Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så ska elförsörjningen i Göteborgsområdet och sydvästra Sverige säkras

Elektrifieringen av samhället kommer att innebära stora förändringar och storstädernas elbehov fortsätter att växa. I Västra Götaland och Göteborg ser vi nu ett kraftigt ökat effektbehov kopplat till stora industrietableringar och fossilfria omställningar. Svenska kraftnät redogör för effektsituationen i Göteborgsområdet och sydvästra Sverige samt vilka åtgärder som planeras för att säkerställa elnätskapaciteten i regionen och möjliggöra elektrifieringen.

Med stora industrisatsningar och elektrifieringar inom transportsektorn som planeras i Göteborgområdet ökar regionens effektbehov kraftigt. Vattenfall Eldistribution har ansökt om cirka 1200 MW i ökade uttag avseende tidsperioden 2026-2030. För att kunna tillgodose det ökade effektbehovet behöver kapaciteten i transmissionsnätet som matar regionen förstärkas. Enligt den tidtabell som Svenska kraftnät har tagit fram sker den utökade tilldelningen etappvis under perioden 2026-2035 i takt med att följande nätförstärkningar driftsätts:

  • Ingelkärr-Stenkullen (2025)
  • Ledningsförnyelse Skogssäter-Kilanda (2026)
  • Skogssäter-Stenungsund-Ingelkärr (2031)
  • Ny 400 kV-ledning Hallsberg-Timmersdala (2031)
  • Ledningsförnyelse Hallsberg-Stenkullen (2033)
  • Karlstad-benet i NordSyd (Ny 400 kV-dubbelledning mellan Midskog utanför Östersund och Borgvik, 2035)

Planerad nätförstärkning mellan Skogssäter och Stenkullen

Sedan en längre tid har Svenska kraftnät planerat att förstärka transmissionsnätet med en ny 400 kV-ledning mellan Skogssäter utanför Trollhättan och Stenkullen i Lerums kommun. Efter framkomlighetsproblematik i sträckans norra del togs ett beslut om att dela upp projektet i en sydlig och en nordlig del.

Den södra delen mellan stationerna Stenkullen i Lerums kommun och Ingelkärr i Ale kommun, där en ny station ska byggas, går vidare som planerat. Därmed kan en viktig del av förstärkningen genomföras utan att försenas av framkomlighetsproblematiken närmare Skogssäter.

Ingelkärr-Stenkullen beräknas vara i drift 2025

Med den södra delen av den planerade förstärkningen, Ingelkärr-Stenkullen vidgas den flaskhalsen som idag begränsar det så kallade Västkustsnittet och bidrar till att reducera handelshinder som idag begränsar möjligheten till elhandel med södra Norge och Danmark. Ledningen är beräknad att tas i drift 2025.

Läs mer om projekt Ingelkärr-Stenkullen 

Karta Ingelkärr-Stenkullen

Förstärkningen mellan Skogssäter och Ingelkärr startar som nytt projekt

För den norra delen av den planerade förstärkningen, från Ingelkärr och vidare upp till Skogssäter, har ett omtag gjorts och projektet startas upp igen under hösten 2022. I samband med omtaget har Svenska kraftnät tillsammans med Vattenfall utrett hur nätet ska utformas och samordnas på bästa sätt med hänsyn till framtida förutsättningar och för att möjliggöra anslutning av havsbaserad vindkraft som planeras utanför Västkusten.

Planen är att påbörja dialogen med tillståndsgivande myndigheter under 2023 och att genomföra samråd med fastighetsägare under 2024. Den nya ledningen är beräknad att kunna tas i drift 2031. Genom en nära dialog med kommuner och tillståndsgivande myndigheter är förhoppningen att kunna korta tillståndsprocesserna och tidigarelägga drifttagningen.

När också den norra delen av förstärkningen är drifttagen möjliggörs anslutningar av havs- och landbaserad vindkraft samt en nödvändig förstärkning av transmissionsnätet i Västra Götaland för att kunna öka kapacitet till Göteborgsområdet.

Ökad överföringskapacitet i östvästligt flöde

Idag är 400 kV-ledningen Hallsberg-Stenkullen en av få ledningar i östvästlig riktning. För att kunna möjliggöra de kraftigt ökade uttagsförfrågningar som finns i såväl Göteborgsområdet som i Mariestad, där en batterifabrik planeras, behöver överföringskapaciteten i Skaraborg förstärkas. Nätförstärkningen är också nödvändigt för att kunna ansluta stora volymer av landbaserad vind- och solkraft som planeras i området.

Genom att förnya 400 kV-ledningen Hallsberg-Stenkullen till modern standard höjs överföringskapaciteten. Tillsammans med en ny 400 kV-ledning som planeras mellan Hallsberg och Timmersdala bidrar projekten till att vidga flaskhalsen i östvästlig riktning och möjliggör ökade effektuttag i sydvästra Sverige och i Mariestad.

