – schaktsänkning

Det pågår projekterings- och samordningsarbete inför det kommande ventilationsschaktet i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad. Byggnationen av det nya stationshuset för ett gasisolerade ställverket (”GIS”-station) där stamnätskablarna, som så småningom kommer att ligga i tunneln mellan Anneberg och Skanstull, pågår.

Byggnaden för station Skanstull är på plats

Den nya stationen Skanstull byggs i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad, söder om Södermalm. Nu är byggnaden på plats och det arbetas med husinstallationer. Framåt sommaren börjar installationen av en ”GIS” (ett gasisolerat ställverk) och även installation av kontrollsystem. I slutet av året och början av 2023 ska transformatorer och reaktorer installeras. När station Skanstull står klar våren 2023 ska kablarna från Snösätra kopplas in och därefter ansluts Ellevios 220 kV station. När tunneln och kablarna från Anneberg-Skanstull står färdigt ska även de anslutas i den här stationen. Läs mer på projektets hemsida: Skanstull Station | Svenska kraftnät (svk.se)

Kontrollprogram akustik och hydrogeologi

 • Besiktningar av byggnader, av fasader och inomhus pågår längs tunnelsträckningen. Berörda fastighetsägare kontaktas av Nitro Consult
 • Grundvattennivåer mäts och analyseras inför, under och efter det att tunnelborren har passerat en enskild fastighet med rapportering till berörda tillsynsmyndigheter
 • Mätningar sker med ”sättningsdubb” på sättningskänsliga byggnader, bland annat i Danderyd, Norra Djurgården, Östermalm och Södermalm. Det är byggnader som är grundlagda på lera eller morän som är aktuella. Resultatet är en del av projektets kontrollprogram som rapporteras till berörda tillsynsmyndigheter
 • Inventering och rakhetsmätning av energibrunnar sker längs tunnelsträckningen
 • Platser för infiltration finns förberedda om behov skulle uppstå. Infiltrationstester sker löpande i förberedande syfte för att optimera funktion och läge, i nuläget främst i Danderyd och på Norra Djurgården. Infiltration sker just nu med gott resultat och stabila grundvattennivåer i närheten av Lidl i Danderyds kommun
 • Ett särskilt kontrollprogram för kulturvärden kommer att upprättats för områden vid ventilationsschakt Frescati och KTH/IVL/Sophiahemmet

Mobil utställning vid Naturhistoriska från den 1 juni

Svenska kraftnäts mobila utställning har sedan den 1 mars funnits vid Stocksunds Hamnplan, Marina Läroverket, Hamnkrogen. Närmare 900 besökare sedan den 1 mars överträffar alla våra förväntningar. Återigen, tack Danderyd för engagemang, positivt bemötande, alla frågor, en bedövande vacker utsikt och oftast fantastiskt fint väder!

Från den 1 juni kommer mobila utställningen att finnas utanför Naturhistoriska Riksmuseet. Våra öppettider är som tidigare vardagar kl. 10-17 och helger kl. 12-16. Eventuella förändringar i våra öppettider meddelas via projektets hemsida och Facebook. Varmt välkommen att ställa frågor och dricka kaffe med våra synnerligen trevliga och kompetenta kommunikatörer, tillika ingenjörer från Veteranpoolen, med lång erfarenhet av energiförsörjning, tunnelborrning och mycket annat. 

Kontakt med projekt Anneberg-Skanstull

 • anneberg@svk.se
 • Projektets kontaktcenter: 010-475 81 50, bemanning dygnet runt
 • svk.se/anneberg-skanstull
 • Facebook @annebergskanstull