Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nästa Ekhagen, Naturhistoriska och Stockholms Universitet

Tunnelborrmaskinen befinner sig i dagsläget på drygt 5 200 meter borrad tunnel, under E18/Roslagsvägen, strax norr om bostadsområdet Ekhagen, Naturhistoriska och Stockholms Universitet.

Bra framdrift

Framdriften har varit bra under den gångna månaden med bra bergförhållanden och litet behov av tätning.

Förberedelser boende och verksamheter i Ekhagen

Vi gjorde nyligen ett kompletterande brevutskick till boende och verksamheter i Ekhagen, strax norr om Naturhistoriska. Kontakter har knutits med några av de bostadsrättsföreningar och hyresvärdar som finns i området. Genom deras försorg har vi fått stöd med ”trapphusinformation”. Har du ändå inte tagit del av informationen går det bra att kontakta oss, kontaktuppgifter nedan.

Stomljudsnivåerna är låga eftersom tunnelborren befinner sig under E18 med mer än 100 meter från bebyggelse. Passagen förbi en enskild byggnad beräknas ta cirka 3-4 veckor. Tunnelborrning sker inte nattetid när den passerar ett område med bostäder med tanke på människors nattvila och sömn. Arbetstider är helgfri måndag-fredag kl. 07.00-22.00 samt lördag, söndag och helgdag kl. 09.00-18.00.

Förberedelser Statens Fastighetsverk, Naturhistoriska, Stockholms Universitet

Nu sker slutliga förberedelser inför passagen med möten, inventeringar och avstämningar på plats med ansvariga och sakkunniga. Stomljuds- och vibrationsmätare monteras i de ”svarta villorna”, på Naturhistoriska och snart även på Stockholms Universitet. Monteringen sker genom akustikföretaget Nitro Consults försorg, på uppdrag av projektet och Svenska kraftnät.

Arbetstider Naturhistoriska

Arbetstider för tunnelborrning kommer att ske kvälls- och nattetid under Naturhistoriska vilket innebär kl. 17-08 alla dagar i veckan. Med andra ord kommer tunnelborrning inte att ske kl. 08-17. Omställningen från dagtid till kvälls- och nattetid sker så snart stomljudsnivån underskrider 30 dBA i bostäder, Ekhagen. Vibrationer från tunnelborrningen är ytterst små, utan risk för skada på byggnader eller instrument.

Arbetstider Stockholms Universitet

Arbetstider för tunnelborrning är kvälls- och nattetid, helgfri måndag till fredag kl. 17-08 samt dygnet runt lördag, söndag och helgdag. Vibrationer från tunnelborrningen är ytterst små, utan risk för skada på byggnader eller instrument.

Mobil utställning vid Naturhistoriska

Svenska kraftnäts och projektets mobila utställning står utanför entrén till Naturhistoriska fram till den 16/12. Öppettider är måndag-fredag, kl. 10.00-16.00. Här finns information, filmer och synnerligen kunnig personal som berättar om tunnelbygget, geologin, arbetsmetoder och akustik. Det bjuds även på kaffe. Har du inte möjlighet att besöka utställningen finns kontaktuppgifter till projektet nedan.

De sex ventilationsschakten

Det pågår arbete vid flera av ventilationsschakten, under markytan och i markplan.

Ventilationsschakt Mörby

Det har skett breddning, en ”nisch”, i den redan borrade tunneln i höjd med det kommande ventilationsschaktet i Mörby. Det har skett för att underlätta för fordon att passera varandra, transporter av personal och materiel, såväl idag som senare vid installation av 400 kV-kablar samt för att underlätta vid drift och underhåll i tunneln. Det arbetet är slutfört. En förbindelsetunnel kommer att sprängas mellan huvudtunneln och ventilationsschaktet. Tidpunkt är ännu inte fastställd.

Ventilationsschakt Stocksundet 

Sprängningar har även skett för att bredda tunneln i höjd med det kommande ventilationsschaktet vid Stocksundet. Det arbetet är slutfört. Nu väntar vi på att sprängningar för en förbindelsetunnel mellan huvudtunneln och det kommande ventilationsschaktet ska ta vid. Tidpunkt är ännu inte fastställd.

Det har under en tid pågått arbete i markplan, bland annat skrotning av berg, wiresågning, spontning och nu ridåinjektering, ett femtontal hål som etableras från ytan ner till tunneln för att täta det kommande ventilationsschaktet. Schaktet byggs genom raiseborrning, en roterande, malande borrning, ungefär som tunnelborrning fast vertikalt, där berget utsätts för högt tryck som vid rotationen spräcker berget mellan kuttrarna och med en annan utrustning än vid tunnelborrning. Bullrande arbeten förväntas pågå fram till våren 2023.

