Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Projektet startar under våren med fältinventingar och informationsmöten

I mars startar förnyelsen av stamnätsledningen mellan Stenkullen och Horred med inventeringar av natur- och kulturvärden. Under våren planerar vi informationsmöten med såväl fastighetsägare, närboende och kommuner. Läs mer om det planerade arbetet här.

Stora delar av stamnätet på västkusten byggdes på 1950-talet och Svenska kraftnät behöver nu förnya flera kraftledningar som närmar sig sin tekniska livslängd. Förnyelsen innebär att de gamla ledningarna rivs och ersätts av nya ledningar för att fortsatt kunna leverera en trygg och säker elförsörjning till regionen, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska 40 mil stamnätsledningar i regionen förnyas inom de närmsta 15 åren, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. I detta arbete ingår förnyelsen av den 400 kV-ledning som går mellan Stenkullen och Horred

Ett informationbrev skickas ut till ägere av fastigheter vid den berörda ledningen och som kan påverkas av det planerade arbetet.

Ny ledning i samma sträcka

Förnyelsen av Stenkullen-Horred innebär att en ny 400 kV-ledning byggs i samma sträcka som den befintliga, som därefter rivs. På vissa ställen kan ledningen komma att förskjutas i sidled med upp till 25 meter.

För att få bygga och driva en kraftledning behövs ett tillstånd, som kallas koncession och som utfärdas av Energimarknadsinspektionen (Ei). Då Svenska kraftnät har koncession för den befintliga ledningen kan en förnyelse i samma sträcka göras inom ramen för det befintliga tillståndet. Koncessionen behöver emellertid förlängas och en ansökan om koncessionsförlängning skickas in till Energimarknadsinspektionen i slutet av mars 2019. Under handläggningen skickas sedan förlängningsärendet på remiss till berörda sakägare.

Start med inventeringar av natur- och kulturvärden

I mars startar projektet med inventeringar av natur- och kulturvärden ute i fält. Biologer och arkeologer undersöker då ledningssträckan efter natur- och kulturvärden att beakta under ombyggnationen. Inventeringarna pågår fram till efter sommaren.

Informationsmöten under våren 2019

Under våren 2019 planerar Svenska kraftnät att ha informationsmöten med fastighetsägare, närboende och andra intressenter för att berätta mer om den planerade förnyelsen. Mer information om möten skickas ut när datum och platser är bestämda.

Dialog och samråd med kommuner och Länsstyrelser

I samband med informationsmötena hålls även möten med berörda kommuner i Lerum, Mark och Härryda samt länsstyrelsen i Västra Götaland. Längre fram ska också ett så kallat 12:6 samråd genomföras med länsstyrelsen för att avgöra hänsynstaganden och kompenserande åtgärder för lokala intressen, som boendemiljöer, djurliv, friluftsliv samt natur- och kulturvärden. Den nya ledningen ska börja byggas 2023 och stå färdig 2025. Därefter rivs den gamla ledningen. Tidplanen är emellertid preliminär och kan förändras under projektets gång.