Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Söderåsen-Barsebäck:
Frågor och svar

Följ projektet via

Här hittar på svar på vanliga frågor för Söderåsen-Barsebäck. Frågorna som besvaras på sidan är i huvudsak inkomna i samband med det digitala informationsmötet som Svenska kraftnät genomförde 8 juni 2021.

Hur lång blir sträckan totalt?
42 km, precis som idag.

När är projektet klart?
Den förnyade ledningen ska vara i drift 2024 enligt nuvarande tidplan. Därefter sker rivning av befintlig ledning och återställning av mark. Vi räknar med att vara helt klara och borta från området 2025. 

Kommer ledningsgatan att bli bredare i samband med förnyelsen?Ledningen förnyas i befintlig sträckning och befintlig ledningsgata. Det kommer inte ske någon systematisk breddning av ledningsgatan där ledningen inte går parallellt med andra transmissionsnätsledningar. Däremot kan en viss breddning bli aktuell för att jämna ut ledningsgatans bredd så den blir konstant. Där ledningen går parallellt med annan transmissionsnätsledning kan en breddning av säkerhetsavståndet mellan ledningarna bli aktuell med 10-15 meter.

Ska stolparna flyttas längre ut från centrum av ledningsgatan?
Där ledningen går parallellt med en annan transmissionsnätledning kommer en förskjutning på 10-15 meter blir aktuell för att öka säkerhetsavståndet mellan ledningarna. På resterande delen av sträckning kommer ingen generell förskjutning att bli aktuell. Eftersom de nya stolparna byggs innan de befintliga rivits kan de inte placeras på exakt samma plats. Därmed kan det bli mindre förskjutningar (någon eller några meter), särskilt vid vinklar på ledningen.

Vad har fastighetsägare för möjlighet att påverka ledningssträckan och stolparnas placeringar?
Ledningen förnyas i befintlig sträckning och inom ramen för befintlig koncession. Därmed är sträckan i princip redan bestämd och kommer efter förnyelsen att se ut som den gör idag. Inom ramen för koncession finns en viss vingelmån som medger att stolpplaceringar kan förskjutas något på bredden om det finns särskilda skäl till det. Därmed kan marginella justeringar av sträckningen bli aktuella, förutsatt att en sådan justering inte påverkar motståenden intressen.

Vi har varit i kontakt med de fastighetsägare som kommer att beröras av stolpplaceringar. Ambitionen har varit att hitta stolpplaceringar som är acceptabla för fastighetsägaren. Men enskilda önskemål behöver vägas mot andra intressen som andra fastigheter, byggbarhet, ekonomisk rimlighet, natur- och kulturvärden m.m. Eftersom de nya stolparna byggs innan de befintliga rivits kan de inte placeras på exakt samma plats som befintliga stolpar. Ni är alltid välkomna att kontakta oss som arbetar i projektet eller vår kontaktperson för dialog om stolpplaceringar på er fastighet.

Vad vänder jag mig om jag vill yttra mig eller framföra synpunkter?
Vi tar gärna emot önskemål eller synpunkter för hur arbetet kan anpassas efter fastigheternas önskemål. Ambitionen har varit att hitta en stolpplacering som är acceptabla för fastighetsägaren. Men enskilda önskemål behöver vägas mot andra intressen som andra fastigheter, byggbarhet, ekonomisk rimlighet, natur- och kulturvärden m.m. Genomförandet av byggnationen kommer också att planeras med hänsyn till de fastighetsägare som påverkas. Vi tar gärna emot synpunkter på hur detta kan göras på bästa sätt. 

Hur kan fastighetsägaren överklaga ett förslag eller beslut?
Det beror på vilket beslut. Koncessionsbeslutet kan överklagas till regeringen. Ledningsrätten kan överklagas till mark- och miljödomstolen och i beslutsfattandet av stolpplacering för vi gärna en dialog med berörda fastighetsägare.

Vad blir ersättningen per ny stolpe?
Ersättningen görs inte på stolpbasis utan vilket nytt intrång förnyelsen medför och värdet av detta intrång. Så det går inte att sätta ett generellt ersättningsbelopp per stolpe. Intrångsersättning innebär att markytor som tas i anspråk ersätts utifrån Lantmäteriets aktuella rekommendationer. För ersättning av åker- och betesmark åkernormen och för ersättning av skogsmark gäller skogsnormen.

Kommer eventuella ersättningar att utgå ifrån värdeförändringar i samband med förnyelsen eller utifrån värdet om en ledning inte funnits på platsen?
Ledningen Söderåsen-Barsebäck har funnits på platsen sedan 1950-talet och förutsättningarna kommer generellt sett att vara oförändrade efter förnyelsen. De ersättningar som kommer att betalas ut gäller eventuellt nya markanspråk som kan tillkomma samt om förnyelsen skulle innebära en värdeminskning på fastigheten. Vi ersätter alltså utifrån värdeförändringar i samband med förnyelsen och inte utifrån markens potentiella värde utan ledningens existens.

