Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät bygger ut transmissionsnätet till havs

Svenska kraftnät planerar i en första omgång för sex havsbaserade anslutningspunkter utanför landets kuster till en preliminär kostnad på 30-42 miljarder. Därigenom möjliggörs investeringar i havsbaserade vindkraftsparker motsvarande elförbrukningen för 8 miljoner bostäder.

Som ett led i regeringens klimatmål att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser pågår en elektrifiering av samhället. I Svenska kraftnäts kort- och långsiktiga bedömningar ökar därför elförbrukningen mycket kraftigt. För att möta samhällets ökade behov av el behövs nya stora investeringar i elproduktion. Som ett led i detta gav regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att förbereda utbyggnad av transmissionsnätet inom svenskt sjöterritorium.
– Idag presenterar vi i en första utlysningsomgång planer på utbyggnad av transmissionsnätet till sex havsbaserade anslutningspunkter i svenskt sjöterritorium, vilka ligger inom befintliga havsplaneområden. Den första anslutningspunkten kan vara klar tidigast 2029, den sista 2035, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät.
De nya anslutningspunkterna skapar förutsättningar för att ansluta upp till upp till 40 TWh ny havsbaserad elproduktion på årsbasis. Detta motsvarar ungefär en fjärdedel av den årliga svenska elproduktionen idag.

Sex anslutningspunkter

De sex havsbaserade anslutningspunkterna placeras utanför Skånes sydkust respektive Hallandskusten samt i Sydöstra Östersjön, Norra Västerhavet, Södra Bottenhavet och Bottenviken. Eftersom varje anslutningspunkt har unika förutsättningar kommer en mer detaljerad planering och aktörsdialog i dessa områden att initieras. Nästa utlysningsomgång planerar Svenska kraftnät att tidigast presentera 2025 då nya havsplaner är fastställda.
Besluten om vilka elproduktionsanläggningar som får ansluta till det nya transmissionsnätet till havs sker på helt nya villkor eftersom drivkraften i detta nya nätutbyggnadsuppdrag är att få ökad andel förnybar elproduktion i Sverige. Idag gäller en enkel turordningsprincip där de projekt som anmäler sig först erbjuds anslutning.
– För anslutning av elproduktionsanläggningar till havs utvecklar vi en ny anslutningsmodell. Detta är ett pågående arbete och detaljerna är inte spikade. Men i grova drag kommer den aktör som först erhåller nödvändiga tillstånd också bli den som först erbjuds anslutning, säger Daniel Gustafsson.

Traditionellt kösystem

Med ett traditionellt kösystem premieras de aktörer som har skickat in sin ansökan tidigt oavsett förutsättningar att kunna realisera projektet.
– Därmed finns en risk att det projekt som står först i kön inte är det projekt som har högst tillståndsmässig mognadsgrad och har praktiska förutsättningar att kunna anslutas först. Istället blockerar detta projekt för andra projekt i kön som kanske har bättre förutsättningar att bygga, säger Daniel Gustafsson.
Även fortsättningsvis kommer aktörer ha möjlighet att ansluta till transmissionsnätet på platser där inte Svenska Kraftnät planerar en havsbaserad anslutningspunkt. De får då själva bekosta anslutningen av havsbaserad elproduktion till en landbaserad anslutningspunkt.

Bakgrund

Svenska kraftnät fick hösten 2021 i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för utbyggnad av transmissionsnätet i svenskt sjöterritorium. Den 1 januari i år ändrades Svenska kraftnäts instruktion, vilket innebär att Svenska kraftnät ansvarar för att bygga ut transmissionsnätet till områden inom Sveriges sjöterritorium där det finns förutsättningar att ansluta havsbaserad vindkraft men även andra slags elproduktionsanläggningar.
Bakgrunden till dessa förändringar är 2016 års energiöverenskommelse där en politisk utfästelse gjordes om slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft. Syftet bakom den politiska överenskommelsen var att uppmuntra investeringar i detta kraftslag. 15-30 procent av totalkostnaden för ett havsbaserat vindkraftsprojekt utgörs av anslutningen till land.

Utredningen finns att hämta här! 

Förklaring: Exemplet med att fullt utbyggt ger de sex anslutningspunkterna el till 8 miljoner bostäder, bygger på vad som är en normal förbrukning av hushållsel för en större lägenhet, eller 5000 kWh/år. Källa Konsumenternas Energimarknadsbyrå.