Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fortsatt arbete i tunneln och vid ventilationsschakten under sommaren

Arbetet nere i tunneln och vid ventilationsschakten fortsätter under sommaren, oavsett om solen skiner eller inte.

Händelser första halvåret 2022

 • Nu har tunnelborrmaskinen Elektra tillryggalagt ungefär en tredjedel av den totalt 13,4 kilometer långa sträckan till Hammarby Sjöstad
 • Den tekniskt utmanande passagen under Stocksundet förbereddes noggrant, bland annat med kärnborrning, och genomfördes på ett välplanerat, tryggt sätt
 • De riktvärden och krav som gäller enligt projektets miljödom, vatteninläckage till tunneln för olika delsträckor, stomljud och luftburet buller mäts, analyseras och följs upp med ansvariga tillsynsmyndigheter, Danderyds kommun, Solna och Stockholms Stad samt Länsstyrelsen i Stockholm
 • En fjärrkyleledning har lagts om i Mörby som förberedelse för att ge utrymme för ett av våra ventilationsschakt som kommer att byggas i närheten av den nuvarande återvinningscentralen
 • Planering pågår inför sprängningsarbeten långt ner under markytan vid Stocksundet, bland annat den förbindelsetunnel som behövs mellan tunneln och schaktläget. Sprängningar kommer även att förekomma vid byggnation av ventilationsschaktet som etableras med raiseborrning, tidplanen är ännu ej beslutad
 • Ridåinjektering vid Stadsgårdskajen är slutförd och arbetet med sänkschaktet har inletts
 • Markarbeten pågår vid Stocksundet, bland annat byggs en tillfällig gång- och cykelbro
 • Projektet har under året hanterat cirka 200 kontakter med företag, verksamheter och boende och haft cirka 1 500 besökare i Svenska kraftnäts och projektets mobila utställningen i Mörby Centrum, vid Stocksunds Hamnplan och Naturhistoriska

Besiktning, mätning och uppföljning

Besiktningar av byggnader och montering av mätare har utförts för hela sträckan i Solna Stad. Det är bland annat stomljud, vibrationer och grundvattennivåer som mäts. Mätning, analys och uppföljning sker inom ramen för kontrollprogram och ställda krav i projektets miljödom med rapportering till ansvariga tillsynsmyndigheter.

Besiktningar Mörby och Stocksundet inför byggnation av ventilationsschakt

Besiktningar av byggnader har skett inför arbetet med de två ventilationsschakt som ska byggas i Mörby vid Mörbygårdsvägen och på Stocksundets norra sida, under och mellan E18 och Roslagsbanan. Vid etableringen av ventilationsschakten kommer försiktig sprängning att utföras.

De vibrationer som uppstår vid den här typen av mindre sprängsalvor innebär ingen risk för skadlig påverkan på byggnader. Besiktningar görs som en särskild trygghets- och kontrollåtgärd med omtanke för verksamheter, företag och närboende. Alla besiktigade utrymmen och ytor ingår i den efterbesiktning som utförs efter det att sprängningsarbetet är utfört. Tidpunkt för arbetet med ventilationsschakten är ännu inte fastställd.

Handhållna ljudmätningar för att kalibrera stomljudsprognoser

De stomljudsmätare som är utplacerade kompletteras vid behov med handhållen ljudmätning. Det sker dels för att konstatera att stomljudsnivåerna (det ”dovt mullrande ljudet”) är under de riktvärden som gäller enligt projektets miljödom men också för att kalibrera våra stomljudsprognoser utifrån verkliga förhållanden.

Tunnelborrning med små vibrationer utan risk för skador på byggnader och byggnadsmaterial

Beräknade vibrationsnivåer i byggnader vid tunnelborrning på sjuttio till åttio meters djup är < 0,1 mm/s. Det finns ingen risk att byggnader eller byggnadsmaterial skulle skadas vid så här låga vibrationer och rörelser.