Hur omfattande är ombudshjälpen som fastighetsägare kan få ersättning för?
Det finns inga direkta gränser rörande omfattningen av ombudshjälp med ombudskostnader som betalas av Svenska kraftnät ska vara skäliga och stå i proportion till intrånget. Svenska kraftnät ska godkänna ombudet för att ersättning för ombudskostnader ska bli aktuellt. Detta för att säkerställa att ombudet har rätt kompetens för att kunna företräda fastighetsägaren i frågan. Primärt ska ombuden granska avtal och värderingar och stötta fastighetsägare vid dialog med Svenska kraftnät.

Vem ordnar ett juridiska ombud?
Det sker på initiativ från fastighetsägare. Ombudet ska emellertid godkännas av Svenska kraftnät.

Varför förnyas den södra delen av ledningen in mot Barsebäck som byggdes i början av 1970-talet?
Ledningars livslängd beror bland annat på den miljö där stolparna är placerade. På västkusten innebär den saltmättade miljön att livslängden förkortas. Att bygga om hela ledningen tar cirka tre år men störningarna av byggarbetena förflyttas hela tiden längs ledningen så störningen för respektive fastighetsägare blir betydligt kortare.

Svenska kraftnät planerar att förnya hela ledningen och inte bara de delar som är i störst behov av reinvestering. Det är inte ovanligt att en anläggning som närmar sig sin tekniska livslängd består av vissa delar som är nyare. De nyare delarna har dock ingen funktion fristående från anläggningen som helhet, varför det mest rationella ändå kan vara att förnya hela anläggningen samtidigt. Den nya ledningen dimensioneras samtidigt för dagens krav på exempelvis elektriska fält.

Varför behövs ingen ny koncession?
Ledningen förnyas i befintlig sträckning och kan göras inom ramen för befintlig koncession. Tillståndet för Söderåsen-Barsebäck lyder under de regler som gällde innan 2013 det vill säga att en beviljad koncession måste förlängas efter 40 år. Koncessioner som beviljats efter 2013 gäller tills vidare.

Svenska kraftnät ansökte om förlängning för koncessionen 1998 och kompletterade ansökan efter begäran av Energimarknadsinspektionen 2018.

Varför hålls inget samråd?
Tillståndsprocessen i ett (modernt) förlängningsärende skiljer sig inte från tillståndsprocessen för nya ledningar enligt Miljöbalken (MB) och därmed finns kav på samråd. Men enligt då gällande lagstiftning för när ansökan om förlängning för Söderåsen-Barsebäck som ursprungligen skickades in 1998, dvs. innan Miljöbalken fanns, så ingår inte krav på formella samråd som en del av processen och ansökan ska bedömas enligt dåvarande lagstiftning. Det innebär inte att vi inte eftersträvar en dialog och har haft kontakt med fastighetsägare för bland annat stolparnas placeringar. 

Kommer förnyelsen innebära att kapaciteten ökar på ledningen?
Ledningen kommer fortsatt vara på spänningsnivån 400 kV. Däremot har en modern ledning högre överföringskapacitet än de som byggdes på 1950-talet. Det innebär att ledningens maxkapacitet ökar i samband med förnyelsen. Däremot prognostiserar vi inte med att strömlasterna i genomsnitt över ett år på ledningen (årsmedelströmmar) kommer att öka och därmed inte heller någon generell ökning av magnetfälten.

Kommer magnetfälten öka i samband med ombyggnationen?
I stort kommer det beräknade magnetfältsbidraget vara oförändrat eller i vissa fall minska jämfört med nuvarande förhållanden.  Några fastigheter beräknas få ett ökat magnetfält, ingen av dessa ökar med 0,1 µT eller mer och samtliga av dessa har beräknade värden under 1,0 µT efter förnyelsen. Det högsta värdet längs ledningen beräknas bli 1,6 µT efter förnyelsen. För den befintliga anläggningen skulle det högsta värdet beräknas till 3,9 µT.

Vad är gränsen för magnetfält vid bostäder?
Vi följer rekommendationer från strålsäkerhetsmyndigheten och enligt rekommendationerna finns det inget gränsvärde. Utgångspunkten är en försiktighetsprincip om att förhöjda magnetfält ska undvikas om det kan göras till rimliga kostnader och åtgärder. Eftersom ledningen redan finns där idag är vår ambition att magnetfälten inte ska öka i och med förnyelsen.

