Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elektra närmar sig Stocksundet

Vi har under de gångna veckorna snittat på drygt 50 meter tunnelborrning per vecka. Bergkvaliteten har varit mestadels hård och sprickfri med några få undantag. Nu befinner sig tunnelborrmaskinen Elektra på cirka 4 km borrad tunnel, ungefär åttio meter under markytan, inte långt ifrån Stocksundets norra strandkant.

Mätning och besiktningar

Mätning och uppföljning av stomljud 

De senaste veckorna har vi bland annat passerat under byggnader på Sikrenovägen. Stomljudet har varit märkbart för några av de boende, i nivå med projektets stomljudsprognoser, under riktvärden i projektets miljödom. Inför tunnelborrningen har stomljudsmätare monterats i ett flertal byggnader. Det görs för säkert veta och följa upp att ställda krav uppfylls. Vi rapporterar regelbundet till ansvariga tillsynsmyndigheter, i det här fallet till Danderyds kommun.

Besiktning av byggnader inför sprängningsarbete av ventilationsschakt

Besiktningar av byggnader sker inför arbetet med ett ventilationsschakt som kommer att vara beläget under, mellan E18 och Roslagsbanan. Vid etableringen av ventilationsschaktet kommer försiktig sprängning att utföras. De vibrationer som uppstår vid den här typen av mindre sprängsalvor innebär ingen risk för skadlig påverkan på byggnader. Besiktningar görs som en särskild trygghets- och kontrollåtgärd med omtanke för de boende. Alla besiktigade utrymmen och ytor ingår i en efterbesiktning som utförs efter det att sprängningsarbetet är utfört.  

Tunnelborrning ger små vibrationer utan risk för skador på byggnader och byggnadsmaterial

Beräknade vibrationsnivåer i byggnader vid tunnelborrning på åttio meters djup är < 0,1 mm/s. Det finns ingen risk att byggnader eller byggnadsmaterial skulle skadas vid så här låga vibrationer och rörelser. Det stomljud som kan upplevas i en bostad är ett luftburet buller som uppstår av ”stukturbundna vibrationer”, alltså låga vibrationsnivåer i byggnadens stomme och byggnadsmaterial. Det innebär att stomljud eller vibrationer kan förstärkas i lätta föremål, t ex bordskivor, blomkrukor, skålar och glas och vara märkbara trots att vibrationsnivåerna ligger långt under de nivåer som kan vara skadliga för byggnader och byggnadsmaterial.

Handhållna ljudmätningar för att kalibrera stomljudsprognoser

De stomljudsmätare som är utplacerade kompletteras vid behov med handhållen ljudmätning. Det sker dels för att konstatera att stomljudsnivåerna (det ”dovt mullrande ljudet”) är under de riktvärden som gäller enligt projektets miljödom men också för att kalibrera våra egna stomljudsprognoser utifrån verkliga förhållanden och lära mer allteftersom vi avancerar.

Planerat stopp för kärnborrning vid Stocksundet

Tunnelborrmaskinen närmar sig Stocksundet, närmare 80 meter ner under markytan, där den stannar till för ett planerat stopp. Det planerade stoppet sker för att utföra kärnborrning från den norra till södra sidan av Stocksundet. Borrkärnor, alltså runda stavar berg, för analys av berggrundens egenskaper för en väl förberedd passage med högt säkerhetsfokus. Det finns även tidigare utförda undersökningar vid Stocksundet, till exempel borrhål från Käppalatunneln samt en nyligen utförd, kompletterande geoteknisk undersökning. Tunnelborrningen sker djupt nere under vattnet/markytan, tar cirka 2-3 veckor och kommer inte att märkas i markplan.

Mobil utställning vid Stocksunds Hamnplan

Sedan den 1 mars finns Svenska kraftnäts mobila utställning vid Stocksunds Hamnplan, Marina Läroverket, Hamnkrogen. Vi kan glädjande notera att vi haft drygt 500 besökare sedan flytten hit för 3 veckor sedan och att vi möter ett stort engagemang, positivism och får många frågor om projektet och det som sker. Öppettider vardagar klocka 10-17 och helger klockan 12-16. Seniora kommunikatörer från Veteranpoolen med lång erfarenhet av energifrågor, elförsörjning, ingenjörsyrken, tunnelborrning har svar på det mesta.

