Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säkerhetsskyddsavtal

En grundläggande princip inom säkerhetsskydd är att säkerhetskänslig verksamhet ska ha samma skydd oavsett var och hur den bedrivs. Säkerhetsskyddsavtal ska generellt sett tecknas i alla situationer där säkerhetskänslig verksamhet av en viss nivå kan komma att exponeras. Inför tecknandet av vissa säkerhetsskyddsavtal behöver samråd ske med Svenska kraftnät.

När ska ett säkerhetsskyddsavtal tecknas?

Om ni ska genomföra en upphandling, ingå avtal eller inleda samverkan eller samarbete med en annan aktör kan ni behöva ingå ett säkerhetsskyddsavtal med den aktören. Säkerhetsskyddsavtal ska tecknas om aktören genom förfarandet kan få tillgång till

 • säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, alternativt
 • annan säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet (konsekvensnivå C–A).

Säkerhetsskyddsavtal ska alltid upprättas innan deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Ett säkerhetsskyddsavtal är grund för säkerhetsprövning av personal.

På samma sätt ska ni även teckna säkerhetsskyddsavtal med eventuella underleverantörer som den aktör ni avser anlita.

Svenska kraftnät får genomföra tillsyn även hos en aktör som ni har tecknat säkerhetsskyddsavtal med.

Undantag för när säkerhetsskyddsavtal behöver tecknas återfinns i 6 kap. Säkerhetsskyddsförordningen Öppnas i nytt fönster.

Säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning ska alltid genomföras

Ni ska göra och dokumentera en särskild säkerhetsskyddsbedömning och en lämplighetsprövning, innan ett förfarande som kräver säkerhetsskyddsavtal inleds.

Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen ska bland annat identifiera vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller vilken i övrigt säkerhetskänslig verksamhet ni har (exempelvis anläggningar, objekt, system, egendom eller andra tillgångar som är av betydelse för Sveriges säkerhet) som motparten kan komma i kontakt med genom deltagande i den säkerhetskänsliga verksamheten.

För att Svenska kraftnät ska kunna bedöma underlaget är det viktigt att era bedömningar tydligt skrivs ut. Till exempel behöver det finnas en tydlig koppling mellan skyddsvärde, säkerhetshot, sårbarheter och säkerhetsskyddsåtgärder.

Ni ska därefter pröva om det planerade förfarandet är lämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt. Om lämplighetsprövningen leder fram till bedömningen att det planerade förfarandet är olämpligt så får det inte inledas.

Ett förfarande kan vara olämpligt om det inte är möjligt att genomföra säkerhetsprövning av personalen hos den tänkta motparten, eller att det i verksamheten förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som är så känsliga att det inte under några förhållanden är lämpligt att de förvaras utanför verksamhetsutövarens lokaler.

Det kan också vara så att den tänkta motparten inte uppfyller de krav på tillförlitlighet som måste ställas när det är fråga om säkerhetskänslig verksamhet, exempelvis på grund av dennes ägarförhållanden (prop. 2020/21:194 s. 52 och 62).  

Anmäl avsikten att teckna säkerhetsskyddsavtal

Svenska kraftnät har tagit fram en blankett som ni ska använda. Även bolag med kommunalt rättsligt bestämmande, där en kommun eller region tar beslut om placering i säkerhetsklass, ska skicka in avsikten att teckna säkerhetsskyddsavtal till Svenska kraftnät.

Blankett för avsikt att teckna säkerhetsskyddsavtal

Fyll i och skicka in enligt anvisningen på blanketten.

Hämta blankett Öppnas i nytt fönster

Säkerhetsskyddsavtalets innehåll

Ett säkerhetsskyddsavtal kan bland annat innehålla krav på

 • Säkerhetsskyddsorganisationen
 • Informationssäkerhet
 • Säkerhetsprövning av personal
 • Utbildning samt
 • Fördelning av kostnaderna för säkerhetsskyddet.

Samråd om säkerhetsskyddsavtal

Om ni efter lämplighetsprövningen kan konstatera att det planerade förfarandet inte är olämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt ska ni i vissa fall samråda med Svenska kraftnät innan förfarandet inleds.

Om ni har flera tillsynsmyndigheter behöver ni eventuellt samråda med flera tillsynsmyndigheter.

Underlag till samrådet

Svenska kraftnät ska alltid ta del av följande underlag i samrådsärendet:

 • Blankett Samråd vid säkerhetsskyddsavtal (.pdf) Öppnas i nytt fönster
 • Särskild säkerhetsskyddsbedömning
 • Lämplighetsprövning
 • Utkast till säkerhetsskyddsavtal
 • Eventuell kravställning för säkerhetsskydd i upphandlingen om detta är tillämpligt för det aktuella förfarandet
 • Information om motparten – om denna redan är känd, annars kommer Svenska kraftnät begära in detta i ett senare skede i samrådsprocessen.

Förelägganden, förbud och möjlighet att initiera samråd

Svenska kraftnät kan förelägga verksamhetsutövare inom vårt tillsynsområde att vidta åtgärder enligt säkerhetsskyddslagstiftningen.

Om ni inte samråder med Svenska kraftnät, trots att det finns en skyldighet att göra det, får Svenska kraftnät istället inleda samrådet.

Om ni inte följer förelägganden eller om Svenska kraftnät bedömer att det planerade förfarande inte är lämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt trots att ytterligare åtgärder vidtagits, får Svenska kraftnät besluta att ni inte får ingå det planerade säkerhetsskyddsavtalet (förbud). 

Efter säkerhetsskyddsavtal är tecknat

När ni tecknat eller avslutat ett säkerhetsskyddsavtal ska ni utan dröjsmål anmäla det till den som beslutar om placering i säkerhetsklass och tillsynsmyndigheten.

Den som beslutar om placering i säkerhetsklass ska skyndsamt vidarebefordra anmälan till Säkerhetspolisen. Ni ska alltså inte längre skicka den direkt till Säkerhetspolisen.

Fyll i Säkerhetspolisens mall ”Underlag för säkerhetsskyddsavtal”. (.pdf) Öppnas i nytt fönster 

Skickar mallen till

Svenska kraftnät
Tillsyn säkerhetsskydd
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Säkerställ att säkerhetsskyddsavtalet följs

Ni som verksamhetsutövare är också skyldiga att kontrollera att den ni har tecknat säkerhetsskyddsavtal med följer säkerhetsskyddsavtalet.

Ni ska också revidera avtalet om det krävs på grund av ändrade förhållanden som till exempel förändrad hotbild. Om motparten inte följer säkerhetsskyddsavtalet ska ni vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose kraven på säkerhetsskydd.

Kontakt

Har du som verksamhetsutövare inom elförsörjningen och dammanläggningar frågor om säkerhetsskydd, är du välkommen att vända dig till funktionen Tillsyn säkerhetsskydd via e-post: sakerhetsskydd@svk.se

Svenska kraftnät
Tillsyn säkerhetsskydd
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Granskad