Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansök om anpassning av transmissionsnätsan­läggning

När du planerar en aktivitet som kan medföra förändring av transmissionsnätet för el eller en förändring som påverkar drift och underhåll av transmissionsnätsanläggningen, ska du i så tidigt skede som möjligt samverka med oss. Detta är viktigt för att skydda våra anläggningar och framför allt för att undvika att människor och egendom skadas.

En tidig dialog säkerställer också att projektet kan genomföras med minsta möjliga negativa påverkan på såväl planerad verksamhet som transmissionsnät.

I princip anpassar inte Svenska kraftnät sina anläggningar med mindre än att det kan anses vara samhällsekonomiskt rimligt eller det finns en skyldighet enligt författning.

Vår vägledning för transmissionsnätspåverkande åtgärder beskriver vilka krav vi ställer samt den process som måste följas i dessa fall.

Vad innebär "i närheten av" våra anläggningar?

Om åtgärder planeras i närheten av våra anläggningar vill vi delta i samråd. Men vad innebär "i närheten"? Som ett riktmärke vill vi bli hörda om åtgärder planeras inom 500 meter från våra anläggningar. 

Du kan se var våra anläggningar finns på Geodataportalens webbplats.

Typer av verksamheter och åtgärder det handlar om

Det kan till exempel röra sig om korsningar mellan trafikled (även mindre vägar och skogsbilsvägar) och ledning eller sträckor där trafikled och ledning hamnar mycket nära varandra parallellt.

Det handlar alltså främst om Trafikverkets och kommuners planerade aktiviteter men kan även omfatta andra externa aktörer, såsom större byggprojekt av bostads- eller industriområde.

  1. Skicka in ditt behov om åtgärd via formuläret.
  2. Vi kontrollerar att alla nödvändiga uppgifter finns med i formuläret, därefter bekräftar vi till motparten att vi handlägger ärendet och meddelar ärendenummer.
  3. Om den första kontrollen indikerar påverkan av transmissionsnätsanläggning tecknas ett intentionsavtal/en överenskommelse. Avtalets syfte är att säkerställa en tidig dialog och bland annat få information, för att genomföra en analys inför beslut om eventuell utredning av anpassning på ett kvalitetssäkrat sätt.
  4. I de fall ingen anpassning sker, krävs ändå att Svenska kraftnäts dokumentation kontrolleras och eventuellt ändras.
  5. Om det under dialogen konstateras att anpassning av transmissionsnätsanläggning måste genomföras för att extern aktör ska kunna genomföra sitt projekt behöver ett avtal/överenskommelse om utredning av anpassning av transmissionsnätsanläggning slutas.
  6. När motparten undertecknat avtalet/överenskommelsen påbörjar Svenska kraftnät sitt arbete med systemutredning , teknisk förstudie och att ta fram den tekniska utformningen, avtal med tredje part, tillstånd och koncession, projektering och framtagande av komplett upphandlingsunderlag för genomförande.
  7. När nätkoncession tagits emot och projektering är slutförd tecknas avtal/ överenskommelse om genomförande av anpassning av transmissionsnätsanläggning mellan extern aktör och Svenska kraftnät. Avtalet/överenskommelsen reglerar tider och kostnader för byggnation och drifttagning.

Vad kostar anpassningen och vem betalar?

Om någon begär anpassning av en transmissionsnätsanläggning och Svenska kraftnät accepterar detta ska den som begär anpassningen stå för kostnaderna, om nedan beskrivna undantag inte föreligger.

I ellagen finns regler om skyldigheter om flyttning av ledning i vissa fall. Dessa bestämmelser innehåller undantag från grundregeln ovan och innebär att innehavaren av en elektrisk ledning som har dragits fram inom området för en trafikled är skyldig att, vid ändring av trafikleden, vidta de åtgärder med ledningen som behövs för att ändringen av trafikleden ska kunna genomföras. I vissa fall ska detta ske helt eller delvis på ledningsinnehavarens bekostnad.

Hur lång tid tar det innan anpassningen kan genomföras?

Svenska kraftnät kan inte garantera en exakt tidpunkt för genomförande av anpassning eftersom att tidpunkten är beroende av vilka åtgärder som måste genomföras.

I normala fall kan man räkna med att det tar upp till fem år för en anpassning då ny koncession inte krävs. När anläggningar behöver flyttas eller byggas om med annat tekniskt utförande och där det därmed krävs en ny koncession tar det längre tid, upp till 10 år.

Mer information i dokumentet "Vägledning för stamnätspåverkande verksamheter". (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Samråd i senare skede och i andra ärenden

Om du är i skedet att du ska samråda med Svenska kraftnät när ditt projekt/ärende är i en senare fas ska du istället hantera ärendet i enlighet med de rutiner som finns på vår sida för Samhällsplanering.

Observera att vi även ska samrådas med i icke-bygglovpliktiga fall. Dessa kan vara till exempel bygge av skogsbilväg, friggebodar, attefallshus och stall och ladugårdar, om dessa planeras i närheten av våra anläggningar.

Ansök om anpassning av transmissionsnätet

Fyll i formuläret för ansökan om ändring av transmissionsnätsanläggning.

Till formuläret