Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu lämnar tunnelborrmaskinen Elektra Danderyds kommun

Nu lämnar Elektra Danderyds kommun efter att ha tillryggalagt 4 km borrning från Anneberg till Stocksundets södra sida, där på ett djup av 70 meter ner under markytan. Det har varit ett nöje att lära känna alla vi har passerat, de företag, verksamheter och boende som på ett eller annat sätt märkt av borrningen, som för de flesta har gått obemärkt förbi, men som också liknats vid att åka ”finlandsfärja” av några.

Kärnborrning med betryggande resultat

Vid Stocksundet gjordes ett planerat stopp för kärnborrning från den norra till södra sidan. Borrkärnor togs ut, ovanför tunnelborrmaskinens front, för noggrann analys av berggrundens egenskaper. Kärnborrningen är en av flera förberedelser inför passagen för att anpassa arbetet utifrån bergets beskaffenhet just här.

Kärnborrningen har gett oss positiv information att berget under Stocksundet är mycket bra, mestadels bra bergförhållanden med någon enstaka, kortare zon med mer sprickigt berg och förekomst av lera på de platser där vi förväntade oss att de skulle finnas och ett mycket litet vatteninläckage. Vi har flera bergexperter på plats som tillsammans med geologer och byggledning arbetar för att se till att passagen hanteras professionellt och med högt säkerhetstänk, som planerat.

Nu handlar det om timmar tills tunnelborrmaskinen ”går i land” i Solna, på väg in mot Stockholms centrala delar. Det är cirka 800 meter som ska tillryggaläggas under Solna Stad innan vi därefter går in i Stockholms Stad. Elektra tackar för sin tid i Danderyd!

Utskick företag, verksamheter, boende 4 000-5 000 meter borrad tunnel

Att borra en tunnel har liten påverkan på omgivningen i jämförelse med sprängning. Stomljud kan ändå märkas av, främst i byggnader som står grundlagda på berg. Tillåtna riktvärden och arbetstider regleras i projektets miljödom. Vid etablering av de sex ventilationsschakt som ska byggas längs tunnellinjen kan buller och luftstötvågor vid de  olika moment som är aktuella vid byggnation och de transporter som även förekommer i närheten av dem. Danderyds kommun kommer att ha två ventilationsschakt, ett i Mörby och det andra vid Stocksundet. Det senare kommer att ligga mitt emellan, under  E18 och Roslagsbanan. Inga ventilationsschakt kommer att byggas i Solna Stad.

Utskicket har gått iväg till verksamheter, företag och boende i Solna Stad, sträckan 4 000-5 000 meter borrad tunnel. Där förklaras hur tunnelborrningen kan märkas genom stomljud, vad som gäller för tillfällig vistelse för boende om det skulle bli aktuellt. Kartor, adressuttag och fältbesök för påverkansområdet ligger till grund för utskicket.

Besiktning, mätning och uppföljning

Nu har samtliga besiktningar av byggnader och montering, bland annat av stomljudsmätare, gjorts längs tunnelsträckningen i Solna Stad. Det sker inom ramen för projektets kontrollprogram. Stomljudsmätarna monteras för att avläsa nivåer och för att följa upp ställda krav i projektets miljödom. Rapportering sker regelbundet till ansvariga tillsynsmyndigheter.

Besiktningar vid Stocksundet inför byggnation av ventilationsschakt

Besiktningar av byggnader har också skett inför arbetet med det ventilationsschakt som ska byggas på Stocksundets norra sida, under och mellan E18 och Roslagsbanan.

Vid etableringen av ventilationsschaktet kommer försiktig sprängning att utföras. De vibrationer som uppstår vid den här typen av mindre sprängsalvor innebär ingen risk för skadlig påverkan på byggnader. Besiktningar görs som en särskild trygghets- och kontrollåtgärd med omtanke för närboende. Alla besiktigade utrymmen och ytor ingår i den efterbesiktning som utförs efter det att sprängningsarbetet är utfört.  

Handhållna ljudmätningar för att kalibrera stomljudsprognoser

De stomljudsmätare som är utplacerade kompletteras vid behov med handhållen ljudmätning. Det sker dels för att konstatera att stomljudsnivåerna (det ”dovt mullrande ljudet”) är under de riktvärden som gäller enligt projektets miljödom men också för att kalibrera våra egna stomljudsprognoser utifrån verkliga förhållanden och lära mer allteftersom vi avancerar.

