Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dialog och samråd

Projekt: Letsi–Svartbyn
Följ projektet via

För att hitta den ledningssträckning som innebär minst påverkan för människa och miljö är myndighetsdialog och samråd viktigt i planerandet av en ny ledning.

Vägen från att Svenska kraftnät tagit beslut om att en ny förbindelse ska förstärka transmissionsnätet mellan två punkter fram till att vi lämnar in ansökan till Energimarknadsinspektionen om tillstånd att få bygga en ny ledning består av många steg. Här följer en kort sammanfattning av processen.

Tidig dialog och avgränsningssamråd genomförda

Under 2022–2023 studerades och genomfördes tidig dialog om ett flertal utredningskorridorer med berörda myndigheter, samebyar och kommuner. Utifrån en samlad bedömning valde Svenska kraftnät en huvudkorridor för fortsatta utredningar. Inom utredningskorridoren togs sedan ett utbyggnadsförslag fram.

Hösten 2023 genomfördes samråd och öppet hus i projektet där allmänheten och berörda markägare fick lämna synpunkter på utbyggnadsförslaget. Samrådet omfattade utredningskorridoren, utbyggnadsförslagets lokalisering och utformning samt de miljöeffekter som den planerade nya ledningen kan antas medföra. Samrådet omfattade även innehållet i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen.

Ta del av:

Samrådsredogörelsen sammanställd och publicerad

Svenska kraftnät har tagit del och värderat alla yttranden som kommit in under samrådet. Utifrån yttranden, tidigare dialog, identifierade värden samt tekniska aspekter har Svenska kraftnät gjort en samlad bedömning över hur den föreslagna ledningssträckningen behöver justeras. Alla inkomna yttranden och Svenska kraftnäts bemötande framgår av samrådsredogörelsen. 

Ta del av:

Det här händer sedan

Svenska kraftnät kommer nu att fortsätta utredningarna kring de planerade ledningarna för att kunna göra ett slutligt val av ledningssträckning.

När ledningssträckning är vald ansöker Svenska kraftnät om koncession (tillstånd) hos Energimarknadsinspektionen. I ansökningarna ingår en miljökonsekvensbeskrivning där vi beskriver den påverkan som ledningarna förväntas ha på bland annat natur- kultur- och boendemiljö och vilka åtgärder vi planerar att vidta för att minska påverkan. Vi planerar att skicka in ansökningarna till Energimarknadsinspektionen under senare delen av 2024.

Under projektets gång kommer vi att ha fortsatt dialog med fastighetsägare och andra berörda.

Mer information om utbyggnads- och tillståndsprocessen

Klicka på länkarna och läs mer om utbyggnadsprocessens (.pdf) Öppnas i nytt fönster och tillståndsprocessens (.pdf) Öppnas i nytt fönsterolika steg.