Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En utredningskorridor är vald

Efter utredningar och myndighetsdialog har Svenska kraftnät nu valt en utredningskorridor. Den ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att hitta en lämplig sträckning för den planerade ledningen mellan Messaure och finska gränsen vid Torne älv.

Bild på en kraftledning i skymning

Den valda korridoren, som kallas D3, går i huvudsak parallellt med befintlig stamnätsledning och bedöms ge mindre negativ påverkan än övriga alternativ då ingrepp i ny obruten mark kan undvikas.

Längs två av delsträckorna finns oklarheter kring framkomlighete, det innebär att vi utreder dessa noggrannare. Vid passagen av Kalixälven och Lombens skjutfält utreds därmed två delkorridorer D3 Nord och D3 Syd och vid korsningen av Torneälven utreds två delkorridorer D3 Väst och D3 Öst. 

Detaljerade kartor med fastighetsgränser

Detaljerade kartor med fastighetsgränser och utredningskorridoren finns publicerade under sidan Dokument och kartor.

Flera samhällsintressen att ta hänsyn till

Längs föreslagen ledningssträcka D3 finns många intressen att ta hänsyn till. Dessa har Svenska kraftnät, förutom teknisk genomförbarhet och kravet på driftsäkerhet, vägt in i bedömningen. Det är exempelvis stora områden av riksintresse för rennäring, friluftsliv, kulturmiljö samt naturvård. Inom området finns även flera riksintressen för totalförsvaret vilket kräver särskild anpassning.

Vad händer nu?

Under juni till oktober pågår inventeringar av natur- och kulturvärden längs den valda utredningskorridoren (med alternativa delkorridorer) för att ta fram ett sträckningsförslag som Svenska kraftnät kommer att bjuda in till samråd om. Rent praktiskt innebär det att vi inventerar ett större område än det som i slutänden blir berört av den planerade nya ledningen. Inventeringen sker till fots i allemansrättsligt tillgängliga områden, d.v.s. inte på tomtmark. Längre transporter sker med personbil på allmänt tillgängliga vägar.

Samråd med fastighetsägare runt årsskiftet

I samrådet har fastighetsägare, närboende och ytterligare intressenter möjlighet att lämna yttranden med information till Svenska kraftnät som kan vara värdefull för det slutliga valet av ledningssträckning.

Framtaget sträckningsförslag kommer att presenteras i ett samrådsunderlag tillsammans med bakomliggande utredningar och bedömningar. Samrådsunderlaget skickas ut till berörda fastighetsägare, myndigheter och intressenter samt tillgängliggörs på svk.se.

Samrådsunderlaget planeras att skickas ut vid årsskiftet 2019/2020. I samband med det startar samrådet där de som vill har möjlighet att skicka in yttranden som kan vara av värde för valet av den slutgiltiga placeringen av ledningen och Svenska kraftnäts framtida ansökan om koncession (tillstånd).

Informationsmöten i början av 2020

Som en del av samrådet kommer Svenska kraftnät att bjuda in till informationsmöten med fastighetsägare, närboende och andra intressenter för att berätta mer om den planerade nya ledningen. Informationsmötena planeras att hållas i början av 2020. Mer detaljerad information med datum och platser kommer tillsammans med samrådsunderlaget.

När samrådsperioden är över sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse där Svenska kraftnät även bemöter yttranden och besvarar vanligt förekommande frågor. Tillsammans med tidigare identifierade värden och myndighetsdialogen utgör de inkomna yttrandena beslutsunderlaget för valet av en lämplig sträckning med sammantaget så liten påverkan som möjligt på omgivningen.

Läs mer om samrådsprocessen.

Välkommen att höra av dig till projektgruppen med frågor eller synpunkter.