Det stomljud som kan upplevas i en bostad är ett luftburet buller som uppstår av ”stukturbundna vibrationer”, alltså låga vibrationsnivåer i byggnadens stomme och byggnadsmaterial. Det innebär att stomljud eller vibrationer kan förstärkas i lätta föremål, till exempel bordskivor, blomkrukor, skålar och glas och vara märkbara trots att vibrationsnivåerna ligger långt under de nivåer som kan vara skadliga för byggnader och byggnadsmaterial.

Mobila utställningen vid Stockholms Universitet från den 15 augusti 2022

Från midsommar har utställningen stängt för semester och öppnar igen den 15 augusti, då utanför Stockholms Universitet.

Våra öppettider är som tidigare vardagar 10-17 och helger 12-16.

Eventuella förändringar i våra öppettider meddelas via projektets webbplats och Facebook. Välkommen åter i augusti för att ställa frågor och träffa våra seniora ingenjörer, från Veteranpoolen med lång erfarenhet av energiförsörjning, tunnelborrning och mycket annat. 

Status ventilationsschakt

Två metoder för att bygga ventilationsschakt, raiseborrning och schaktsänkning:

 • Schaktsänkning innebär att man borrar/spränger en tunnel, vertikalt nedåt. Inledningsvis borras spränghål som laddas med sprängämne och följs av sprängning, lastning, skrotning (borttagning av lösa stenar) och förstärkning av berget
 • Raiseborrning är en roterande, malande borrning, som tunnelborrning men med annan utrustning. Berget utsätts för högt tryck och vid rotationen spräcks berget mellan diskarna/kuttrarna

Ventilationsschakt Mörby – raiseborrning

Omläggning av ledning för fjärrkyla utförd och marken återställd. Besiktning har skett tillsammans med Danderyds kommun. Tidpunkt för när arbetet med ventilationsschaktet vid återvinningsstationen kan inledas är ännu ej fastställd.

Ventilationsschakt Stocksundet – raiseborrning

Pågående markarbeten vid Stocksundet, norra sidan

Arbete med en tillfällig gång- och cykelbro pågår.

Provgrop vid det kommande ventilationsschaktet

Schaktning ner till berg för att kontrollera markförhållanden och bedömning av vatteninläckage.

Eventuella helgarbeten

Om helgarbete skulle förekomma, sker det enligt Naturvårdsverkets föreskrift om riktvärden för buller och stomljud vid ventilationsschakten. En bullermätare finns monterad i området för uppföljning att arbetet sker inom ramen för riktvärden. Rapportering sker till tillsynsmyndigheten vid Danderyds kommun.

Förbindelsetunnel och ventilationsschaktet vid Stocksundet

Innan byggstart för ventilationsschaktet ska en förbindelsetunnel sprängas mellan huvudtunneln och det kommande ventilationsschaktet, djupt ner under markytan. Tidplan för arbetet är ännu ej fastställd.

Ventilationsschakt Frescati – raiseborrning

Projektering sker för det kommande ventilationsschaktet vid Frescati, i närheten av Stockholms Universitet. Avstämning sker regelbundet med Akademiska Hus, Stockholms Universitet och Naturhistoriska om etableringen av tunnel och ventilationsschakt, nu senast i juni 2022.

Inventering av störningskänslig utrustning och verksamhet har utförts. Ett särskilt kontrollprogram för kulturvärden kommer att upprättas för området runt ventilationsschaktet vid Frescati.

Ventilationsschakt Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sophiahemmet – raiseborrning

Inför arbetet med ventilationsschaktet kommer ledningsomläggningar att utföras i området, dels av Ellevios 11 kV ledning men även en gasledning vilket planeras med Stockholm Gas. Inventering av störningskänslig utrustning och verksamhet har tidigare utförts på Kungliga Tekniska Högskolan/IVL Svenska Miljöinstitutet och Sophiahemmet.

