Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lokala flexibilitetsmarknader

En utmaning i energiomställningen är tillräcklig nätkapacitet. Ökningen av elanvändningen, nyetableringen av elintensiva anläggningar och distribuerad produktion sätter press på elnätet. Det gäller idag på alla spänningsnivåer eftersom det är utmanande att bygga ut elnätet i samma takt som efterfrågan ökar.

För att hantera lokala nätkapacitetsproblem har det växt fram så kallade lokala flexibilitetsmarknader där region- och lokalnät köper flexibilitet genom att avropa antingen ökat eller minskat uttag eller inmatning till nätet av anslutna elkunder i syfte att hantera överlastning i elnätet inom ett elområde. 

Svenska kraftnät har under de senaste åren testat lokala flexibilitetsmarknader som ett av flera sätt att hantera detta. Arbetet har skett i samverkan med berörda regionnätsägare.

Lokala marknadsplatser för flexibilitet viktigt utvecklingsområde

Lokala flexibilitetsmarknader kan möjliggöra för nätföretagen att nyttja befintliga elnät mer effektivt och ger därmed elsystemet en ökad förmåga att hantera variationer i produktion, efterfrågan och nättillgänglighet och blir allt viktigare när konsumtions- och produktionsmönstren förändras och nya elintensiva industrier och verksamheter ansluts till elnätet. 

Handel med flexibilitet innebär att en aktör som tillfälligt kan minska sitt uttag av eleffekt eller öka sin elproduktion kan sälja den förmågan som en flexibilitetstjänst. Genom att sälja flexibilitetstjänster kan aktörer öka sina intäkter och samtidigt bidra till framtidens elsystem. Aktörer har även möjlighet att sälja vidare sin flexibilitet till en av Svenska kraftnäts marknader för balansering.

För köparna av flexibilitetsprodukter, Svenska kraftnät på stödtjänstmarknaderna och regionnätsägarna på lokala flexibilitetsmarknader, ger handel med förbrukningsflexibilitet fler verktyg att hantera lokala kapacitetsbrister i elnäten som annars hindrar områden från att få sina effektbehov tillgodosedda.

Flexibilitetsmarknader ger möjlighet för fler och nya aktörer

De lokala flexibilitetsmarknaderna kan erbjuda fler och mindre aktörer än traditionellt att delta som säljare av stödtjänster till elsystemet. Exempelvis större elanvändare inom industri och olika former av aggregatorer som kan aggregera flera mindre resurser.

Grundläggande är att man tillfälligt kan avstå förbrukning eller öka produktion av el och att den flexibiliteten kan styras.

Genomförda forsknings- och utvecklingsprojekt om lokala flexibilitetsmarknader

Svenska kraftnät har deltagit i två forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) med lokala flexibilitetsmarknader, CoordiNet och Sthlmflex.

CoordiNet

CoordiNet var ett EU-finansierat Horizon 2020 projekt som pågår i sju olika länder. I Sverige drivs projektet i samverkan mellan Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät.

Demonstrationsanläggningar med lokala marknadsplatser genomförs på fyra områden: Uppland, Malmö, Västernorrland/Jämtland och Gotland. Projektet startade 1 januari 2019 och avslutades 2022/2023. 

Läs mer om under Forskning och Utveckling om CoordiNet

Sthlmflex

Sthlmflex är ett FoU-projekt för att öka flexibiliteten i Storstockholm. Det bedrevs av Svenska kraftnät i samarbete med Ellevio, Vattenfall Eldistribution och Eon Distribution.

Läs mer under Forskning och Utveckling om Sthlmflex

Europeiskt regelverk för lokala flexibilitetsmarknader 

Just nu pågår ett arbete inom EU med att ta fram nya regler för efterfrågeflexibilitet i enlighet med EU:s elmarknadsförordning.

De europeiska organisationerna för TSO:er (ENTSO-E) respektive för DSO:er EU DSO Entity har fått i uppdrag från EU-kommissionen att ta fram förslag till en kommissionsförordning för flexibilitet senast 8 maj 2024. Tänkt att träda i kraft under 2025/2026.

Syftet med reglerna är att möjliggöra för flexibilitetsresurser i form av efterfrågeflexibilitet, energilager och distribuerad produktion, att få tillgång till elmarknaderna samt att underlätta nätföretagens anskaffning av tjänster på ett marknadsbaserat sätt. 

Förordningen riktar sig både till region- och lokalnätsföretag samt transmissionsnätsföretag utifrån deras respektive roll och ansvar från redan gällande förordningar (till exempel CACM, EB GL, SOGL).

Förordningen ska med utgångspunkt från gällande förordningar lägga till rätta för etablering av lokala flexibilitetsmarknader där DSO och ev. också TSO kan avropa flexibilitetstjänster för att hantera sina respektive nätbehov. 

Förordningen kommer att omfatta både gemensamma europeiska principer och krav för flexibilitetsmarknader och deras funktion samt ge utrymme för varje land att ta fram mer specifika nationella bestämmelser/principer. Nationella bestämmelser/principer ska tas fram gemensamt av DSO:er och TSO:er inom varje medlemsstat.