Tunnelborrning ger små vibrationer utan risk för skador på byggnader och byggnadsmaterial

Beräknade vibrationsnivåer i byggnader vid tunnelborrning på åttio meters djup är < 0,1 mm/s. Det finns ingen risk att byggnader eller  byggnadsmaterial skulle skadas vid så här låga vibrationer och rörelser. Det stomljud som kan upplevas i en bostad är ett luftburet buller som uppstår av ”stukturbundna vibrationer”, alltså låga vibrationsnivåer i byggnadens stomme och byggnadsmaterial. Det innebär att stomljud eller vibrationer kan förstärkas i lätta föremål, exempelvis bordskivor, blomkrukor, skålar och glas och vara märkbara trots att vibrationsnivåerna ligger långt under de nivåer som kan vara skadliga för byggnader och byggnadsmaterial.

Käppalatunneln, Solna Vatten

Tillsammans med Solna Vatten görs besiktning och montering av en vibrationsmätare i Käppalatunneln. Det sker som en särskild, extra säkerhetsåtgärd då de båda tunnlarna ligger på behörigt avstånd från varandra och vibrationerna från tunnelborrning, förbindelsetunnel och ventilationsschakt kommer att vara mycket små, knappt kännbara för människokroppen.

Mobila utställningen vid Stocksunds Hamnplan

Sedan den 1 mars finns Svenska kraftnäts mobila utställning vid Stocksunds Hamnplan, Marina Läroverket, Hamnkrogen. Vi kan glädjande konstatera att intresset är stort  och att vi har ansökt om förlängt tillstånd, som nu beviljats av polismyndigheten. Det gör att vi kommer att stå kvar där vi är nu till 1 juni 2022. Antalet besökare vid Stocksunds Hamnplan är drygt 700 från 1 mars till dags datum. Tack för stort engagemang, positivt bemötande och många, kloka frågor. Att platsen dessutom är bedövande vacker med utsikt mot Stocksundets vatten är en extra bonus. Öppettider är vardagar klockan 10-17 och helger klockan 12-16. Varmt välkommen!

Status ventilationsschakt

Två metoder för att bygga ventilationsschakt

Två metoder för etablering av ventilationsschakten, raiseborrning och schaktsänkning. Här följer litet repetition om du inte redan känner dig insatt i metoderna.

 • Schaktsänkning innebär att man borrar/spränger en tunnel, vertikalt nedåt. Inledningsvis borras spränghål som laddas med sprängämne och följs av sprängning, lastning, skrotning (borttagning av lösa stenar) och förstärkning av berget
 • Raiseborrning är en roterande, malande borrning, som tunnelborrning men med annan utrustning. Berget utsätts för högt tryck och vid rotationen spräcks berget mellan diskarna/kuttrarna

Ventilationsschakt Mörby – raiseborrning

Nu sker återställning av platsen där ledningen för fjärrkyla har lagts om för att ge plats för det kommande ventilationsschaktet. Skarvarna är isolerade, besiktigade och inkopplade och ska nu godkännas. Tack alla tålmodiga Danderydsbor. Vi återkommer med information i god tid innan arbetet med ventilationsschaktet i närheten av den tidigare återvinningsstationen tar vid.

Ventilationsschakt Stocksundet – raiseborrning

Entreprenörens etablering, byggstängsel runt arbetsområdet

Entreprenören har etablerat sig på arbetsområdet. Schaktning har inletts inför breddning av arbetsvägen och schaktmassor forslas bort till en mottagningsanläggning. Trädfällning sker enligt tillstånd från Danderyds kommun.

Nu byggs gång- och cykelbron

Nu startar också arbetet med den tillfälliga gång- och cykelbron. Det sker för att göra det möjligt att röra sig i området under den tid arbete pågår. Flera uttrycker önskemål om att göra den tillfälliga bron permanent efter avslutade arbeten. Ett är säkert, det blir en väldigt fin gång- och cykelbro som byggs här.

Ventilationsschaktet

Det kommer att ske undersökningar på den plats där ventilationsschaktet ska etableras. En mindre grop kommer att schaktas, bland annat för att undersöka bergtäckningen. En container används för uppsamling av schaktmassor från gropen. Arbetet med gropen tar cirka 1-2 dagar. Arbetet med gropen kan innebära att grusvägen vid Inverness Strand stängs av under en kortare tid.

Arbetet med ventilationsschaktet vid Stocksundet, under och mellan E18 och Roslagsbanan, kan preliminärt inledas tidigast juni/juli 2022.