Tunnelfilm istället för studiebesök

Det kommer frågor om studiebesök. Av flera skäl kan vi inte ta emot personer och grupper i tunneln. De främsta orsakerna är logistik, arbetsmiljö och säkerhet med tanke på att tunnelborrmaskinen nu befinner sig närmare 4 kilometer in i berget, med en och samma ingång och utgång i Anneberg. Det är trångt i tunneln och de fordon som används behövs uteslutande för transporter av de medarbetare som arbetar med tunneldrivningen och för att få ner utrustning och material.

För att ge en känsla för hur det ser ut i den här miljön och vilket arbete som utförs tar vi nu fram en film som kan användas istället för ett fysiskt besök i tunneln, till exempel vid presentationer, utställningar och i digitala medier. Tomas Ärlemo Photography sköter professionellt kameran och filmen tas fram av honom i samverkan med projektteamet och vår entreprenör JV Hochtief-Implenia.

Status ventilationsschakt

Vi använder två olika metoder för att etablera ventilationsschakten, raiseborrning och schaktsänkning. Schaktsänkning innebär att man borrar/spränger en tunnel, vertikalt nedåt. Inledningsvis borras spränghål som laddas med sprängämne och följs av sprängning, lastning, skrotning (borttagning av lösa stenar) och förstärkning av berget. Raiseborrning är en roterande, malande borrning, som tunnelborrning men med annan utrustning. Berget utsätts för högt tryck och vid rotationen spräcks berget mellan diskarna/kuttrarna.

Ventilationsschakt Mörby – raiseborrning

Omläggning av ledningen för fjärrkyla slutförs nu för att ge plats för det kommande ventilationsschaktet. Vår entreprenör arbetar vid Mörbygårdsvägen och Golfvägen. Nu isoleras skarvarna och kylledningen kommer att vara inkopplad senast den 31 mars 2022, lagom till den varma årstiden. Det kommer att ta ytterligare en kort tid tills platsen är återställd. Tack till alla tålmodiga Danderydsbor som visat förståelse under den tid arbetet har pågått. Vi återkommer med information inför arbetet med ventilationsschaktet i närheten av den tidigare återvinningsstationen.

Ventilationsschakt Stocksundet – raiseborrning

Arbetet med gång-/cykelbro och breddning av väg har ännu inte inletts. Det sker förberedelser, bland finns tankar om schaktning av en provgrop i närheten av det kommande ventilationsschaktet. Det innebär att man under ett par dagar schaktar en mindre grop ner till berget för att göra kontroller vilket kan innebära avstängning av grusvägen vid Inverness Strand under en kortare tid. Arbetet med ventilationsschaktet vid Stocksundet, under och mellan E18 och Roslagsbanan, kommer prel. att inledas tidigast juni/juli 2022.

Ventilationsschakt Frescati – raiseborrning

Projektering sker för det kommande ventilationsschaktet vid Frescati, i närheten av Stockholms Universitet. Vi stämmer regelbundet av med Akademiska Hus, Stockholms Universitet och Naturhistoriska om etableringen av tunnel och ventilationsschakt. Nu finns utkast för inventering av störningskänslig verksamhet och utrustning framtagen för såväl Naturhistoriska som Stockholms Universitet. Ett särskilt kontrollprogram för kulturvärden upprättas för området runt ventilationsschaktet vid Frescati där markägaren är Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

Ventilationsschakt KTH, IVL, Sophiahemmet – raiseborrning

Inför arbetet med ventilationsschaktet kommer ledningsomläggningar att utföras i området, dels av Ellevios 11 kV ledning där det nyligen utförts en syn och inmätning i området inför flytten som prel. kan komma att ske under sommaren 2022. Även en gasledning behöver flyttas vilket planeras med Stockholm Gas.

Inventering av störningskänslig utrustning och verksamhet har tidigare utförts på KTH/IVL och Sophiahemmet. Vi stämmer regelbundet av med Akademiska Hus, KTH och IVL om etableringen av tunnel, ventilationsschakt men också frågor relaterade till de stamnätskablar som så småningom kommer att finnas i tunneln. Ett särskilt kontrollprogram för kulturvärden håller på att upprättas för området runt ventilationsschaktet vid KTH där markägaren är Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

Ventilationsschakt Stadsgårdskajen – schaktsänkning 

Arbetet med ventilationsschaktet vid Stadsgårdskajen inleddes 2020. Det bergrum, ”nisch” i bergväggen, som syns från Stadsgårdsleden är startpunkten för ett hundra meter djupt ventilationsschakt som behövs för tunneln med stamnätskablar som kommer att passera här. Nya byggbodar för de medarbetare som arbetar vid Stadsgårdskajen finns nu på Katarinavägen med fler kontorsplatser än tidigare.