Läs mer om Hallsberg-Stenkullen och Hallsberg-Timmersdala

Hallsberg-Timmersdala-Stenkullen

Röd sträckning är den 400 kV-ledningen som ska ersättas i projekt Hallsberg-Stenkullen. Den gröna linjen är befintlig 220 kV-ledning Hallsberg-Moholm. Det befintliga nätet ska förstärkas med en ny 400 kV-ledning som planeras mellan  Hallsberg och Timmersdala

Förnyelseprojekt längs Västkusten

Längs Västkusten förnyar Svenska kraftnät cirka 40 mil transmissionsnätsledningar från Trollhättan ner till Malmö som närmar sig den tekniska livslängden. Förnyelserna innebär att ålderstigna ledningar från 1950- och 60-talet ersätts med moderna ledningar. Förnyelserna görs i huvudsak i beftinliga ledningsgator.

Drivkraften bakom reinvesteringsarbetet är att upprätthålla funktionaliteten och driftsäkerheten i nätet. I samband med förnyelsen så utrustas ledningarna med en modernare teknik som medger att större effekter kan överföras på ledningarna. Detta kommer att framtidssäkra systemet för att möjliggöra kommande anslutningar. Men utan de tillkommande ledningarna Skogssäter-Ingelkärr och Ingelkärr-Stenkullen kommer inte ökade effektbehoven som finns i Göteborg och Västra Götaland att kunna tillgodoses.

Karta västkustförnyelserna

ACCEL - samverkan för ökad elektrifiering i Västra Götaland

Tillsammans med Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen har Svenska kraftnät startat en samverkansarena för omställningen till elektrifiering med namnet ACCEL - Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland.

Syftet är att samla aktörer på marknaden för att dela erfarenheter och hitta lösningar för den västsvenska industrins växande behov av effekt och elnätskapacitet samt att effektivisera tillståndsprocesser. Faktorer som är avgörande faktorer för att kunna möjliggöra den långsiktiga elektrifieringen i Västra Götaland.

Läs mer om ACCEL: Ny samverkansarena för ökad elektrifiering i Västra Götaland - Västra Götalandsregionen (newsmachine.com) Öppnas i nytt fönster

Nätåtgärder är inte tillräckligt på längre sikt

Det ökade effektuttag på drygt 1200 MW är bara ett första steg i att realisera det storskaliga planer som finns i regionen. Efter det fortsätter prognoserna att stiga dramatisk och till 2045 förväntas effektbehovet ha tredubblats. Västra Götaland är en av regionerna som förbrukar mest el, samtidigt som det finns ett produktionsunderskott i området. I dagsläget produceras endast 30 % av elförbrukningen inom regionen. Det gör att elen behöver överföras från andra delar av landet eller utlandet. När industrier och transportsektorn elektrifieras och elförbrukningen förväntas fortsätta öka dramatiskt efter 2035 räcker det inte med att bygga nya ledningar. Det kommer att krävas ny produktion i regionen och där förväntas utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften blir ett nödvändigt produktionstillskott. 

Svenska kraftnät utreder anslutning av havsbaserad vindkraft utanför Västkusten

Utbyggnaden av havsbaserad vindkraft är en viktig del i den pågående energiomställningen mot ökad andel förnybar produktion och för att vi ska nå regeringens klimatmål att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

Längs med Västkusten finns storskaliga planer på att etablera havsbaserad vindkraft vilket kommer att behöva anslutas till transmissionsnätet i sydvästra Sverige. Svenska kraftnät har anslutningsplikt för ny produktion och behandlar kontinuerligt inkomna ansökningar och utreder förutsättningar för att möjliggöra havsvindkraftsetableringar.  

Mer om anslutningen av havsbaserad vindkraft

”Elbrist” kan betyda många olika saker

I den offentliga debatten används olika begrepp för att diskutera de utmaningar som kraftsystemet står inför. Många gånger är de begrepp som används inte tillräckligt precisa för att de olika synpunkterna inte ska riskera att missförstås. Vi vill därför försöka att klargöra vad vi menar med de begrepp som Svenska kraftnät använder när vi diskuterar utmaningarna i kraftsystemet.

Elbrist kan avse antingen en brist på elenergi eller eleffekt. Elenergi, eller energi, vilket är det begrepp som vanligen används, är den mängd el som produceras eller förbrukas under en tidsperiod t.ex. ett år, oavsett när under året det sker.  Eleffekt, eller bara effekt, är den mängd el som produceras och förbrukas i varje ögonblick.

Sverige har ett stort överskott på elenergi som exporteras årligen. Däremot visar de analyser som Svenska kraftnät gör varje år att effektbalansen, eller tillgången på eleffekt, successivt har försämrats under de senaste fem åren. Sverige har i dag ett underskott på effekt under de kallaste timmarna under året och måste förlita sig på import.

Med effektbrist menar vi den situation som kan uppstå då det inte finns tillräckligt med el för att möta förbrukningen i Sverige eller inom något av de fyra elområden som Sverige är uppdelat i.

Kapacitetsbrist används för att beskriva svårigheten att, trots att det finns tillräckligt med eleffekt i systemet i stort, överföra den till kunderna inom ett mer avgränsat geografiskt område och då speciellt till förbrukningscentra som storstäder och till andra större uttagskunder som serverhallar eller annan ny elintensiv industri. Det kan också finnas brist på överföringskapacitet i transmissionsnätet mellan elområden och länder, något som i den här beskrivningen inte kallas kapacitetsbrist.