Ventilationsschakt Frescati – raiseborrning

Projektering sker för det kommande ventilationsschaktet vid Frescati, i närheten av Stockholms Universitet. Vi stämmer regelbundet av med Akademiska Hus, Stockholms Universitet och Naturhistoriska om etableringen av tunnel och ventilationsschakt. Möte med Akademiska Hus och Stockholms Universitet genomförs i juni. Utkast för inventering av störningskänslig verksamhet och utrustning finns framtagen för Naturhistoriska och Stockholms Universitet. Ett särskilt kontrollprogram för kulturvärden upprättas för området runt ventilationsschaktet vid Frescati där markägaren är Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

Ventilationsschakt KTH, IVL, Sophiahemmet – raiseborrning

Inför arbetet med ventilationsschaktet kommer ledningsomläggningar att utföras i området, dels av Ellevios 11 kV ledning prel. flytt kan komma att ske under sommaren 2022. Även en gasledning behöver flyttas vilket planeras med Stockholm Gas.

Inventering av störningskänslig utrustning och verksamhet har tidigare utförts på KTH/IVL och Sophiahemmet. Vi stämmer regelbundet av med Akademiska Hus, KTH och IVL om etableringen av tunnel, ventilationsschakt men också frågor relaterade till de transmissionskablar som så småningom kommer att finnas i tunneln. Ett särskilt kontrollprogram för kulturvärden håller på att upprättas för området runt ventilationsschaktet vid KTH där markägaren är Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

Ventilationsschakt Stadsgårdskajen – schaktsänkning 

Nu startar arbetet med ventilationsschaktet vid Stadsgårdskajen

Det bergrum som finns vid Stadsgårdskajen, mitt emot Fotografiska, är startpunkten för det hundra meter djupa ventilationsschakt som nu ska etableras.

Sprängning av ventilationsschakt

Ventilationsschaktet etableras med sprängning, vid fasta sprängningstider, enligt villkor i projektets miljödom. Det tar cirka 1 år att utföra. Ju längre ner i berget sprängningen sker, desto mindre påverkar det omgivningen. Bergmassorna tas ut från schaktet och fraktas bort med lastbil. Vid sprängning kan utrymning av det allra närmaste området komma att bli aktuellt.

Bullerdämpning

En bullerdämpande vägg monteras runt området där sprängningarna sker. Mätningar av buller, vibrationer och luftstötvågor görs kontinuerligt och följs upp med ansvarig tillsynsmyndighet, i det här fallet med Stockholms Stad.

Planerad start för schaktsänkningen

Planerad start för arbetet är vecka 17/2022, sista veckan i april.

Ventilationsschakt Skanstull – schaktsänkning

Det pågår projekterings- och samordningsarbete inför det kommande ventilationsschaktet i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad. Byggnationen av det nya stationshuset för ett gasisolerade ställverket (”GIS”-station) där stamnätskablarna, som så småningom kommer att ligga i tunneln mellan Anneberg och Skanstull, pågår.

Byggnaden för station Skanstull är på plats

Den nya stationen Skanstull växer fram i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad, söder om Södermalm. Nu är byggnaden på plats och under det resterande året arbetar man med husinstallationer och att sätta tegelfasen. Framåt sommaren börjar installationen av en ”GIS” (ett gasisolerat ställverk) och även installation av kontrollsystem. I slutet av året och början av 2023 ska transformatorer och reaktorer installeras. När station Skanstull står klar våren 2023 ska kablarna från Snösätra kopplas in och därefter ansluts Ellevios 220 kV station. När tunneln och kablarna från Anneberg-Skanstull står färdigt ska även de anslutas i den här stationen. 

Kontrollprogram akustik och hydrogeologi

 • Besiktningar av byggnader, av fasader och inomhus pågår längs tunnelsträckningen. Berörda fastighetsägare kontaktas av Nitro Consult
 • Grundvattennivåer mäts och analyseras inför, under och efter det att tunnelborren har passerat en enskild fastighet med rapportering till berörda tillsynsmyndigheter
 • Mätningar sker med ”sättningsdubb” på sättningskänsliga byggnader, bland annat i Danderyd, Norra Djurgården, Östermalm och Södermalm. Det är byggnader som är grundlagda på lera eller morän som är aktuella. Resultatet är en del av projektets kontrollprogram som rapporteras till berörda tillsynsmyndigheter
 • Inventering och rakhetsmätning av energibrunnar sker längs tunnelsträckningen
 • Platser för infiltration finns förberedda om behov skulle uppstå. Infiltrationstester sker löpande i förberedande syfte för att optimera funktion och läge, i nuläget främst i Danderyd och på Norra Djurgården. Infiltration sker just nu med gott resultat och stabila grundvattennivåer vid Lidl i Danderyds kommun
 • Ett särskilt kontrollprogram för kulturvärden upprättas för områden vid ventilationsschakt Frescati och KTH/IVL/Sophiahemmet

Kontakt med projekt Anneberg-Skanstull

 • anneberg@svk.se
 • Projektets kontaktcenter, 010-475 81 50, bemanning dygnet runt
 • svk.se/anneberg-skanstull
 • Facebook @annebergskanstull