Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bra framdrift inledde 2022

Årets två första veckor inleddes med bra framdrift i tunnelborrningen. Vi kunde glädjande notera 102 meter under den första veckan följt av närmare 100 meter veckan därpå.

Tunneln på väg mot Stocksundets norra sida

Tunnelfronten befinner sig på cirka 3,5 kilometer av den totalt 13,4 kilometer långa tunneln. Just nu har tunnelborrmaskinen en paus för rutinmässig service och underhåll. Arbetet beräknas pågå i cirka tre veckor.

Vi har lämnat området under Danderyds sjukhus, en passage som fungerat bra och i det närmaste gått obemärkt förbi. På vägen har kontakter knutits med LOCUM och Danderyds sjukhus, förskolor, bostadsrättsföreningar och närboende.

Frågor som cirkulerar handlar främst om hur tunnelborrning fungerar, hur lång tid det tar för tunnelborrmaskinen att passera, uppskattade stomljudsprognoser och vad som gäller för tillfällig vistelse. Vi har hittills förmedlat två tillfälliga vistelser, båda till personer med nattarbete och behov att sova dagtid, då tunnelborrningen pågår.

Nu närmar sig tunnelborrningen Stocksundets norra sida men ännu återstår ytterligare en tids arbete. Vid Stocksundet görs ett uppehåll för att noggrant förbereda inför passagen till den södra sidan.

Metod för etablering av ventilationsschakten

Det byggs sex ventilationsschakt längs sträckan Anneberg-Skanstull, två med schaktsänkning och fyra med raiseborrning. Schaktsänkning innebär att man borrar och spränger en tunnel, vertikalt nedåt under markytan. Man inleder med att borra spränghål, laddar dem med sprängämne, spränger, lastar ut, skrotar, alltså tar bort lösa stenar efter sprängningen, förstärker berget för att sedan börja om. Raiseborrning sker genom roterande, malande borrning, som vid tunnelborrning fast med en annan typ av utrustning. Man utsätter berget för ett mycket högt tryck och vid rotationen spräcks berget mellan diskarna/kuttrarna. 

 • Mörby: Raiseborrning
 • Stocksundet: Raiseborrning
 • Frescati: Raiseborrning
 • KTH: Raiseborrning
 • Stadsgårdskajen: Sänkschakt
 • Skanstull: Sänkschakt

Ventilationsschakt Mörby

Nu inleds arbetet med att lägga om en ledning för fjärrkyla för att ge plats för det kommande ventilationsschaktet. Vår entreprenör etablerar sig vid Mörbygårdsvägen, som kommer att vara fortsatt framkomlig under arbetets gång med mindre begränsning, under innevarande vecka. Ledningen ska ges plats under marken, ett arbete som föregås av schaktning och bergsprängning för en så kallad ”rörgrav”. Det kommer också att fällas några enstaka träd, dels för arbetet med ledningen men också för det kommande ventilationsschaktet. Arbetet med ledningsflytten tar cirka 2 månader och kylledningen ska kopplas in senast den 31 mars 2022. Den kommande byggnationen av ventilationsschaktet kan inledas först efter det att ledningsomläggningen är genomförd.

Ventilationsschakt Stocksundet

Det planeras för en tillfällig gång- och cykelväg och breddning av tillfartsvägen till Stocksundets norra sida. Det görs innan arbetet med ventilationsschaktet kan inledas. Planeringsarbetet sker i dialog med Danderyds kommun och närboende vid fastigheterna närmast vattnet. Vi undersöker också möjligheten att använda Svenska kraftnäts mobila utställning som en mötesplats för alla som vill ställa frågor om tunnelpassagen, ventilationsschaktet och andra arbeten som kommer att ske just här. Vi ser fram emot att knyta kontakter i en vidare krets med företag, verksamheter och boende i området. Mer information om var, när och hur du kan träffa oss kommer inom kort. Just nu finns den mobila utställningen utanför entrén till Mörby Centrum.

Ventilationsschakt Frescati

Projektering för det kommande ventilationsschaktet vid Frescati, i närheten av Stockholms Universitet, pågår. Vi har avstämningar med Akademiska Hus, Stockholms Universitet och verksamheterna beträffande etableringen av tunnel, ventilationsschakt och den inventering av störningskänslig och verksamhet som har utförts på universitetet och nu sker även på Naturhistoriska.

Ventilationsschakt KTH, IVL 

Ett av ventilationsschakten som behövs för tunneln kommer att vara beläget vid KTH/IVL, angränsande till Sophiahemmet. Inventering av störningskänslig utrustning och verksamhet har utförts på Sophiahemmet och KTH/IVL. Inför arbete med schaktet kommer ledningsomläggningar att utföras i området. Vi har regelbundna avstämningar med Akademiska Hus, KTH och IVL beträffande etableringen av tunnel, ventilationsschakt men också frågor relaterade till de stamnätskablar som så småningom kommer att finnas i tunneln.

