Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Snösätra – Ekudden

Följ projektet via

Elnätet förstärks i södra Stockholm

Vi bygger en ny elförbindelse mellan Snösätra och Huddinge i södra Stockholm. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Elnätet förstärks i södra Stockholm

Vi bygger en ny elförbindelse mellan Snösätra och Huddinge i södra Stockholm. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Ledningen tas i drift för att förse Stockholm med el under vintern


Nu gör vi ett tillfälligt uppehåll av byggnationen för att ta den del av ledningen som är klar i drift. På så sätt kan vi förse Stockholmsregionen med el under vintern då elförbrukningen är som störst.

Kontrakt tecknat för byggnationen


Idag har Svenska kraftnät tecknat kontrakt med Dalekovod för byggnationen av den nya 400 kV-luftledningen planerad mellan stationerna Snösätra och Ekudden i södra Stockholm.

Regeringen har meddelat tillstånd för ledningen


I veckan meddelade regeringen koncession, det vill säga tillstånd, för den nya luftledningen mellan station Snösätra i Stockholm och station Ekudden i Huddinge. Ledningen utgör en av flera förstärkningar som behöver byggas i Stockholmsområdet för att möta kapacitetsbristen och trygga regionens elförsörjning.

Avslutande arbete med detaljprojekteringen


Just nu utför vi de sista delarna av detaljprojekteringen längs sträckningen för den nya ledningen mellan stationerna Snösätra och Ekudden. Nästa steg är att teckna kontrakt med en entreprenör som ska bygga ledningen.

Kunskap inför placering av fundament och stolpar


Elförbindelsen mellan Snösätra och Ekudden är en av Svenska kraftnäts många förstärkningar av Stockholmsregionens elnät. De görs för att möta regionen växande elbehov. Mellan den 18 och 27 april 2018 gör vi grundvattenmätningar och arbetar med laserscanning för att få detaljkunskaper för placering av de nya stolparna.

Kompletterande markundersökningar


Nu pågår kompletterande markundersökningar i projekt Snösätra-Ekudden.

Vi utför provborrningar där ledningen planeras


Torsdagen den 1 juni återupptar vi provborrningar för att undersöka marken längs den tilltänkta sträckan där den nya luftledningen planeras. Arbetet är en del av projekteringen där olika typer av markundersökningar görs.

Vi utför provborrningar där ledningen planeras


Denna vecka startar vi provborrningar för att undersöka marken längs den tilltänkta sträckan där den nya luftledningen planeras. Arbetet är en del av projekteringen där olika typer av markundersökningar görs.

Projektering längs den föreslagna sträckningen


Från mars till september kommer vi att projektera längs den föreslagna sträckningen för ledningen. Visst arbete kan även förekomma även under senare delen av hösten. Inmätningar och markundersökningar görs för att kunna bestämma en exakt placering för ledningen och dess stolpar.

Våra svar på inkomna synpunkter


De skriftliga synpunkter som kommit in under samrådet och våra kommentarer till dem, hittar du i den samrådsredogörelse som finns tillgänglig här på webben.

Tillståndsansökan inlämnad till Energimarknadsinspektionen


Efter en längre tids samrådsprocess med berörda fastighetsägare, myndigheter, kommuner och allmänhet, har vi valt en sträckning som vi har ansökt om tillstånd för.

Våra svar till inkomna synpunkter


Just nu håller vi på att sammanställa de skriftliga synpunkter som kommit in under samrådet, och våra kommentarer till dem, i en samrådsredogörelse.

Välkommen till öppet hus 23 och 24 maj


I maj bjuder vi in till öppet hus vid två tillfällen för att svara på dina frågor om den planerade elförbindelsen.

Lämna dina synpunkter senast 18 augusti


Dina synpunkter på utbyggnadsförslaget skickar du skriftligen via e-post till registrator@svk.se. Glöm inte att ange diarienummer 2016/615. Du kan också skicka per post till Svenska kraftnät, Att. 2016/615, Box 1200, 172 24 Sundbyberg.

Samråd om ett utbyggnadsförslag


I maj fortsätter samrådsprocessen med berörda för att informera och ta emot synpunkter på den planerade luftledningen. Efter en längre tids utredning har vi valt att gå vidare med en av de utredningskorridorer som vi presenterade tidigare under samrådsprocessen 2015, alternativet A-sambyggd.

Efter samrådet sammanställer vi en samrådsredogörelse


Efter att den första samrådsfasen avslutas den 2 september 2015, sammanställer vi en samrådsredogörelse. Där vi ger kommenterarer till alla skriftliga synpunkter som har kommit in. Samrådsredogörelsen skickar vi till Länsstyrelsen och publicerar här på webben.

Lämna synpunkter senast 2 september 2015


Samrådsprocessen är en viktig del när vi planerar en ny elförbindelse. Då kan du som berörs av våra planer att bygga ut stamnätet lämna synpunkter. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag att välja en sträckning som på minsta sätt påverkar boende och miljön.

Välkommen till öppet hus den 2 och 3 juni


Under öppet hus finns vi som arbetar med projektet för att svara på dina frågor om den planerade elförbindelsen.

