Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Inventeringar av naturvärden och kulturmiljö

Nu fortsätter arbetet med att hitta en lämplig sträckning inom den valda utredningskorridoren. Inventeringar av naturvärden och kulturmiljö är en del i det arbetet för att få en bra uppfattning om de värden vi ska ta hänsyn till inom utredningsområdet.

Två typer av inventeringar ska genomföras, en naturvärdes- och en kulturmiljöinventering. Resultatet presenteras i en rapport som används som underlag till miljökonsekvensbeskrivningen och det fortsatta projektarbetet. 

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventeringen kommer att genomföras under vår och försommar. Den inleds med flygfotokartering och genomgång av bakgrundsinformation för en första bedömning av områden som kan innehålla högre naturvärden. Det skulle t ex kunna vara en mer naturlik skog med stor variation av träd- och buskarter, olika åldrar på träd samt inslag av gläntor och fuktigare naturmiljöer.

Efter det görs en fältinventering i maj-juni. Den görs av erfarna biologer som besöker och kartlägger hela området. Det som framkommer blir ett underlag för vårt fortsatta arbete med förslag på lämpliga skyddsåtgärder, försiktighetsmått och eventuella kompensationsåtgärder.

Metoden som används är framtagen av SIS (Swedish standards institute). Den utrustning vi använder är artbestämningslitteratur och iPads för att registrera läge, geografisk omfattning och observationer för varje naturvärdesobjekt.

Frågor om inventeringen? Kontakta gärna Måns Svensson, tel. 010-22 79 11, mans.svensson@wsp.com eller Samuel Johnson, tel. 010-721 00 56, samuel.e.johnson@wsp.com

Kulturmiljöinventering

Kulturmiljöinventeringen är planerad att genomföras i fält 28 maj - 1 juni. Som förberedelse inför fältinventeringen kommer vi att gå igenom flera register och litteratur, bland annat från Riksantikvarieämbetet, Lantmäteriet, Kungliga Biblioteket och Vitterhetsakademiens bibliotek, Skogsstyrelsens, Jordbruksverket, kommunala och regionala planer och program samt tidigare arkeologiska utredningar.

Fältinventeringen innebär att vi systematiskt går igenom terrängen i utredningsområdet. Vi söker efter fornlämningar och spår från äldre tider. De områden som tidigare utretts för arkeologi tas inte upp i inventeringen. De lämningar vi eventuellt finner dokumenteras med kartor, text och fotograferas. Vi gör också en okulär bedömning av möjliga fornlämningar som inte syns på markytan. Resultatet uppdateras och kompletteras med texter från första samrådsunderlaget för att göra nya, fördjupade analyser som ingår i samrådsunderlag 2. De områden som berörs är Odensala, Brunnby, Brista, Blaclcvreten, Norrsunda, Rosersberg, Verka, Njustatorp, Edsby och Överby.

Frågor om inventeringen? Kontakta gärna Exequiel Pinto-Guillaume, tel. 010-722 84 35, ezequiel.pinto- guillaume@wsp.com eller Anna Östling, tel. 010-722 93 55, anna.ostling@wsp.com