Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

karta

Koncession­­sansökan är inskickad

Den 19 juni skickades koncessionsansökan för den föreslagna ledningssträckan mellan Nybro och Hemsjö in till Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei kommer nu att handlägga ärendet och fattar sedan beslut om Svenska kraftnät får tillstånd att bygga ledningen enligt föreslagen utformning.

Koncessionsansökan för  Nybro – Hemsjö skickades in 19 juni 2017. Ei handlägger nu ärendet och fattar sedan beslut om vi får tillstånd att bygga ledningen enligt förslagen utformning. Handläggningstiden kan variera men preliminärt räknar vi med att få beslut under senare delen av 2018. Under handläggningstiden remissar Ei berörda sakägare och andra intressenter, inklusive berörda fastighetsägare. Därmed finns fortfarande möjligheten att komma med yttranden och synpunkter. Överklagas Ei:s beslut avgörs ärendet av regeringen.

Vi har en färdig ledningssträcka

Svenska kraftnät har nu tagit fram ett sträckningsförslag för ledningen som vi sökt koncession för. När vi planerar en ny ledning är vår ambition att hitta den sträckning som sammantaget ger minst negativ påverkan på omgivningen. I valet av sträckning har påverkan på värden som boendemiljö, natur och kulturvärden vägts samman med inkomna synpunkter från fastighetsägare och andra intressenter, som kommuner och länsstyrelser.

En detaljerad karta över ledningssträckan inklusive fastighetsgränser finns under Dokument och kartor.

Vill du ha ett utskrivet exemplar skickat till dig, vänligen kontakta Joel Nylin, på telefon: 010-475 83 31 eller e-post: joel.nylin@svk.se.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

I koncessionsansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I den redogör vi för hur ledningen förväntas påverka omgivningen och vilka åtgärder som vidtas för att minimera den påverkan. I MKB:n beskrivs de förväntade miljökonsekvenserna för respektive kommun för bland annat boendemiljö, landskapsbild, naturvärden, kulturvärden, rekreation och friluftsliv. Vi redogör även för valet av sträckning och beskriver bedömningskriterierna som legat till grund för beslutet.

MKB:n med bilagor finns publicerad under Dokument och kartor.

Samrådet avslutat

Med koncessionsansökan inskickad är Svenska kraftnäts samråd avslutat. Vi tackar för alla värdefulla synpunkter som vi har fått in. De har haft en stor betydelse i vårt arbetet med att ta fram ett sträckningsförslag för ledningen.Samrådet har pågått sedan 2014 och har genomförts i två större omgångar med flera informationsmöten. Därutöver har kompletterande samråd genomförts för sju delsträckor.

Redogörelser av samråden finns som bilagor till MKB:n under Dokument och kartor.