Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

Om ni planerar att göra en överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet ska ni innan detta sker göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning samt samråda med tillsynsmyndigheten.

En särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning samt samråda med tillsynsmyndigheten ska göras i det fall ni avser att överlåta

  • hela eller någon del av den säkerhetskänsliga verksamheten
  • egendom som har betydelse för Sveriges säkerhet eller ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Detta gäller inte fast egendom och aktier i publika aktiebolag.

Det finns även ett antal undantag i 6 kap. 3 § säkerhetsskyddsförordningen. Öppnas i nytt fönster

Säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning ska alltid genomföras

I den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen ska ni identifiera vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller vilken i övrigt säkerhetskänslig verksamhet (exempelvis anläggningar, objekt, system, egendom eller andra tillgångar som är av betydelse för Sveriges säkerhet) som den tilltänkta förvärvaren kan få tillgång till.

För att Svenska kraftnät ska kunna bedöma underlaget är det viktigt att era bedömningar tydligt skrivs ut. Till exempel behöver det finnas en tydlig koppling mellan skyddsvärde, säkerhetshot, sårbarheter och säkerhetsskyddsåtgärder.

I lämplighetsbedömningen ska ni pröva om överlåtelsen är lämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt. En överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet kan till exempel vara olämplig

  • om verksamheten efter överlåtelsen inte kan bedrivas utan att skada på Sveriges säkerhet uppstår
  • om verksamheten har en sådan betydelse för Sveriges säkerhet att den inte är lämplig att överlåta
  • om förvärvaren inte är lojal och pålitlig ur säkerhetsskyddssynpunkt för att förvärvaren kan antas företräda främmande makts intressen eller andra antagonistiska intressen.

Samråd inför överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

Om ni efter lämplighetsprövningen kan konstatera att det planerade förfarandet inte är olämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt ska ni samråda med Svenska kraftnät.

Underlag till samrådet

Samrådsunderlaget ska innehålla

För att Svenska kraftnät ska kunna bedöma underlaget är det viktigt att era bedömningar tydligt skrivs ut. Till exempel behöver det finnas en tydlig koppling mellan respektive skyddsvärde och dess säkerhetsskyddsåtgärd.

Svenska kraftnät kommer att återkomma med mer information om vilken information som vi behöver för att kunna avgöra samrådet. Har ni frågor innan dess kontakta Svenska kraftnät via e-post: sakerhetsskydd@svk.se.

Underlag i samrådsärenden ska skickas till Svenska kraftnät med lämpligt säkerhetsskydd till:

Svenska kraftnät
Tillsyn säkerhetsskydd
Box 1200
172 24 Sundbyberg

När ni har lämnat in samrådsunderlaget gör Svenska kraftnät en bedömning av om överlåtelsen är lämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt. Ni kan i vissa fall behöva komplettera underlaget.

Svenska kraftnät kommer att ge Säkerhetspolisen möjlighet att yttra sig (om det inte är uppenbart obehövligt) innan vi avslutar samrådsärenden. Detta gäller i de fall ärendet inte avslutas med ett förbud.

Förelägganden, förbud och möjlighet att initiera samråd
Svenska kraftnät kan förelägga verksamhetsutövare inom vårt tillsynsområde att vidta åtgärder enligt säkerhetsskyddslagstiftningen.

Om ni inte följer ett föreläggande eller om en överlåtelse är olämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt, även om ytterligare åtgärder vidtas, får Svenska kraftnät besluta att överlåtelsen inte får genomföras (förbud).

En överlåtelse som genomförs i strid med ett förbud är ogiltig.

Upplys förvärvaren om säkerhetsskyddslagen

En verksamhetsutövare som avser att överlåta hela eller någon del av den säkerhetskänsliga verksamheten ska upplysa förvärvaren om att verksamheten omfattas av säkerhetsskyddslagen. Upplysningen ska innehålla information om de skyldigheter som gäller för verksamhetsutövaren enligt lagen. 

Kontakt

Har du som verksamhetsutövare inom elförsörjningen och dammanläggningar frågor om säkerhetsskydd, är du välkommen att vända dig till funktionen Tillsyn säkerhetsskydd via e-post: sakerhetsskydd@svk.se

Svenska kraftnät
Tillsyn säkerhetsskydd
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Granskad