Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att vidta förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage, terrorism samt andra brott mot rikets säkerhet.

Säkerhetsskydd regleras i Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). Säkerhetsskydd upprätthålls via säkerhetsskyddsåtgärderna informationssäkerhet, tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning.

Svenska kraftnäts roll och ansvar

Svenska kraftnät är sektorsansvarig myndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd.Vi ger rådgivning, utövar tillsyn och genomför registerkontroller på personer som är verksamma i säkerhetsklassade tjänster inom elförsörjningen. Som sektorsansvarig myndighet har Svenska kraftnät föreskriftsrätt vilket innebär att vi utfärdar "Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd till elförsörjning (2013:1)".

Elförsörjningens aktörers ansvar

Aktörerna inom elförsörjningen ansvarar för att följa Svenska kraftnäts föreskrifter samt vidta åtgärder för att skydda sin verksamhet. Åtgärderna handlar bland annat om att:

  • Genomföra säkerhetsanalys för att identifiera skyddsvärda resurser samt hot och risker mot dessa,
  • se till att säkerhetsprövning genomförs innan anställning/anlitande av personal som kommer ta del av information och/eller beviljas tillträde till verksamhet som rör rikets säkerhet eller omfattas av skydd mot terrorism,
  • förhindra röjande av information som rör rikets säkerhet, och
  • hålla obehöriga utanför verksamhet som rör rikets säkerhet eller omfattas av skydd mot terrorism.

Läs mer om säkerhetsskydd på de underliggande sidorna.

Granskad