Drift av elöverföringssystem (SO)

SO ska säkerställa driftsäkerhet, frekvenskvalitet och ett effektivt utnyttjande av det sammanlänkande systemet.

SO innehåller:

  • riktlinjer för krav och principer för driftsäkerhet
  • regler och ansvarsområden för samordning och datautbyte
  • regler för utbildning och certifiering av den systemansvariges anställda
  • krav för samordnad avbrottsplanering
  • krav för planering mellan kontrollområdena för systemansvariga för överföringssystem
  • regler som syftar till inrättande av en unionsram för lastfrekvensreglering och reserver.

Ikraftträdande

Den 14 september 2017

Svenska kraftnäts arbete med SO

SO innehåller bestämmelser som fastställer att Svenska kraftnät som systemansvarig för överföringssystem antingen själv eller tillsammans med berörda systemansvariga för överföringssystem ska ta fram metoder och villkor. Dessa ska sedan godkännas av antingen Ei eller ACER.

Granskad