Vi stämmer regelbundet av med Akademiska Hus, Kungliga Tekniska Högskolan och IVL Svenska Miljöinstitutet om etableringen av tunnel, ventilationsschakt men också frågor relaterade till de transmissionskablar som så småningom kommer att finnas i tunneln, senast nu i juni 2022. Ett särskilt kontrollprogram för kulturvärden kommer att upprättas för området runt ventilationsschaktet vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Ventilationsschakt Stadsgårdskajen – schaktsänkning 

Pågående arbete med ventilationsschaktet 

Det bergrum som finns vid Stadsgårdskajen, mitt emot Fotografiska, är startpunkten för det hundra meter djupa ventilationsschakt som nu etableras.

Arbete i 3 steg:

 1. Ventilationsschaktet etableras med sprängning, vid fasta sprängningstider, enligt villkor i projektets miljödom. Det tar cirka 1 år att utföra. Ju längre ner i berget sprängningen sker, desto mindre påverkar det omgivningen. Bergmassorna tas ut från schaktet och fraktas bort med lastbil. Vid sprängning kan utrymning av det allra närmaste området komma att bli aktuellt. Sprängning av ventilationsschakt (”schaktsänkning”) ner till 6 meter har inletts och beräknas pågå till början av juni, fasta, möjliga tider för sprängning klockan 10,12,14. Under juni, juli, augusti utförs även betongarbeten
 2. Sprängning 6-24 meter planeras augusti, september, oktober
 3. Sprängning 24-100 meter planeras ske fram till sommaren 2023

Bullerdämpning

En bullerdämpande vägg monteras runt området där sprängningarna sker. Mätningar av buller, vibrationer och luftstötvågor görs kontinuerligt och följs upp med ansvarig tillsynsmyndighet, i det här fallet med Stockholms Stad.

Ventilationsschakt Skanstull – schaktsänkning

Det pågår projekterings- och samordningsarbete inför det kommande ventilationsschaktet i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad. Byggnationen av det nya stationshuset för ett gasisolerade ställverket (”GIS”-station) där stamnätskablarna, som så småningom kommer att ligga i tunneln mellan Anneberg och Skanstull, pågår.

Byggnaden för station Skanstull är på plats

Den nya stationen Skanstull byggs i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad, söder om Södermalm. Nu är byggnaden på plats och det arbetas med husinstallationer. Framåt sommaren börjar installationen av en ”GIS” (ett gasisolerat ställverk) och även installation av kontrollsystem. I slutet av året och början av 2023 ska transformatorer och reaktorer installeras.

När station Skanstull står klar våren 2023 ska kablarna från Snösätra kopplas in och därefter ansluts Ellevios 220 kV station. När tunneln och kablarna från Anneberg-Skanstull står färdigt ska även de anslutas i den här stationen. Läs mer på projektets webbplats.

Kontrollprogram 

 • Besiktningar av byggnader, av fasader och inomhus pågår längs tunnelsträckningen. Berörda kontaktas av akustikföretaget Nitro Consult
 • Grundvattennivåer mäts och analyseras inför, under och efter det att tunnelborren har passerat en enskild fastighet med rapportering till berörda tillsynsmyndigheter
 • Mätningar sker med ”sättningsdubb” på sättningskänsliga byggnader, bland annat i Danderyd, Norra Djurgården, Östermalm och Södermalm. Det är byggnader som är grundlagda på lera eller morän som är aktuella. Resultatet är en del av projektets kontrollprogram som rapporteras till berörda tillsynsmyndigheter
 • Inventering och rakhetsmätning av energibrunnar sker längs tunnelsträckningen
 • Platser för infiltration finns förberedda om behov skulle uppstå. Infiltrationstester sker löpande i förberedande syfte för att optimera funktion och läge, i nuläget främst i Danderyd och på Norra Djurgården
 • Ett särskilt kontrollprogram för kulturvärden kommer att upprättats för områden vid ventilationsschakt Frescati och Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet och Sophiahemmet