Ventilationsschakt Stadsgårdskajen

Arbetet vid Stadsgårdskajen inleddes 2020. Det finns ett drygt fyrtio kvadratmeter stort bergrum, en ”nisch” i bergväggen, som är startpunkten för det hundra meter djupa ventilationsschakt som ska sprängas på platsen, från markytan, ner i berget och som behövs för tunneln med stamnätskablar som kommer att passera här, djupt nere i underjorden som en del i att säkra Stockholms elförsörjning. Bergrummet ligger vid Stadsgårdsleden, i närheten av Fotografiska. Sedan en tid tillbaka pågår förberedelser för ridåinjektering.

Nästa steg är att inleda arbetet med ventilationsschaktet

Det pågår förberedelser tillsammans med entreprenören JV Hochtief-Implenia. Sprängningar kommer att ske med fasta sprängningstider och bergmassorna tas då upp ur schaktet för att fraktas bort med lastbil. Det tar cirka 1 år från start tills ventilationsschaktet är färdigsprängt. Därefter inleds arbetet med att spränga en cirka 250 meter lång tunnel ut under vattnet vilket tar ytterligare cirka 1 år. Gällande arbetstider är kl. 07-19 och arbetet sker enligt riktvärden och bullervillkor i projektets miljödom.

Bullerdämpning

Vi ser över möjligheter att dämpa bullret så långt det är möjligt, t ex nära bullerkällan. Ju längre ner i berget sprängningarna sker, desto mindre bullrar det. Upptagning av bergmassor ur schaktet och bortforsling sker med lastbil.

Ventilationsschakt Skanstull

Det pågår projekterings- och samordningsarbete inför det kommande ventilationsschaktet i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad. Byggnationen av det nya stationshuset för ett gasisolerade ställverket (”GIS”) där  stamnätskablarna, som så småningom kommer att ligga i tunneln mellan Anneberg och Skanstull, pågår.

Byggnaden för station Skanstull är på plats

Den nya stationen Skanstull växer fram i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad, söder om Södermalm. Nu är byggnaden på plats och under det resterande året arbetar man med husinstallationer och att sätta tegelfasen. Framåt sommaren börjar installationen av en ”GIS” (ett gasisolerat ställverk) och även installation av kontrollsystem. I slutet av året och början av 2023 ska transformatorer och reaktorer installeras. När station Skanstull står klar våren 2023 ska kablarna från Snösätra kopplas in och därefter ansluts Ellevios 220 kV station. När tunneln och kablarna från Anneberg-Skanstull står färdigt ska även de anslutas i den här stationen. 

Mitti Danderyd om framtidens el

För några månader sedan uppmärksammade Ny Teknik utmaningar relaterade till behovet av kapacitetsökning i Stockholm. Mot slutet av 2021 uppmärksammade Mitti Danderyd projekt Anneberg-Skanstull under rubriken ”borren Elektra säkrar framtidens el”, själva kärnan i syftet med tunneln som med 400 kV stamnätskablar, ett av ett stort antal viktiga projekt som Svenska kraftnät driver för att säkra Stockholms elförsörjning, idag och i framtiden. Bifogar länkar till artikeln om du inte redan haft möjlighet att läsa den. Klicka på länken, sidan 9. 

https://pdf.mitti.se/magazines/read/danderyddirekt/2021/46/99f1d4fa-bd81-42a2-a809-388e341a23bf Öppnas i nytt fönster

Kontrollprogram akustik och hydrogeologi

 • Besiktningar pågår kontinuerligt längs hela tunnelsträckningen som en del i projektets kontrollprogram, både av fasader och även inomhus i källarplan. Berörda fastighetsägare får brev från företaget Nitro Consult som utför arbetet. Det är bra om fastighetsägaren har möjlighet att vara med vid besiktningstillfället
 • Grundvattennivåer mäts och analyseras längs tunnelsträckningen vilket sker inför, under och efter det att tunnelborren har passerat enskilda fastigheter. Rapportering sker kontinuerligt till berörda tillsynsmyndigheter
 • Mätningar med ”sättningsdubb” sker på sättningskänsliga byggnader, bland annat i Danderyd, Norra Djurgården, Östermalm och Södermalm. Berörda byggnader är grundlagda på lera eller morän. Resultatet är en del av projektets kontrollprogram som rapporteras till berörda tillsynsmyndigheter
 • Inventering och rakhetsmätning av energibrunnar sker längs tunnelsträckningen
 • Infiltration är förberedd på flera platser om behov skulle uppstå. Infiltrationstester pågår löpande i förberedande syfte för att optimera funktion och läge, i nuläget främst i Danderyd och på Norra Djurgården. Behovet av infiltration har hittills varit mycket begränsat

Kontakt med projekt Anneberg-Skanstull

 • Email: anneberg@svk.se
 • Projektets kontaktcenter: Tel. 010-475 81 50, bemanning dygnet runt
 • Hemsida: svk.se/anneberg-skanstull
 • Projektets Facebook @annebergskanstull