Samråd om olika utredningskorridorer


Nu inleder vi samrådsprocessen med berörda för att informera om den planerade elförbindelsen och ta emot synpunkter. Under vecka 21 får berörda fastighetsägare och myndigheter samrådsunderlaget via posten.

Korsningsskydd för en säker byggnation


Säkerhet är centralt när Svenska kraftnät bygger en ny kraftledning, både för att säkerställa personsäkerheten för den som rör sig i området kring en byggarbetsplats och för den som utför arbetet.

Nu fortsätter byggnationen av ledningen mellan Snösätra-Ekudden


I början av mars 2021 återupptas arbetet med att bygga färdigt den sista delen av den nya 400 kV-ledningen mellan Snösätra i Stockholm och Ekudden i Huddinge.

Ledningen tas i drift för att förse Stockholm med el under vintern


Nu gör vi ett tillfälligt uppehåll av byggnationen för att ta den del av ledningen som är klar i drift. På så sätt kan vi förse Stockholmsregionen med el under vintern då elförbrukningen är som störst.

Mätningar av steg- och beröringsspänningar längs ledningen


Byggnationen av den nya luftledningen pågår för fullt och görs i etapper. Nu är det dags att tillfälligt ta ledningen i drift. I samband med det gör vi steg och beröringsspänningar under ett par dagar.

Sprängskarvningar vid stolpe 7 i september


Nu påbörjas lindragningen för nästa etapp i projekt Snösätra-Ekudden, mellan våra stolpar nr 22 och 8. Under perioden september till mitten av oktober kommer höga smällar att höras när vi sprängskarvar faslinor vid vår stolpe 7. Ljudet från varje sprängsalva är hög och kan höras på långt håll beroende på vindriktningen.

Sommarens byggarbeten


Arbetet med att bygga den nya luftledningen går enligt tidplan. Nu är entreprenören Dalekovod klara med mycket av markförberedelserna och fortsätter med lindragning  och att resa stolpar på olika platser längs sträckningen.

Nu reser vi de nya stolparna


Nio månader in i entreprenaden för luftledningen Snösätra-Ekudden har stolpar börjat monteras längs den milslånga sträckan och om en månad ska de sista stolpfundamenten vara klara.

Avstängning av vägar nattetid


Nattetid mellan 14-16 april kommer infarten till Högmoravägen samt Ågestavägen i höjd med Högmoravägen och Hammardalsslingan att periodvis vara avstängda för all trafik. Detta med anledning av pågående rivning av kraftledning.

Nu startar markarbeten i Fagersjö


Svenska kraftnäts entreprenör har de senaste veckorna förberett byggvägar till stolpplatserna närmast Snösätra stationsområde, bland annat i Fagersjö. Nu startar arbetet med att borra, spränga och schakta i berget där stolparnas fundament ska stå. Dessa arbeten förväntas pågå fram till maj månad.

Nu rivs den gamla ledningen


Utöver det pågående arbetet med att gjuta nya stolpfundament inleds nu arbetet med att riva den gamla ledningen från Högmora och söderut. Bilvägar kommer att stängas av nattetid.

Byggnation påbörjad mellan Fagersjö och Myrängen


Sedan i somras har arbeten pågått från Myrängen och söderut. I början av februari startade arbeten längs den norra delen av sträckan.

Uppehåll i arbetet över jul och nyår


Under perioden 20 december till 10 januari kommer entreprenören Dalekovod att ha ledigt vilket innebär att arbetet tar uppehåll.

Arbeten i Orlångens naturreservat


Nu pågår arbetet med de nya stolpplatserna på flera platser söderut längs ledningssträckan och vår entreprenör Dalekovod arbetar bland annat i Orlångens naturreservat. För att komma fram till stolpplatserna trafikeras flera av de grusvägar som vanligtvis används flitigt av bland annat ryttare och hundägare. Dessutom pågår högljudda borrnings- och sprängningsarbeten på flera platser i området.

Nytt om byggnationen


Förutom arbeten med stolpfundamenten efter Ågestavägen och söder om Vidjavägen har arbete startat på ytterligare tre platser, i Orlångens naturreservat. Här bygger entreprenören tillfartsvägar och avverkar skog och sly.

Här pågår byggnationen just nu


Här på projektets webbplats kommer du att kunna följa byggnationen av den nya kraftledningen.

Byggnationen av Snösätra-Ekudden är igång


Nu startar byggnationen av 400 kV-ledningen Snösätra-Ekudden i södra Stockholm. Den drygt 2,5 år långa tidplanen inleds med byggnation av tillfartsvägar och stolpfundament.

Fakta om Snösätra – Ekudden

Sträcka: station Snösätra (Högdalen) – station Ekudden (södra Huddinge)
Teknik: växelström, 400 kV

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Samråd Start 2015
Byggstart Sommaren 2019
Driftsättning Våren 2022

En del av projektet Stockholms Ström

Stockholmsregionens elberoende ökar. Elnätet förstärks och förnyas för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. Svenska kraftnät har tillsammans med Vattenfall och Ellevio föreslagit en helt ny struktur för regionens elnät i ett femtiotal projekt. Dessa samordnas genom projekt Stockholms Ström. Vi bygger nya markkablar, luftledningar, tunnlar och transformatorstationer.

Granskad