Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hälsoaspekter och rekommendationer

För hälsoeffekter som orsakas av magnetfält skiljer man på omedelbar påverkan och sådan påverkan som kan uppstå efter en lång tids exponering.

Omedelbar påverkan

Starka magnetfält kan ge omedelbar påverkan på nervsystemet, därför finns referensvärden för att skydda mot exponering för starka magnetfält. För allmänheten och växelström (50 Hz) är referensvärdet 100 mikrotesla enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSMFS 2008:18). Referensvärdet skyddar mot alla säkerställda hälsorisker. Kring Svenska kraftnäts kraftledningar är magnetfälten långt under referensvärdet.

Långtidsexponering

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är långtidsexponering av magnetfält upp till 0,2 mikrotesla i årsmedelvärde att betrakta som normalt i boendemiljöer. Vid användning av elektriska hushållsapparater som hårtork och dammsugare kan magnetfältet under kortare perioder vara runt tiotalet mikrotesla.
Ett stort antal vetenskapliga studier har undersökt hälso­effekters relation till kraftfrekventa magnetfält. På de exponeringsnivåer som är aktuella under kraftledningar har inga hälsorisker kunnat säkerställas.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det ingen känd biologisk mekanism som kan förklara hur så svaga fält skulle kunna ge upphov till sjukdom och det saknas stöd från experimentell forskning. Epidemiologiska studier (statistiska forskningsstudier på människor) har dock observerat en förhöjd incidens av leukemi hos barn som varit bosatta nära kraftledningar. Den observerade överrisken har varit måttlig, men några sammanställningsstudier har erhållit en statistiskt signifikant ökning för gruppen som exponerats för magnetfält på nivån 0,4 mikrotesla eller högre jämfört med en lågexponerad grupp (exponering under 0,1 mikrotesla). Detta har lett till en misstanke om att exponering för magnetfält skulle kunna öka risken för barnleukemi.

Världshälsoorganisationens cancerforskningsorgan IARC har därför bedömt lågfrekventa magnetfält som ”möjligen cancerogena” (klass 2B), vilket är den svagaste misstankegraden. I Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapport från 2017 framgår att om långvarig exponering för kraftfrekventa magnetfält skulle vara en orsak till barnleukemi så kan mindre än 0,5 procent av barnleukemifallen i Sverige, det vill säga mindre än ett fall per år, förklaras av denna exponering.

Myndigheternas rekommendationer

Såväl Världshälsoorganisationen som flera svenska myndigheter anser på grund av den eventuella riskökningen att vissa försiktighetsmått är motiverade. Av Världshälsoorganisationens rekommendationer framgår bland annat att åtgärder för att reducera exponering för magnetfält är motiverade om de kan genomföras till en väldigt låg kostnad och inte äventyrar elförsörjningens hälsomässiga, sociala och ekonomiska fördelar.

Strålsäkerhetsmyndigheten anser att onödig exponering för magnetfält bör begränsas om det kan göras till rimliga kostnader och konsekvenser.
Folkhälsomyndighetens rekommendation är att nivåerna på magnetfälten bör hållas så låga som det utifrån miljöbalken är rimligt att kräva och nivåerna bör inte avvika kraftigt från de nivåer som är normala i vår omgivning. Om åtgärder för att minska magnetfälten kan utföras till en rimlig kostnad bör man enligt Folkhälsomyndigheten överväga att göra detta. Nyttan för hälsan ska alltid vägas mot kostnaden för åtgärden.

Enligt Institutet för miljömedicin bör förhöjd exponering undvikas om det kan ske utan stora kostnader eller andra olägenheter.
Varken svenska myndigheter eller Världshälsoorganisationen bedömer dock att gränsvärden för långtidsexponering är motiverade utifrån den omfattande forskning som bedrivits.

Läs mer på:

Magnetfält från likströmsförbindelser (HVDC)

Likströmsanläggningar ger upphov till ett statiskt magnetfält som inte kan jämföras med det växlande magnetfält som uppstår invid en växelströmsledning. Människan är anpassad till att leva i jordens magnetfält och det har inte gått att påvisa skadliga effekter av statiska magnetfält som människor normalt kommer i kontakt med.