Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tunnelborrning på Campus KTH

Tunnelborrmaskinen Elektra har nått cirka 7400 meter borrad tunnel och befinner sig i de norra regionerna av Campus Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Arbetstider Campus KTH

Nu ändras borrtiderna utifrån de villkor som gäller för buller och stomljud i projektets miljödom med hänsyn till bostäder i området och människors nattsömn. Stomljudet märks mest i källarplan och de nedre våningsplanen för att avta ju högre upp i byggnaden man befinner sig. Stomljud kan liknas litet vid att färdas ombord på en färja, ett dovt mullrande. Varje enskild byggnad passeras på cirka 3-4 veckor beroende på framdrift. 

 • Tunnelborrning dagtid och kvällstid 07-22 helgfria vardagar och 09-18 helgdagar, enligt villkor i projektets miljödom 
 • Vid ventilationsschaktet och arbeten ovan mark är arbetstiderna helgfria vardagar 07-19

Trapphusinformation till boende Campus KTH

Utskick gjordes till företag, verksamheter och boende längs tunnelsträckningen och runt ventilationsschaktet på Campus KTH i mitten av juni 2023. 

Fastighetsägare, förvaltare, bostadsrättsföreningar, chefer och ansvariga har uppmanats att sprida information till berörda bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och medarbetare. Vi kommer också att sätta upp trapphusinformation i byggnader med bostäder, omkring 700 lägenheter. 

Ventilationsschakt – uppdatering  

Det pågår byggarbete vid tre av våra sex ventilationsschakt samt projektering och planering av de andra.

Raiseborrning av ventilationsschaktet vid Stocksundet är nu slutförd. Borrigg och annan utrustning har flyttats från Stocksundet till Mörby där det sker förberedelser för raiseborrning. Fyra av våra sex ventilationsschakt byggs med den här metoden. 

Ventilationsschakt Mörby 

Förberedelser för raiseborrning pågår med bergschaktning, sprängning och ridåinjektering. Tidigare har en förbindelsetunnel sprängts mellan huvudtunneln och schaktläget nere i tunneln. Ett teknikrum har sprängts i markplan och pilothål borrats inför den fortsatta borrningen.

Bullervillkor vid arbete under- och ovanmark

 • Vid sprängningsarbeten undermark, t ex vid breddning av tunnel och förbindelsetunnlar, gäller villkor 9 enligt projektets miljödom. Det innebär att arbete som medför överskridanden av riktvärden får ske helgfri måndag till fredag, 07-22 samt lördag, söndag och helgdag 09-18 
 • Vid arbete ovanmark, t ex med ventilationsschakt, gäller villkor 10. Det innebär att arbetstiderna för bullrande arbeten är helgfria vardagar 07-19
 • Det finns stomljuds- och bullermätare monterade i området för att följa upp villkoren i projektets miljödom

Ventilationsschakt Stocksundet

Arbetet med raiseborrning har avslutats, tunnelschaktet är 4 meter i diameter och cirka femtiofem meter djupt. 

Pågående arbeten, teknikutrymme 

Det pågår arbete med bergschaktning för teknikutrymmet och förstärkning av ventilationsschaktet för att så småningom förse det med en ventilationshuv och sedan påbörja arbetet med att återställa marken runtomkring. 

Bullervillkor vid arbete under- och ovanmark

 • Vid sprängningsarbeten undermark, t ex vid breddning av tunnel och förbindelsetunnlar, gäller villkor 9 enligt projektets miljödom. Det innebär att arbete som medför överskridanden av riktvärden får ske helgfri måndag till fredag, 07-22 samt lördag, söndag och helgdag 09-18 
 • Vid arbete ovanmark, t ex med ventilationsschakt, gäller villkor 10. Det innebär att arbetstiderna för bullrande arbeten är helgfria vardagar 07-19
 • Det finns stomljuds- och bullermätare monterade i området för att följa upp villkoren i projektets miljödom

Ventilationsschakt Frescati

Vid Frescati pågår projektering, planering, inmätning och markering med käppar av de ytorna som behövs för ventilationsschaktet i utkanten av Lill-Jansskogen, strax söder om de blå byggnaderna vid Stockholms Universitet.

Projektet har kontakt med Länsstyrelsen i Stockholm, Kungliga Djurgårdsförvaltningen och berörda, närliggande verksamheter. Byggarbetsplatsen kommer preliminärt att etableras 2023.  Projektering innebär bland annat justeringar inuti ventilationsschaktet i syfte att underlätta för kommande kabelinstallationer samt service och underhåll av de 400 kV elkablar som så småningom ska förläggas i tunneln. 

Ventilationsschakt KTH, IVL, Sophiahemmet

På Campus KTH sker arbete inför entreprenörens etablering av en byggarbetsplats för det kommande ventilationsschaktet, beläget mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Sophiahemmet, senare 2023. Arbetet med ventilationsschaktet kommer preliminärt att inledas 2024. 

 • Det cykelförråd som nu ligger bakom IVL Svenska Miljöinstitutets byggnad kommer att flyttas till framsidan av byggnaden, till vänster om entrén på torget där Millesfontänen är belägen
 • Uppföljning av utförda inventeringar, vibrationsisolering av utrustning på IVL Svenska Miljöinstitutet 
 • Besiktningar har utförts av byggnader, staket, fontän 
 • Arbetet med omläggning av Ellevios 11 kV elledningar och en gasledning, Stockholms Gasnät slutförs inom kort 
 • Hantering av träd, trädspecialist/arborist
 • Avstämningar med Akademiska Hus, KTH, Sophiahemmet och IVL Svenska Miljöinstitutet för att säkra informationsspridning till medarbetare, studenter, forskare och besökare
 • Svenska kraftnäts och projektets mobila utställning finns på Campus KTH från den 15 augusti, öppettider vardagar 10-17 

Ventilationsschakt Stadsgårdskajen

Ventilationsschaktet vid Stadsgårdskajen sker med schaktsänkning, sprängningar som nu nått cirka 40 meter av det ett hundra meter djupa ventilationsschaktet som är rektangulärt och 6x7 meter.

En gul portalkran används för att ta upp bergmassor ur schaktet efter varje sprängning och för att lyfta människor och tungt materiel upp ur och ner i schaktet. Vid sprängning kan utrymning av det närmaste området bli aktuellt. 

Ventilationsschakt Skanstull

Projektering sker för ventilationsschaktet i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad, ett område med ett mycket stort antal aktörer och verksamheter som kräver omfattande, noggrann samordning med samtliga berörda. De 400 kV kablar som ska installeras i tunneln kommer i den södra änden att anslutas i det gasisolerade ställverket som byggs av Svenska kraftnät. 

Kontrollprogram hydrogeologi, akustik

 • Bra grundvattennivåer efter en sommar med mycket nederbörd
 • Montering av grundvattenrör för mätning före, under och efter det att tunnelborrmaskinen har passerat, bland annat på Östermalm
 • Montering av mätare och avläsning av buller, stomljud, vibrationer i de områden där arbete med tunnel och ventilationsschakt pågår för att säkra att villkor i projektets miljödom uppfylls
 • Besiktningar och kontroller av byggnader sker inom ramen för projektets kontrollprogram och rapporteras till ansvariga tillsynsmyndigheter vid Danderyds kommun, Solna och Stockholms Stad samt Länsstyrelsen i Stockholm
 • Fältinventeringar sker för att säkra att kartan stämmer med verkligheten i en växande, föränderlig stad