Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tunnelborrmaskinen på väg förbi Naturhistoriska

Tunnelborrningen har hållit hög fart sedan årsskiftet, just nu cirka 5 700 meter borrad tunnel, under Naturhistoriska, på väg mot Stockholms Universitet.

Passagen vid Naturhistoriska

Tunnelborrmaskinen befinner sig vid de södra delarna av Naturhistoriska. Stomljudsnivåerna är i nivå med våra prognoser och mätvärden har följts upp med handhållen mätning och avstämningar med medarbetare på Naturhistoriska. Naturhistoriskas kommunikationsavdelning har gett oss möjlighet att sprida information på deras intranät och gjort utskick till sina medarbetare.

Arbetstider Naturhistoriska

Arbetstider för passagen under Naturhistoriska är kvälls- och nattetid. Det innebär möjlighet till tunnelborrning kl. 17-08 alla dagar i veckan. Vibrationer från tunnelborrningen är låga, utan risk för skada på byggnader och utrustningar.

Mobil utställning vid Naturhistoriska

Projektets mobila utställning finns vid Naturhistoriska till månadsskiftet januari/februari 2023. Här finns information, filmer om tunnelbygget, geologin, arbetsmetod, akustik och mycket annat. Vi har riktigt kunnig personal i vagnen. Ta möjligheten att träffa dem!

Nästa ”hållplats” Stockholms Universitet

Nu är det inte långt kvar till Stockholms Universitets norra delar. Förberedelser med inventeringar av störningskänsliga utrustningar och verksamheter har skett med möten och öppet hus inför passagen med tunnelborrmaskinen.

Arbetstider Stockholms Universitet

Arbetstider för tunnelborrning förbi universitetet är kvälls- och nattetid, helgfri måndag till fredag kl. 17-08 samt dygnet runt lördag, söndag och helgdag. Injekteringsborrning kan ske dygnet runt.

Information om projektet

En informativ artikel finns sedan tidigare publicerad på universitetets externa webbplats och intranät. Projektets mobila utställning finns från den 1 februari 2023 vid universitetet, utgången från tunnelbanan. Kom gärna förbi för att ställa frågor och dricka kaffe.

De sex ventilationsschakten

Det pågår arbete vid tre av de totalt sex ventilationsschakten längs tunnelsträckningen.

Ventilationsschakt Mörby

Entreprenören har etablerat sig vid Mörbygårdsvägen, strax söder om Mörby Centrum och arbetsområdet stängslats in. Nu sker markarbeten för in- och utfarter, återvinningsstationen har flyttat närmare centrum, delar av den tidigare parkeringen har tagits i anspråk för arbetsområdet. En bussplats flyttas närmare centrum för att skapa tillräckliga ytor för arbetet med ventilationsschaktet.

Nere i tunneln har breddning av en nisch skett i den redan borrade tunneln i höjd med det kommande ventilationsschaktet. Det har gjorts för att underlätta för fordon att passera varandra, transporter av personal och materiel, nu och senare vid installation av 400 kV-kablar samt för att underlätta vid drift och underhåll i tunneln. Planering inför sprängning av förbindelsetunnel mellan huvudtunneln och ventilationsschakt pågår, tidplan är ännu inte fastställd.

Ventilationsschakt Stocksundet 

Här pågår fortsatta förberedelser inför ridåinjektering och raiseborrning av det kommande ventilationsschaktet, under E18 och Roslagsbanan. Ridåinjektering innebär att ett antal hål etableras ner till tunneln för tätning av det kommande schaktet. Därefter byggs schaktet genom så kallad raiseborrning, en roterande, malande borrning, ungefär som tunnelborrning fast vertikalt, där berget utsätts för högt tryck som vid rotationen spräcker berget mellan kuttrarna med en annan utrustning än vid tunnelborrning. Bullrande arbeten förväntas pågå fram till våren 2023. Sprängning av förbindelsetunnel mellan huvudtunneln och det kommande ventilationsschaktet planeras men tidpunkt är ännu inte fastställd.

Bullervillkor vid arbete under- och ovanmark

  • Vid sprängningsarbeten undermark, t ex vid breddning av tunnel och förbindelsetunnlar, gäller villkor 9 enligt projektets miljödom. Det innebär att arbete som medför överskridanden av riktvärden får ske helgfri måndag till fredag, kl. 07.00-22.00 samt lördag, söndag och helgdag kl. 09.00-18.00
  • Vid arbete ovanmark, t ex med ventilationsschakt, gäller villkor 10. Det innebär att arbetstiderna för bullrande arbeten är helgfria vardagar kl. 07-19
  • Det finns stomljuds- och bullermätare monterade i området för att följa upp villkoren i projektets miljödom

Gång- och cykelbron är öppen för allmänheten

Gång- och cykelbron för passage runt arbetsplatsen vid Stocksundet är öppen för allmänheten.

Ventilationsschakt Frescati

Det pågår projektering av det ventilationsschakt som ska byggas vid Frescati, söder om Stockholms Universitet. Det handlar främst om justeringar inuti ventilationsschaktet för att underlätta för framtida installationer, service och underhåll. Tidpunkt för etablering av arbetsplatsen är ännu inte fastställd. 

Ventilationsschakt KTH, IVL, Sophiahemmet

Det pågår förberedelser, bland annat ledningsomläggningar av Ellevios 11 kV elkablar vid Sophiahemmet och en gasledning med Stockholm Gas. En inventering av störningskänslig utrustning och verksamhet har utförts i kringliggande verksamheter och arbete med kontrollprogram för kulturvärden pågår. Regelbundna avstämningar och kontakter sker med Akademiska Hus, KTH, IVL och Sophiahemmet. 

Ventilationsschakt Stadsgårdskajen

Här sker arbete med temporära betongkonstruktioner inför det fortsatta arbetet med det ett hundra meter djupa ventilationsschakt som ska sprängas ner i berget. Nu pågår  gjutning av fundament för en rejäl portalkran som ska stå stabilt för att lyfta tungt materiel ner och upp ur schaktet och för att ta ut bergmassor. Fortsatt tidplan kommer att fastställas inom en nära framtid. Vid sprängning kan utrymning av det närmaste området komma att bli aktuellt.

Ventilationsschakt Skanstull i Mårtensdal

Det pågår projekteringsarbete för ventilationsschaktet i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad. De 400 kV kablar som ska installeras i tunneln kommer att anslutas i det gasisolerade ställverket (”GIS”-station) som byggs av Svenska kraftnät.

Installationer av transformator och reaktor i stationen pågår till våren 2023. När den är färdig sommaren 2023 står kablar från södra sidan av Stockholm först på tur för att kopplas in, därefter ansluts Ellevios 220 kV i stationen. Så småningom kommer 400 kV kablarna från Anneberg-Skanstull att anslutas här, en knutpunkt för Stockholms elförsörjning.

Kontrollprogram akustik, hydrogeologi

Besiktningar, mätningar, uppföljning: Resultat från mätningar enligt framtagna kontrollprogram redovisas till ansvariga tillsynsmyndigheter vid Danderyds kommun, Solna och Stockholms Stad samt Länsstyrelsen i Stockholm

Anneberg-Skanstull i SVT

Nyligen gjordes ett reportage om arbetet med kabeltunneln och de insatser som sker för att säkra elförsörjningen i Stockholmsområdet. Bifogar länkar till reportagen som sändes i början av januari 2023.

Här borras gigantisk motorväg för el i Stockholm | SVT Nyheter Öppnas i nytt fönster

Tunnelarbetarens vardag – buller och gegga | SVT Nyheter Öppnas i nytt fönster

Mer information och kontakt med projektet