Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vid samhällsplanering

Om du planerar åtgärder i närheten av transmissionsnätet för el, ska du samråda med oss. Det är viktigt för att skydda våra anläggningar och framför allt för att undvika att människor och egendom skadas. Svenska kraftnät är också remissinstans i vår roll som myndighet för elberedskap och i frågor om dammsäkerhet.

Vad ansvarar Svenska kraftnät för?

Svenska kraftnät har flera ansvarsområden. Dessa tre områden kan beröras av samhällsplanering:

 • Vi ansvarar för underhåll och utveckling av transmissionsnätet för el (stationer, samt luftledningar och markkablar med de högsta spänningsnivåerna i landet: 220 och 400 kV).
 • Vi är tillsynsvägledande myndighet för dammsäkerhet.
 • Vi är myndighet för elberedskap.

Mer om vår verksamhet

När ska vi vara samrådspart?

Exempel på åtgärder som kan beröra oss är

 • översiktsplaner
 • detaljplaner
 • förhandsbesked och bygglov
 • nätkoncessioner
 • vindkraftverk/vindkraftsparker
 • vägar och järnvägar (nya och förstärkningar av befintliga)
 • vattenskyddsområden
 • dagvattenanläggningar och viltvatten
 • biotopskydd
 • naturreservat
 • täktverksamheter
 • uppsättning av belysning/belysningsstolpar
 • hårdgörande av ytor
 • cykelbanor med mera
 • dammsäkerhetshöjande åtgärder - mer på våra sidor om dammsäkerhet.
 • Distributionsanläggning (El, tele, fjärrvärme, fiber, VA med mera). Läs om elsäkerhet vid byggnation.

Observera att vi även ska delta i samråd i icke-bygglovpliktiga fall såsom vid bygge av friggebodar, attefallshus och ladugårdar, om dessa planeras i närheten av våra anläggningar.

Ansök om anpassning av transmissionsnätsan­läggning

Vad innebär "i närheten" av våra anläggningar?

Om åtgärder planeras i närheten av våra anläggningar vill vi delta i samråd. Men vad innebär "i närheten"? Som ett riktmärke vill vi bli hörda om åtgärder planeras inom 250 meter från våra anläggningar. 

Svenska kraftnät kräver även att en anmälan ska göras vid vissa förändringar inom 500 meter från våra anläggningar. Detta gäller exempelvis korsning av Svenska kraftnäts ledning, parallellgående ledning, uppförande av solceller, gatubelysning, sopsugar, VVS eller andra elektrifierade saker i närheten av Svenska kraftnäts anläggningar.

Anmälan görs via Svenska kraftnäts webbplats. Länk till webbformulär: Anmäl ändring i kringliggande anläggning

Byggnation i närheten av våra ledningar

Vid byggnation i närheten av våra ledningar ska hänsyn tas till flera aspekter. Elsäkerhetsfrågor behöver beaktas redan i planeringen. Mer om elsäkerhet.

Vid planeringen av en ny bostad, skola eller förskola behöver även magnetfält beaktas. Mer om magnetfält

När ska vi vara remissinstans?

I vår roll som myndighet för elberedskap ska Svenska kraftnät remitteras till exempel när nya stora produktionsanläggningar planeras. 

Produktionsanläggningar och elnätsanläggningar kan vara anmälningspliktiga enligt elberedskapslagen. I vår föreskrift SvKFS 2013:2 anges vilka anläggningar som omfattas av anmälningsskyldigheten. 

För att få uppföra anläggningar i eller nära vattenområden kan det krävas tillstånd enligt miljöbalken. Innan mark- och miljödomstolen kan ge ett sådant tillstånd kan den planerade åtgärden behöva prövas enligt elberedskapslagen.

I vår föreskrift SvKFS 2013:2 anges vilka anläggningar som omfattas.

Här hittar du blanketter för anmälan

Regelverk för elberedskapsverksamheten

Hur går samråd och remittering till?

Samråd och remisser till Svenska kraftnät skickas till registrator@svk.se. Underlaget ska innehålla fullständig beskrivning av verksamhet och tydliga kartor. Vi har en samrådstid på cirka en månad. 

Observera att när det gäller Svenska kraftnäts dotterbolag Svenska kraftnät Gasturbiner AB, ska samråd skickas direkt till dotterbolaget. 

Kontaktuppgifter till Svenska kraftnät Gasturbiner.

Dokument

Mer information

Systemutvecklingsplan 2022–2031

I den nya systemutvecklingsplanen för 2022–2031 redovisas Svenska kraftnäts bild av kraftsystemets framtida utveckling och de förändringar som måste hanteras för att även fortsatt ha ett robust och leveranssäkert kraftsystem och samtidigt möjliggöra energiomställningen.

Här hittar du också en beskrivning av de åtgärder och investeringar som planeras i transmissionsnätet under perioden 2022–2031.

Ta del av systemutvecklingsplanen
Granskad