Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rapporter och remissvar


654 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Möjligt, tillåtet och tillgängligt, SOU 2018:44

2019-01-31 871 kB
Svenska kraftnäts synpunkter på Ekonomistyrningsverkets rapport Redovisning och värdering av statliga hel- och delägda företag.

2019-01-21 367 kB
Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram

2019-01-21 802 kB
Strålsäkerhetsmyndighetens avgiftsnivåer 2019.pdf

2018-12-14 358 kB
Energimarknadsinspektionens föreskrifter om förhandsreglering av el (dnr.2018-102433).

2018-11-22 380 kB
En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland (SOU 2018.31).

2018-11-19 500 kB
Remissvar med anledning av betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del 1. Att underlätta efterföljande planering (SOU2018:46)

2018-11-05 1425 kB
Ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2015.2) om gallring och utlån av räkenskapsinformation

2018-10-31 343 kB
Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster

2018-10-29 1228 kB
Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget ”Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning”

2018-10-29 730 kB
Betänkandet ”Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses.

2018-10-04 3188 kB
Svenska kraftnäts svar på Ekonomistyrnings verkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd

2018-10-02 324 kB
Svenska kraftnäts svar på Samråd inom vattenförvaltningen - miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft

2018-09-28 1712 kB
Energimarknadsinspektionens rapport Ei R20i8:o6 Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el (del 1)

2018-09-20 4306 kB
Svenska kraftnäts svar på Energimarknadsinspektionens förslag till ändringar i Inrapportering av elnätsverksamhet (Ei R2018:03)

2018-09-18 330 kB
Remiss ”Att möte kommunikationspåverkan - Handbok för kommunikatörer”, diarienummer 2017-07261

2018-09-14 503 kB
Svar om MSB:s förslag till föreskrifter för NIS-direktivet

2018-09-03 527 kB
Komplettering av samråd gällande aktualisering av äldre angivna riksintresseanspråk för energiproduktion

2018-08-30 1000 kB
Aktualisering av äldre angivna riksintresseanspråk för energiproduktion.

2018-08-30 774 kB
Remiss avseende Regional bredbandsstrategi 2019-2025 för Kalmar län (D 2017.128-536).

2018-08-23 350 kB
Granskad