Hoppa till huvudinnehåll

Söderåsen-Barsebäck

Följ projektet via

Förnyelse av 400 kV-ledning mellan Söderåsen och Barsebäck

Den ålderstigna 400 kV-ledning mellan Söderåsen och Barsebäck behöver ersättas för att fortsatt kunna leverera en trygg och pålitlig elförsörjning till sydvästra Sverige.

Mer om projektet

Förnyelse av 400 kV-ledning mellan Söderåsen och Barsebäck

Den ålderstigna 400 kV-ledning mellan Söderåsen och Barsebäck behöver ersättas för att fortsatt kunna leverera en trygg och pålitlig elförsörjning till sydvästra Sverige.

Mer om projektet

Mellan Söderåsen i Bjuvs kommun och Barsebäck i Kävlinge kommun går i dag en ca 42 kilometer 400 kV kraftledning. Vid projektets start är ledningen drygt 60 år gammal och innan förnyelsen är genomförd är den närmare 70 år. Klimatet med sältan från havsvindarna har gjort att ledningarna på västkusten slits snabbare än i övriga delar av landet och Söderåsen-Barsebäck är i ett sådant skick att den behöver ersättas med en ny ledning för att fortsatt kunna vara funktionsduglig och bidra till en säker elförsörjning enligt kraven för driftsäkerhet.

Läs mer om Söderåsen-Barsebäck under "Om projektet"

Informationsmöten planeras att genomföras

Med hänsyn till Covid-19 sköt Svenska kraftnät fram informationsmötena som var planerade under våren. Vår nuvarande bedömning är att mötena ska kunna genomföras under under former som är förenliga med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Inbjudan med mer information om tider och platser skickas ut när det är bestämt. På informationsmötena kommer representanter från Svenska kraftnät att finnas på plats för att redogöra om det planerade förnyelsearbetet och hur det kan påverka närboende och andra berörda. 

Nytt om Söderåsen-Barsebäck

Markundersökningar startar i oktober


Med start i oktober kommer markundersökningar att utföras vid planerade stolpplaceringar längs ledningssträckan. Vid markundersökningarna används en borrbandvagn för att göra provhål i marken så att grundförhållandena kan bestämmas. Utifrån resultatet avgörs sedan vilka fundament och stolpar som ska användas på respektive plats

Informationsmöten skjuts upp med anledning av coronaviruset


Under våren planerade Svenska kraftnät att genomföra lokala informationsmöten för att redogöra om det planerade förnyelsearbetet och hur det kan påverka berörda fastighetsägare. Med hänsyn till coronaviruset covid-19 gör Svenska kraftnät bedömningen att det inte är lämpligt att genomföra mötena som planerat. Därför senareläggs mötena tills läget har förbättrats.

Informationsmöten planeras i april


I och med uppstarten av Söderåsen-Barsebäck planerar Svenska kraftnät att hålla informationsmöten om projektet. Informationsmötena är planerade att hållas under våren 2020, preliminärt i april. I tidigare informationsutskick framgick att mötena planerades i början av året, men det blir alltså först framåt våren. Mer konkret information och inbjudan kommer att skickas ut så snart datum och lokaler är bestämda.

Fakta om projektet

400 kV-ledningen melllan Söderåsen och Barsebäck är ålderstigen och ska förnyas. Förnyelsen innebär att en ny ledning byggs i samma sträcka som dagens ledning, som sedan riva.

Teknik: 400 kV växelström luftledning
Längd: 42 km
Kommuner: Bjuv, Svalöv och Kävlinge
Län: Skåne

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan ändras under projektets gång.

Händelse Tidpunkt
Dialog med kommer och länsstyrelser Våren 2020
Informationsmöten närboende och allmänhet Våren 2020
Projektering och förberedande arbeten 2019-2021
Byggstart 2022
Drifttagning av ny ledning 2024
Rivning av befintlig ledning 2024

 

Transmissionsnätet på västkusten förnyas

Stora delar av transmissionsnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil transmissionsnätsledningar förnyas de närmsta åren, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Detta projekt är en del i det omfattande förnyelsearbetet.