Kapacitetstilldelning (CACM)

Förordningen innehåller bestämmelser och villkor för handel på dagen före- och intradagsmarknaden och för elbörsernas verksamhet.

EU-förordningen konkretiseras bland annat i metoder för tilldelning av kapacitet och hur kapaciteten ska beräknas mellan områden. Dessa metoder håller nu på att införas.

Europas tillsynsmyndigheter fattar beslut om metoderna men det är de systemansvariga för överföringssystem i Europa (TSO:er) som ska ta fram metodförslagen. Vissa metoder är föreslagna gemensamt av alla TSO:er. Andra metodförslag har utarbetats i samverkan mellan TSO:erna i respektive kapacitetsberäkningsregion. Vissa metodförslag är Svenska kraftnät själv ansvarig för. För Sveriges del är det Energimarknadsinspektionen (Ei) som tillsynsmyndighet och som sen fattar beslut om metoderna.

Mer information om pågående och godkända metoder:

Granskad