Hoppa till huvudinnehåll

Breared-Söderåsen

Följ projektet via

Ålderstigen 400 kV-ledning förnyas på västkusten

För att upprätthålla driftsäkerheten och tryggheten i elförsörjningen i sydvästra Sverige förnyas den ålderstigna transmissionsnätsledningen mellan Breared i Halmstads kommun och Söderåsen i Bjuvs kommun. Projektet är en del i den omfattande förnyelsen av transmissionsnätet längs västkusten.

Ålderstigen 400 kV-ledning förnyas på västkusten

För att upprätthålla driftsäkerheten och tryggheten i elförsörjningen i sydvästra Sverige förnyas den ålderstigna transmissionsnätsledningen mellan Breared i Halmstads kommun och Söderåsen i Bjuvs kommun. Projektet är en del i den omfattande förnyelsen av transmissionsnätet längs västkusten.

Nytt om Breared-Söderåsen

Markundersökningar och kompletterande inventeringar startar under hösten


Med start i oktober kommer markundersökningar att göras vid planerade stolpplatser. Under hösten görs även kompletterande naturvärdesinventering och arkeologiska undersökningar.

Fältkontroller längs ledningsgatan i maj


Med start i maj 2020 kommer Sweco, som har uppdraget att projektera förnyelsen, att göra fältkontroller i ledningsgatan. Det sker till fots och med handhållen utrusning. När placeringen av alla stolpar har fastställts så kommer markundersökningar att göras vid varje ny stolpplats. Markundersökningarna görs med en band -eller hjuldriven borrvagn och är planerade att påbörjas i oktober 2020.

Dialog för att diskutera stolpplaceringar


Svenska kraftnät har tagit fram preliminära stolpplaceringar för förnyelsen av ledningen Breared-Söderåsen. Med anledning av detta har utskick gjorts till berörda fastighetsägare med en medföljande karta. Vi vill gärna komma i kontakt med berörda fastighetsägare för att få synpunkter om stolpplaceringarna och tillfartsvägar samt övrig information som vi kan ha nytta av i projektet.

Fakta om Breared-Söderåsen

Teknik: 400 kV växelström luftledning. I sammanlagt 30 km är ledningen delvis sambyggd med transmissionsnätsledningen Häradsbo – Söderåsen 
Längd: ca 88 km
Kommuner: Halmstad, Laholm, Ängelholm och Bjuv.
Länsstyrelser: Halland och Skåne

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Informationsmöten kommer och länsstyrelser Hösten 2019
Informationsmöten närboende och allmänhet Januari 2020
Projektering och förberedande arbeten 2019-2022
Byggstart 2024
Drifttagning av ny ledning 2026
Rivning av befintlig ledning 2027

Transmissionsnätet på västkusten förnyas

Stora delar av transmissionsnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil transmissionsnätsledningar förnyas de närmsta åren, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Detta projekt är en del i det omfattande förnyelsearbetet.