Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Underhåll av transmissionsnätet

Svenska kraftnät behöver underhålla transmissionsnätets ledningar och stationer regelbundet. Det är viktigt för att kunna garantera leveransen av el.

Underhållet kan handla om allt från att se över den fysiska utrustningen på ledningar och i transmissionsnätsstationer till att röja eller avverka högväxande vegetation i ledningsgator. Svenska kraftnät anlitar entreprenörer för att göra underhållsarbetena.

Röjning av träd i kraftledningsgatorna

Området under en kraftledning kallas ledningsgata. I skogsmark består den av en skogsgata med sidoområden. Sidoområdena är ofta cirka10 meter breda. Bredden varierar beroende på hur terrängen ser ut och på hur ledningen är konstruerad.  

I skogsgatan röjer vi bort alla högväxande träd och buskar. De träd och buskar som inte blir så höga som till exempel enar, lämnas kvar om de inte stör vår tillsyn av ledningen eller riskerar att skada ledningen på något sätt. 

Utanför skogsgatan, i sidoområdena, avverkas sådana träd som kan falla omkull och skada ledningarna. Vi kallar dem "farliga kantträd" eftersom de är farliga för ledningen.

Bilden visar skogsgatan (närmast under ledningen) och sidoområdena.

Röjning sker regelbundet

Varje år gör vi en besiktning av ledningarna för att kontrollera om det finns behov av underhåll. När det gäller röjning av skogsgator görs detta normalt vart åttonde år.

Dessutom gör vi en röjningsbesiktning vart fjärde år där vi kontrollerar gatan och röjer vegetation som växer för nära ledningen. Innan en röjning informerar vi alla berörda markägare om det planerade arbetet.

Vi börjar med att göra en bottenröjning där vi tar bort klenare träd och buskar. Träd som riskerar att växa för nära ledningen inom de närmaste åtta åren eller står utanför skogsgatan markeras med färg och avverkas. 

Plan för att underhålla kraftledningar

Tidpunkt Plan för att underhålla kraftledningar
Varje år Kraftledningen och ledningsgatan besiktigas med lågt flygande helikopter. Vi åtgärdar vid behov.
Med 4 års mellanrum  Vi gör en röjningsbesiktning, då vi kontrollerar ledningsgatan och röjer vegetation som växer för nära ledningen.
Med 8 års mellanrum Vi röjer skogsgatan och avverkar "farliga kantträd" i sidoområdet. Kraftledningen besiktigas från marken.

Effekter på närmiljön

Att underhålla transmissionsnätet påverkar naturligtvis närmiljön. Vi försöker alltid ta hänsyn till detta.

Om vårt arbete till exempel innebär mer solinstrålning vid ett vattendrag kan vi ofta (om förutsättningar finns) lämna en liten zon av låg växtlighet för att behålla beskuggningen. Oftast avverkas träden med skogsmaskin men om marken är känslig används istället motorsåg. Alternativt väntar vi tills det blir tjäle i marken eftersom marken då inte skadas på samma sätt av tunga maskiner.  

Om det finns natur- eller kulturvärden längs en ledningsgata och dessa kan påverkas av våra underhållsarbeten, samverkar vi alltid med länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen för att komma fram till bra lösningar.

Röjningen i ledningsgatorna har också en positiv påverkan på växt- och djurliv. Ledningsgatorna har nämligen visat sig vara en trivsam miljö för vissa växt- och djurarter.

Lokalt kunnande är värdefullt

Vi vill gärna ha kontakt med dig som är markägare för att diskutera vilka vägar vi kan använda och hur vi kan genomföra röjningen på bästa sätt. Om det finns miljöer där vi behöver ta särskild hänsyn vill vi veta det.

Namn och telefonnummer till vår lokala kontaktperson skickas ut till berörda markägare när vi meddelar om planerade åtgärder.

Vilken ersättning får markägaren?

De kantträd som växer utanför den del av ledningsgatan som Svenska kraftnät har löst in, tillhör markägaren. När vi markerat vilka träd som behöver fällas, skickar vi ett avtalsförslag till markägaren. Avtalsförslaget reglerar ersättningen för virket.

Markägaren kan välja att antingen ta hand om virket själv eller att låta Svenska kraftnät ta hand om det. Markägaren får ersättning oavsett vem som tar hand om virket.

Säkerhet under ledningarna

I och omkring ledningsgatorna gäller flera säkerhetsregler. Syftet med dem är att undvika skador. Det är till exempel inte tillåtet att använda ledningsgatorna som upplagsplats vid avverkning eller för att parkera fordon.

Mer om elsäkerhet.

En ledningsgata som används som upplagsplats för avverkade träd
Exempel på hur det inte får se ut i en ledningsgata
Granskad