Elnätet förstärks mellan södra Stockholm och Huddinge

Vi planerar en ny elförbindelse mellan Snösätra och Huddinge i södra Stockholm. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Avslutande arbete med detaljprojekteringen

Just nu utför vi de sista delarna av detaljprojekteringen längs sträckningen för den nya ledningen mellan stationerna Snösätra och Ekudden. Nästa steg är att teckna kontrakt med en entreprenör som ska bygga ledningen.

Kunskap inför placering av fundament och stolpar

Elförbindelsen mellan Snösätra och Ekudden är en av Svenska kraftnäts många förstärkningar av Stockholmsregionens elnät. De görs för att möta regionen växande elbehov. Mellan den 18 och 27 april 2018 gör vi grundvattenmätningar och arbetar med laserscanning för att få detaljkunskaper för placering av de nya stolparna.

Vi utför provborrningar där ledningen planeras

Torsdagen den 1 juni återupptar vi provborrningar för att undersöka marken längs den tilltänkta sträckan där den nya luftledningen planeras. Arbetet är en del av projekteringen där olika typer av markundersökningar görs.

Vi utför provborrningar där ledningen planeras

Denna vecka startar vi provborrningar för att undersöka marken längs den tilltänkta sträckan där den nya luftledningen planeras. Arbetet är en del av projekteringen där olika typer av markundersökningar görs.

Projektering längs den föreslagna sträckningen

Från mars till september kommer vi att projektera längs den föreslagna sträckningen för ledningen. Visst arbete kan även förekomma även under senare delen av hösten. Inmätningar och markundersökningar görs för att kunna bestämma en exakt placering för ledningen och dess stolpar.

Våra svar på inkomna synpunkter

De skriftliga synpunkter som kommit in under samrådet och våra kommentarer till dem, hittar du i den samrådsredogörelse som finns tillgänglig här på webben.

Våra svar till inkomna synpunkter

Just nu håller vi på att sammanställa de skriftliga synpunkter som kommit in under samrådet, och våra kommentarer till dem, i en samrådsredogörelse.

Lämna dina synpunkter senast 18 augusti

Dina synpunkter på utbyggnadsförslaget skickar du skriftligen via e-post till registrator@svk.se. Glöm inte att ange diarienummer 2016/615. Du kan också skicka per post till Svenska kraftnät, Att. 2016/615, Box 1200, 172 24 Sundbyberg.

Samråd om ett utbyggnadsförslag

I maj fortsätter samrådsprocessen med berörda för att informera och ta emot synpunkter på den planerade luftledningen. Efter en längre tids utredning har vi valt att gå vidare med en av de utredningskorridorer som vi presenterade tidigare under samrådsprocessen 2015, alternativet A-sambyggd.

Efter samrådet sammanställer vi en samrådsredogörelse

Efter att den första samrådsfasen avslutas den 2 september 2015, sammanställer vi en samrådsredogörelse. Där vi ger kommenterarer till alla skriftliga synpunkter som har kommit in. Samrådsredogörelsen skickar vi till Länsstyrelsen och publicerar här på webben.

Lämna synpunkter senast 2 september 2015

Samrådsprocessen är en viktig del när vi planerar en ny elförbindelse. Då kan du som berörs av våra planer att bygga ut stamnätet lämna synpunkter. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag att välja en sträckning som på minsta sätt påverkar boende och miljön.

Samråd om olika utredningskorridorer

Nu inleder vi samrådsprocessen med berörda för att informera om den planerade elförbindelsen och ta emot synpunkter. Under vecka 21 får berörda fastighetsägare och myndigheter samrådsunderlaget via posten.

Fakta om Snösätra – Ekudden

Den nya elförbindelsen planerar vi i Stockholm och Huddinge kommun.

Sträcka: Snösätra i Högdalen – Ekudden, i södra Huddinge.
Teknik: växelström, 400 kV

Tidsplan

Händelse Tidpunkt
Samråd start 2015
Preliminär byggstart 2020
Preliminär driftsättning 2022

En del av projektet Stockholms Ström

Stockholmsregionens elberoende ökar. Elnätet förstärks och förnyas för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. Svenska kraftnät har tillsammans med Vattenfall och Ellevio föreslagit en helt ny struktur för regionens elnät i ett femtiotal projekt. Dessa samordnas genom projekt Stockholms Ström. Vi bygger nya markkablar, luftledningar, tunnlar och transformatorstationer.

Mer information om projektet Stockholms Ström

För att veta mer om den nya nätstrukturen i Stockholm och projektet Stockholms Ström kan du besöka projektets egen webbplats  www.stockholmsstrom.net.

Granskad