Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggnationen av Snösätra-Ekudden är igång

Nu startar byggnationen av 400 kV-ledningen Snösätra-Ekudden i södra Stockholm. Den drygt 2,5 år långa tidplanen inleds med byggnation av tillfartsvägar och stolpfundament.

Luftledningen kommer i stort att följa en befintlig ledning* som rivs efter byggnationen av den nya. Under långa perioder måste arbetet pågå samtidigt som den befintliga ledningen är i drift. Närheten till de spänningssatta faslinorna ställer såklart extra höga krav på entreprenören Dalekovods säkerhetsarbete.

Sambyggs med Vattenfalls ledning

Efter större delen av den milslånga sträckan kommer Vattenfalls planerade 130 kV-luftledning att byggas i samma stolpar som Svenska kraftnäts nya ledning. På så vis undviks en till ledningssträckning med tillhörande miljökonsekvenser.

Stolparna kommer mestadels att vara av typen julgransstolpe. Befintliga stolpar är mellan 45 och 60 meter höga medan de nya stolparna kommer att mäta mellan 45 och 70 meter. I genomsnitt blir varje stolpe ca 10 meter högre än idag, men höjningen kommer inte att vara jämnt fördelad mellan stolparna; vissa kommer att bli mer än 10 meter högre än idag och vissa kommer till och med att bli lägre än i dagsläget. Hur hög en stolpe behöver vara beror på terräng- och vegetationsförhållandena i kombination med spannlängder, dvs. avståndet mellan stolparna, samt magnetfältets utbredning i förhållande till omgivande bebyggelse. De nya stolparna kommer i huvudsak att placeras alldeles intill de gamla stolparna. 

Byggtrafik, buller och upplagsplatser

Under byggskedet kommer omgivningen att kunna märka av bullrande arbeten och transporter av både material och personal till och från ledningsgatan. Bullrande arbeten förläggs till lämpliga tider på dygnet och närboende och andra berörda informeras löpande om de störningar som kommer att uppstå i form av buller, framkomlighetsbegränsningar m.m.

Det finns många äldre byggvägar kopplade till den befintliga luftledningen som kan förstärkas och återanvändas. Det innebär att andelen ny byggväg som behöver anläggas kan begränsas. På sträckor där nya byggvägar behöver anläggas kommer vi att ta hänsyn till motstående intressen, såsom natur- och kulturmiljövärden, för att minimera intrånget.

Det behövs även upplagsplatser för det material som behövs vid bygget. Även vid lokaliseringen av dessa kommer hänsyn att tas till motstående intressen för att minimera intrånget.

Utförligare information om vilka konsekvenser som ledningen förväntas medföra på omgivningen går att läsa i miljökonsekvensbeskrivningen, som finns tillgänglig på sidan "Dokument och kartor".

De flesta markupplåtelseavtalen är tecknade

En stor del av de berörda fastighetsägarna har nu ingått markupplåtelseavtal med Svenska kraftnät. Den 30 augusti håller Lantmäteriet ett sammanträde i förrättningen dit resterande berörda fastighetsägare i Huddinge är kallade.

Om projektet

Snösätra–Ekudden utgör den fjärde etappen av den längre elförbindelsen City Link, som förbättrar Stockholmregionens driftsäkerhet och binder samman norra och södra Stockholmsområdet - från Upplands Väsby i norr till Huddinge i söder. Byggnationen av ledningen pågår fram till våren 2022.

Entreprenören Dalekovods webbplats:
http://www.dalekovod.com/se/ Öppnas i nytt fönster

 

*Egentligen två 220 kV-förbindelser som hänger i samma stolpar.