Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elektra under Danderyds Sjukhus

Nu har tunnelborrningen nått Danderyds Sjukhus på sin väg mot Stockholm.

2 600 meter borrad tunnel

Tunnelborrmaskinen Elektra har nått cirka 2 600 meter borrad tunnel och befinner sig sjuttio till åttio meter ner under markytan, i utkanten av Danderyds Sjukhus. Bergkvaliteten är god och har under en tid inte haft behov av tätning. Den mängd vatten som får läcka in i tunneln ligger med god marginal under de riktvärden som gäller enligt projektets miljödom.

Områden tunneln passerar

De områden vi passerar är Mörby Centrum, Fribergaskolan, Mörbybacken och Danderyds Sjukhus. Kommunikationsarbetet till berörda har skett genom digitala möten, regelbunden uppföljning samt vid behov med särskild information om tunnelborrning, stomljud och vibrationer.

Ett särskilt utskick har skett till de drygt 300 lägenhetsinnehavarna på Mörbybacken med information om möjlighet för tillfällig vistelse om behovet skulle uppstå. Ett tiotal personer på Mörbybacken har hört av sig till oss i projektet för att veta mer om stomljud, stomljudsprognos och uppskattad tid för passage under enskilda bostäder. Vi har valt att utföra ett antal handhållna mätningar i området för att kalibrera våra stomljudsprognoser utifrån verkliga förhållanden. 

Enkätundersökning om kommunikation

Kommunikationsarbetet påverkas av det vi gör i projektet, vilka utmaningar och möjligheter som uppkommer, och hur vi väljer att hantera dom i relation till världen utanför. Resultatet av vår undersökning använder vi för att utveckla och bli bättre i kommunikationen till de företag, verksamheter och boende vi passerar längs tunnellinjen Anneberg-Skanstull, från Danderyd till Hammarby Sjöstad.

Kommunikationens utmaningar och syfte

Projekt Anneberg-Skanstull har ett högre syfte och mål, att bidra till att öka kapaciteten i stamnätet med de 400 kV kablar som så småningom kommer att ligga i tunneln som borras och därigenom vara en del i att säkra Stockholms elförsörjning. Det är en komplicerad uppgift att förmedla i ett samhälle där tillgången till el ofta ses som en självklarhet, trots komplexiteten från elproduktion, via elnäten, till de som ska anslutas och de långa tillståndsprocesser som föregår byggnationer av tunneln, ledningar, kablar och stationer.

Att nå ut med information och kommunicera i Stockholm, där mycket annat pockar på uppmärksamhet och upplevs som mer angeläget, intressant och roligare än ett ”tunnelbygge” är svårt. Man pratar ofta om ”bruset” som står emellan oss och de grupper och individer vi vill ha en relation till.

Vitsen med en enkätundersökning

Genom att fråga och får svar vill vi få kunskap om kommunikationen fungerar eller inte. Svaren ger oss ett beslutsunderlag som kan hjälpa oss att förbättra, förändra det som inte fungerar och fortsätta med det som fungerar bra i relationen till företag, verksamheter och boende på vår väg från Danderyd, mot Solna och Stockholm, i riktning mot Hammarby Sjöstad. Frågorna ställdes till ett femtiotal respondenter längs tunnelsträckningen, hälften företag och verksamheter och hälften boende. Vi ställde de här frågorna:

 • Hur väl känner du till projekt Anneberg-Skanstull?
 • Har du fått information under de senaste tre månaderna?
 • Hur har du fått information?
 • Har du påverkats av stomljud eller annan omgivningspåverkan?
 • Är det något du vill framföra till oss i projektet?

Kort om resultatet

 • Majoriteten känner till projektet, 4 av 5 tillfrågade
 • Den information som når de tillfrågade sker genom personliga/digitala möten, utskick, e-post, hemsida och projektets egen Facebook
 • Kanaler som uppskattas särskilt är personliga/digitala möten, regelbundna kontakter och information via bostadsrättsföreningar, samt en önskan om mer traditionell ”trapphusinformation”. Flera uttrycker att de saknar projektets mobila utställning, tillfälligt pausad till följd av Covid-19
 • Kommunikationen kommenteras av flertalet som utmärkt, mycket bra eller bra
 • På en 10-gradig skala var 6,2 helt nöjda bland företag och verksamheter och 7,5 bland de boende
 • 90 procent tyckte informationen var tillräcklig bland företag och verksamheter och 67 procent bland de boende
 • Det uttrycks av några att kommunikationen under samrådsfasen inte fungerat tillfredsställande och att man vill att tunnelborrmaskinen ska gå förbi snabbt för att inte störa människor på deras fritid

Ventilationsschakt Mörby

Avtal mellan Locum och Svenska kraftnät har sedan tidigare träffats för omläggning av ledning för fjärrkyla. Geotekniska undersökningar har tidigare utförts av bergprofilen. Ledningarna ska så småningom flyttas för att ge rum för det kommande ventilationsschaktet. Vår bedömning är att arbetet med att flytta ledningar kommer att inledas runt årsskiftet 2021/2022. Byggnation av ventilationsschaktet kan ske först när ledningsomläggningen är genomförd.