Det pågår sedan en tid ridåinjektering. Det innebär att man borrar ett femtiotal hål som systematiskt fylls med injekteringsbruk, en viktig förberedelse inför schaktsänkningen som så småningom kommer att ta vid.

Förberedelser för schaktsänkningen pågår med entreprenören JV Hochtief-Implenia med planerad start vecka 11-12/2022. Vid schaktsänkningen kommer sprängningar att ske med fasta sprängningstider. Bergmassorna tas upp ur schaktet för att fraktas bort med lastbil. Det tar cirka 1 år från start tills ventilationsschaktet är färdigsprängt. När det är färdigt kommer en cirka 250 meter lång tunnel ut under vattnet att sprängas vilket tar ytterligare cirka 1 år. Gällande arbetstider är klockan 07-19 och arbetet sker enligt riktvärden och bullervillkor i projektets miljödom. Buller från sprängning förekommer men ju längre ner i berget sprängningarna sker, desto mindre bullrar det.

Ventilationsschakt Skanstull – schaktsänkning

Det pågår projekterings- och samordningsarbete inför det kommande ventilationsschaktet i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad. Byggnationen av det nya stationshuset för ett gasisolerade ställverket (”GIS”-station) där stamnätskablarna, som så småningom kommer att ligga i tunneln mellan Anneberg och Skanstull, pågår.

Den nya stationen Skanstull växer fram i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad, söder om Södermalm. Nu är byggnaden på plats och under det resterande året arbetar man med husinstallationer och att sätta tegelfasen. Framåt sommaren börjar installationen av en ”GIS” (ett gasisolerat ställverk) och även installation av kontrollsystem. I slutet av året och början av 2023 ska transformatorer och reaktorer installeras.

När station Skanstull står klar våren 2023 ska kablarna från Snösätra kopplas in och därefter ansluts Ellevios 220 kV station. När tunneln och kablarna från Anneberg-Skanstull står färdigt ska även de anslutas i den här stationen. Läs mer på projektets webbplats: Skanstull Station

Mitti Danderyd om tunnelborrning och mobila utställningen vid Stocksunds Hamnplan

Mitti Danderyd uppmärksammar Anneberg-Skanstull och Svenska kraftnäts mobila utställning, vecka 10/2022, sidan 6. Utställningen bemannas av våra seniora kommunikatörer från Veteranpoolen. Utställningen står vid Stocksunds Hamnplan, bredvid Hamnkrogen och har öppet vardagar klocka 10-17 och helger klockan 12-16. Artikeln nås via länken: https://pdf.mitti.se/?magazine=danderyddirekt

Kontrollprogram akustik och hydrogeologi

  • Besiktningar av byggnader, av fasader och inomhus pågår längs tunnelsträckningen. Berörda fastighetsägare kontaktas av akustikföretaget Nitro Consult inför besöket
  • Grundvattennivåer mäts och analyseras inför, under och efter det att tunnelborren har passerat en enskild fastighet. Rapportering sker till berörda tillsynsmyndigheter
  • Mätningar sker med ”sättningsdubb” på sättningskänsliga byggnader, bland annat i Danderyd, Norra Djurgården, Östermalm och Södermalm. Det är byggnader som är grundlagda på lera eller morän som är aktuella. Resultatet är en del av projektets kontrollprogram som rapporteras till berörda tillsynsmyndigheter
  • Inventering och rakhetsmätning av energibrunnar sker längs tunnelsträckningen
  • Platser för infiltration finns förberedda om behov skulle uppstå. Infiltrationstester sker löpande i förberedande syfte för att optimera funktion och läge, i nuläget främst i Danderyd och på Norra Djurgården
  • Ett särskilt kontrollprogram för kulturvärden upprättas för områden vid ventilationsschakt Frescati och KTH/IVL/Sophiahemmet

Kontakt med projekt Anneberg-Skanstull