Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Söderåsen-Barsebäck:
Om projektet

Följ projektet via

För att upprätthålla driftsäkerheten och tryggheten i elförsörjningen av sydvästra Sverige förnyas den ålderstigna transmissionsnätsledningen mellan Söderåsen i Bjuvs kommun och Barsebäck i Kävlinge kommun. Förnyelsen innebär att en ny ledning byggs i samma sträcka som den gamla ledningen, som därefter rivs.

Mellan stationerna Söderåsen i Bjuvs kommun och Barsebäck i Kävlinge kommun går i dag en ca 42 kilometer 400 kV kraftledning. Vid projektets start är ledningen drygt 60 år gammal och innan förnyelsen är genomförd är den närmare 70 år. Klimatet med sältan från havsvindarna har gjort att ledningarna på västkusten slits snabbare än i övriga delar av landet och Söderåsen-Barsebäck är i ett sådant skick att den behöver ersättas med en ny ledning för att fortsatt kunna vara funktionsduglig och bidra till en säker elförsörjning enligt kraven för driftsäkerhet.

Ökar nätkapaciteten i Sydvästra Skåne

Överföringskapaciteten på moderna 400 kV-ledningen är avsevärt högre jämfört med ledningar som byggdes på 1950-talet. Med förnyelsen av Söderåsen-Barsebäck ökar vi också transmissionsnätskapaciteten i området och bidrar till att åtgärda bristen på nätkapacitet i sydvästra Skåne.

Ny 400 kV-ledning byggs i samma sträckning

Förnyelsen av Söderåsen-Barsebäck innebär att en ny 400 kV-ledning byggs i samma sträcka som den befintliga, som därefter rivs. Där ledningen går parallellt med en annan transmissionsnätsledning behöver avståndet mellan dem ökas enligt dagens driftsäkerhetskrav. Det innebär att en förskjutning behöver göras på runt 10-15 meter på parallellgående sträckor. Ledningen kan förskjutas upp till 25 meter inom ramen för befintlig koncession, som är det tillstånd Energimarknadsinspektionen (Ei) utfärdar för att driva en kraftledningen på sträckan.

Byggnationen går till så att fundamenten byggs medan den befintliga ledningen är i drift och kan därför inte placeras där stolparna är belägna idag. Generellt förskjuts stolparnas placeringar runt 10-15 meter i ledningens längdriktning och placeras antingen framför eller bakom nuvarande placering. För största delen av ledningen undviks förskjutningar på bredden och ledningens sträckning blir i princip densamma som idag. För delsträckan närmast Barsebäck, där ledningen går parallellt med andra transmissionsnätsledningar, kommer dock en förskjutning med ungefär 15 meter att bli aktuell för att öka avståndet mellan ledningarna. När fundamenten är byggda monteras stolparna. Den befintliga ledningen tas sedan ur drift för resningen av stolparna och lindragningen. När den nya ledningen är i drift 2024 kan den ålderstigna ledningen rivas. I samband med rivningen tas gamla fundament upp och marken återställs.

Byggs som luftledning med växelström

Den nya ledningen kommer även den att byggas som luftledning för växelström. Ledningen ska stärka växelströmsnätet och växelströmledningar på transmissionsnätets spänningsnivåer byggs som luftledningar. I jämförelse med markkablar är luftledningar teknisk fördelaktiga, driftsäkrare och kostnadseffektivare. En luftledning har få komponenter som kan orsaka ett avbrott och vid ett eventuellt fel går det snabbt att reparera luftledningar. Markkabel är ett alternativ enbart där luftledning inte är genomförbart, som i stadskärnor eller i längre sjöförbindelser.  

Läs mer om tekniken i transmissionsnätet här

Om förnyelsebehovet i sydvästra Sverige

Svenska kraftnät står inför ett omfattande Karta Västkusten (.pdf) Öppnas i nytt fönsterförnyelsearbete i sydvästra Sverige. Stora delar av transmissionsnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil transmissionsnätsledningar förnyas inom 15 år, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Fler förnyelseprojekt längs västkusten är:

Klicka på bilden för större version av kartan (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Granskad