Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rapporter och remissvar


648 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Remissvar med anledning av betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del 1. Att underlätta efterföljande planering (SOU2018:46)

2018-11-05 1425 kB
Ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2015.2) om gallring och utlån av räkenskapsinformation

2018-10-31 343 kB
Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster

2018-10-29 1228 kB
Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget ”Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning”

2018-10-29 730 kB
Betänkandet ”Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses.

2018-10-04 3188 kB
Svenska kraftnäts svar på Ekonomistyrnings verkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd

2018-10-02 324 kB
Svenska kraftnäts svar på Samråd inom vattenförvaltningen - miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft

2018-09-28 1712 kB
Energimarknadsinspektionens rapport Ei R20i8:o6 Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el (del 1)

2018-09-20 4306 kB
Svenska kraftnäts svar på Energimarknadsinspektionens förslag till ändringar i Inrapportering av elnätsverksamhet (Ei R2018:03)

2018-09-18 330 kB
Remiss ”Att möte kommunikationspåverkan - Handbok för kommunikatörer”, diarienummer 2017-07261

2018-09-14 503 kB
Svar om MSB:s förslag till föreskrifter för NIS-direktivet

2018-09-03 527 kB
Komplettering av samråd gällande aktualisering av äldre angivna riksintresseanspråk för energiproduktion

2018-08-30 1000 kB
Aktualisering av äldre angivna riksintresseanspråk för energiproduktion.

2018-08-30 774 kB
Remiss avseende Regional bredbandsstrategi 2019-2025 för Kalmar län (D 2017.128-536).

2018-08-23 350 kB
Svar på samråd om förslag till havsplaner samt miljökonsekvensbeskrivningar och hållbarhetsbedömningar

2018-08-20 4783 kB
Kontrollstation 2018 om dammsäkerhet

Delrapport 1 av regeringsuppdrag – klassificering och tillsyn.

2018-08-09 406 kB
Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018.26)

2018-08-06 459 kB
Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2017/2018 och 2018/2019

2018-07-02 9404 kB
Slutrapport pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet och energilager

Denna rapport beskriver och utvärderar ett pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet och energilager som Svenska kraftnät genomfört tillsammans med Fortum. Projektets syfte var att testa nya flexibilitetsresurser som frekvensstyrd störningsreserv (FCR-D).

2018-06-29 836 kB
Final report pilot project in demand response and energy storage

This report describes and evaluates a pilot project in demand response and energy storage conducted by Svenska kraftnät together with Fortum. The purpose of the project was to test new flexibility resources for the frequency controlled disturbance reserve (FRC-D).

2018-06-29 1049 kB
Granskad