Ventilationsschakt Stocksundet

Arbetet med ventilationsschakt vid Stocksundet, på den norra sidan, har ännu inte inletts. Nu har kompletterande geotekniska undersökningar utförts. Tidigare undersökningar och beräkningar har skett på flera platser vid Stocksundet, på båda sidor av sundet. De visar att stabiliteten inte kommer försämras till följd av arbetet med ventilationsschaktet. De kompletterande undersökningarna sker för att ytterligare påvisa att tidigare undersökningar och beräkningar överensstämmer med faktiska förhållanden. Kontakter med fastighetsägare har skett inför och i samband med undersökningarna. Närboende vid Stocksundet har fått information via utskick. Kommunikationsplanering sker inför uppstart av arbeten med en provisorisk gång- och cykelväg, ett komplement till den befintliga grusvägen, samt kommande arbeten med ventilationsschakt.

Ventilationsschakt Frescati

Projektering inför kommande arbeten med ventilationsschaktet vid Frescati, i närheten av Stockholms Universitet, pågår. Det har också skett fältundersökningar i området.

Ventilationsschakt KTH, IVL 

Ett av de sex ventilationsschakt som behövs för tunneln kommer att vara beläget vid KTH/IVL, angränsande till Sophiahemmet. Inventering av störningskänslig utrustning och verksamhet har utförts på Sophiahemmet och KTH/IVL. Inför arbete med schaktet kommer ledningsomläggningar att utföras i området.

Ventilationsschakt Stadsgårdskajen

Sprängningen av bergrummet vid Stadsgårdskajen, mitt emot Fotografiska, är slutförd. Förberedelser sker, bland annat har bergväggen försetts med sprutbetong. Kommande veckor kommer vår entreprenör att utföra bultning av bergrummet, ett bullrande arbete som kommer att ta några få dagar. Arbetstid är måndag till fredagen, kl. 07.00-19.00. Bergrummet är startpunkten för sprängningar av ett hundra meter djupt ventilationsschakt, från markytan, ner i berget, samt en tunnel ut under Stockholms Ström.

Ventilationsschakt Skanstull

Det pågår projekteringsarbete inför det kommande ventilationsschaktet i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad. Byggnationen av det nya stationshuset för ett gasisolerade ställverket (”GIS”-station) där stamnätskablarna, som så småningom kommer att ligga i tunneln mellan Anneberg och Skanstull, pågår.

Uppföljning i kontrollprogram akustik och hydrogeologi

 • Mark- och miljööverdomstolen fattade den 13 april beslut om att inte ta upp överklagande av ledningsrättsbeslutet, det vil säga prövningstillstånd meddelades inte av domstolen. Det innebär att ledningsrättsbeslutet för Stockholms kommun har vunnit laga kraft
 • Grundvattennivåer mäts och analyseras längs hela tunnelsträckningen. Det sker inför, under och efter det att tunnelborren har passerat enskilda fastigheter som en del i projektets kontrollprogram. Rapportering sker kontinuerligt till berörda tillsynsmyndigheter
 • Sättningsmätningar sker med så kallad ”sättningsdubb” som monteras på grundvattenkänsliga byggnader längs hela tunnelsträckningen i berörda kommuner, bland annat i Danderyd och Norra Djurgården. De byggnader som berörs är inte berggrundlagda utan är står på lera eller morän. Mätningar sker också på Östermalm och Södermalm som en del av projektets kontrollprogram för rapportering till berörda tillsynsmyndigheter
 • Inventering av energibrunnar sker på Södermalm
 • Infiltrationstester pågår löpande för att optimera funktion och läge för infiltrationsplatser, i nuläget främst i Danderyd vid Mörbyskolan och på Norra Djurgården. Testerna sker i förberedande syfte om infiltration skulle bli aktuellt, vilket hittills varit mycket begränsat

Kontakt med projekt Anneberg-Skanstull