Bullervillkor vid arbete under- och ovanmark

  • Vid sprängningsarbeten undermark, t ex vid breddning av tunnel och förbindelsetunnlar, gäller villkor 9 enligt projektets miljödom. Det innebär att arbete som medför överskridanden av riktvärden får ske helgfri måndag till fredag, kl. 07.00-22.00 samt lördag, söndag och helgdag kl. 09.00-18.00.
  • Vid arbete ovanmark, t ex med ventilationsschakt, gäller villkor 10. Det innebär att arbetstiderna för bullrande arbeten är helgfria vardagar kl. 07-19
  • Det finns stomljuds- och bullermätare monterade i området för att följa upp villkoren i projektets miljödom

Gång- och cykelbron är öppen för allmänheten

Gång- och cykelbron för passage runt arbetsplatsen vid Stocksundet är öppen för allmänheten. Skyltar uppmanar cyklister att leda cykeln och ta hänsyn till fotgängare. Snöröjning sker genom vår entreprenörs försorg.

Ventilationsschakt Frescati

Det pågår projektering av det ventilationsschakt som så småningom ska byggas vid Frescati, söder om Stockholms Universitet. Det handlar främst om justeringar inuti ventilationsschaktet för att underlätta för framtida installationer, service och underhåll. Tidpunkt för etablering av arbetsplatsen är ännu inte fastställd. 

Ventilationsschakt KTH, IVL, Sophiahemmet

Det pågår förberedelser, bland annat ledningsomläggning av Ellevios 11 kV kablar vid Sophiahemmet samt flyttning av gasledning tillsammans med Stockholm Gas. En inventering av störningskänslig utrustning och verksamhet är utförd och det finns ett särskilt kontrollprogram för kulturvärden i området. Regelbundna avstämningar och kontakter sker med Akademiska Hus, KTH, IVL och Sophiahemmet.

Ventilationsschakt Stadsgårdskajen

Här pågår arbeten med temporära betongkonstruktioner för det fortsatta arbetet med ett hundra meter djupt ventilationsschaktet som ska sprängas ner i berget med fasta tider och bullervillkor enligt projektets miljödom. Ju längre ner i berget sprängningen sker, desto mindre påverkar det omgivningen. Vid sprängning kan utrymning av det närmaste området bli aktuellt.

Ventilationsschakt Skanstull i Mårtensdal

Det pågår projekteringsarbete för ventilationsschaktet i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad. De 400 kV kablar som ska installeras i tunneln kommer att anslutas i det gasisolerade ställverket (”GIS”-station) som byggs av Svenska kraftnät.

Installation av transformator och reaktor i GIS-stationen

Nu inleds installationen av transformator och reaktor som nyligen levererades. Installationerna kommer att pågå till våren 2023. När Station Skanstull är färdig sommaren 2023 står kablar från södra sidan av Stockholm först på tur för att kopplas in, därefter ansluts Ellevios 220 kV i stationen. Så småningom kommer 400 kV kablarna från Anneberg-Skanstull att anslutas här, en knutpunkt för Stockholms elförsörjning.

Kontrollprogram akustik, hydrogeologi

  • Besiktningar, mätningar, uppföljning: Resultat från mätningar enligt framtagna kontrollprogram redovisas till ansvariga tillsynsmyndigheter vid Danderyds kommun, Solna och Stockholms Stad samt Länsstyrelsen i Stockholm
  • Infiltration sker på den norra sidan av Stocksundet, Danderyd. Det sker till följd av lite nederbörd och en måttlig avsänkning till följd av tunnelborrningen och det grundvatten som läckt in i tunneln. Infiltrationen är ett åtagande som Svenska kraftnät har genom miljödomen för att upprätthålla nivåerna så att en skadlig grundvattensänkning inte uppkommer. All information om infiltration och nivåmätningar redovisas till tillsynsmyndigheter månadsvis, i det här fallet till Länsstyrelsen i Stockholm

Mer information och kontakt med projektet

  • anneberg@svk.se
  • 010-475 81 50, bemanning dygnet runt
  • Facebook @annebergskanstull
  • Artikeln ”här byggs elmotorvägen som ska säkra Stockholms energibehov” i Svenska Dagbladets näringslivsbilaga den 221104 och finns även på projektets Facebook