Är det aktuell med "speciella" stolptyper för att hålla nere magnetfältet vid fastigheter?
Vid fastigheter där magnetfältet beräknas få en tydlig höjning, eller där magnetfältet är förhöjt för befintlig ledning, kan det bli aktuellt med åtgärder, som kompaktstolpar, för att begränsa magnetfältet till acceptabla nivåer. Detta planeras vid sju platser längs ledningen.. Kompaktstolparna blir ca 10-15 m högre än motsvarande normalstolpar.

Hur gör jag om jag har frågor om magnetfält?
Kontakta oss som arbetar i projektet. Kontaktuppgifter finns på projekts webbplats www.svk.se/soderasen-barseback

Vilken hänsyn tar ni till natur- och kulturvärden?
Vi har utfört inventeringar av natur- och kulturvärden längs med hela sträckan för att lokalisera kända och identifiera nya naturvärden att ta hänsyn till. I första hand försöker vi undvika att påverka höga naturvärden i planeringen av sträckning och stolpplaceringar. I andra hand vidtar vi skyddsåtgärder av olika slag och i tredje hand kan dispens sökas om en påverkan är oundviklig.

Varför gräver ni inte ned ledningen?
Svenska kraftnät ser alltid över olika alternativ för hur en förstärkning av nätet eller en förnyelse ska göras på bästa sätt. Då markförläggning av växelström är tekniskt problematisk, flera gånger dyrare och har sämre livslängd jämfört med en luftledning kan det i regel avfärdas på ett relativt tidigt stadium. För den specifika ledningen som går parallellt med befintlig luftledning skulle en markkabel, som har mindre motstånd (impedans), medföra att elen skulle koncentreras till kabeln och göra den överhettad. Det är därför inte tekniskt möjligt att förnya ledningen som kabel och därför inget som har utretts vidare.

Varför används inte likström (HVDC) som kan markförläggas istället för växelström i luftledning?
Ett överföringssystem bestående av växelströmsförbindelser fungerar ledningarna som automatiska reserver för varandra. När en ledning tas ur bruk, vid fel eller för reparation, överförs den ström som passerade den felaktiga ledningen automatiskt och direkt till andra växelströmsledningar på ett förutsägbart sätt.

Med likströmsförbindelser sker inte denna övergång direkt och automatiskt, utan kräver ett ingripande av likströmslänkens styrsystem som oftast initieras manuellt. Den fördröjningen ökar risken för överbelastningar och strömavbrott vid fel. Av det skälet kan likström inte ersätta växelströmsledningar, utan enbart komplettera dem i särskilda fall. Om den ålderstigna 400 kV-ledningen mellan Söderåsen och Barsebäck skulle ersättas med likströmsförbindelse skulle ledningens syfte inte uppfyllas och behovet av växelströmsledningen kvarstår.

Varför markförläggs inte ledningar vid Söderåsen och området kring Åvarp, som dels är ett naturvårdsområde och där ledningarna påverkar många boende?
Markförläggning av högspända växelströmsledningar är problematiskt och tekniskt komplicerat av flera orsaker. Det gör att det är endast är aktuellt på kortare sträckor där luftledning inte är genomförbart eller där särskilda omständigheter gör att markkabel är motiverat. Det är inte ovanligt att Svenska kraftnäts ledningar går genom känsliga naturområden och vi vidtar då nödvändiga åtgärder för att värna om naturvärden. I detta fall finns det redan en ledning på platsen, vilket gör att förnyelsen inte förväntas medföra betydande påverkan på naturvärdena i området.

Ledningen passerar väster om naturreservaten Åvarp, Åvarps fälad och Hallabäckens dalgång och  i ytterkant av naturvårdsområdet Söderåsen med vattendrag och Jällabjär. Naturvårdsområden är en äldre form av naturskydd som upphörde 1999. Befintliga naturvårdsområden ska vid tillämpning av miljöbalken betraktas som naturreservat men med vissa skillnader. En av dessa skillnader är att ett naturvårdsområde inte ska utgöra ett hinder för pågående markanvändning, i det här fallet luftledningen mellan Söderåsen och Barsebäck. En markförläggning av ledningen  innebär också ett intrång i naturmiljön med betydligt mer markarbeten längs med sträckningen jämfört med luftledning.  

Vart vänder man sig om man vill lämna sin synpunkter på att förbindelsen borde anläggas som markkabel?
Koncessionen för ledningen gäller luftledning. Med anledning av detta samt att luftledningen är förordat alternativ av flera anledningar, är det inte aktuellt för Svenska kraftnäts vidkommande att förnya ledningen som markkabel. I förlängninsärendet av koncessionen har Energimarknadsinspektionen (Ei) skickat ärendet på remiss till berörda sakägare. Svenska kraftnät har bemött de synpunkter affärsverket tagit del av till Ei och väntar på ett beslut i ärendet. Svenska kraftnät har bemött de synpunkter affärsverket tagit del av till Ei och väntar på ett beslut i ärendet

Granskad