Effektiv balansering

En av Svenska kraftnäts viktigaste uppgifter är att upprätthålla balansen i kraftsystemet. Det innebär att vi åtgärdar eventuella skillnader mellan prognostiserad och faktiskt produktion samt förbrukning.

Utbyggnaden av storskalig vindkraft och fler likströmsledningar har förändrat det nordiska kraftsystemet. Bland annat har det blivit svårare att förutsäga hur stor elproduktionen ska bli, eftersom den nu är mer väderberoende. Detta leder till större obalanser som Svenska kraftnät behöver hantera.

Hanteringen kan ske genom olika balansstrategier. Med balansstrategier menas åtgärder som vi och de andra nordiska systemansvariga kan göra för att påverka obalanserna. En balansstrategi kan exempelvis vara ett arbetssätt i våra kontrollrum, en avtalsförändring mot våra balansansvariga och/eller en förändring av våra automatiska reserver.

Vår första industridoktorand hjälper oss att utvärdera dessa olika balansstrategier och koppla dem mot Svenska kraftnäts mål. Industridoktorandprogrammet har pågått sedan 2015 och görs i samarbete med skolan för elektro- och systemteknik på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Projektet har resulterat i ett ramverk för att utvärdera balansstrategier utifrån tillgänglig data. Detta ramverk används nu för att utvärdera olika balansstrategier som arbetas fram inom projektet.

Förhoppningen är att projektet kommer att leda till nya insikter i hur vi som systemansvarig myndighet kan arbeta för att hantera ett föränderligt kraftsystem, med bibehållen driftsäkerhet och på ett kostnadseffektivt sätt.

Granskad