Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utredningskorridorer valda

Svenska kraftnät planerar nya transmissionsnätsledningar för att möjliggöra ökad överföring av el från norra till södra Sverige samt ökat effektuttag i Uppsalaregionen. För att hitta en placering för de nya ledningarna har framkomlighetsstudier gjorts. Efter vidare utredningar och dialog med berörda myndigheter har en cirka 200-1500 meter bred utredningskorridor valts för vidare arbete.

Information om de aktuella utredningskorridorerna har i dagarna skickats ut till de fastigheter som befinner sig inom eller i direkt närhet av korridoren.

Planerade ledningsprojekt för samråd i Uppsalaområdet

Mehedeby – Jälla

Ny 400 kV-dubbelledning kopplas på befintlig ledning i Mehedeby i Tierps kommun och går ner till ny station Jälla i Uppsala kommun.

Jälla – Odensala

Ny 400 kV-dubbelledning mellan ny station Jälla i Uppsala kommun och station Odensala i Sigtuna kommun. Ledningen kommer även ansluta till station Plenninge i Uppsala kommun. Stationen kommer att byggas ut för att kunna ta emot den nya ledningen.

Bredåker – Jälla

Förnyad befintlig 220 kV-ledning samt ytterligare en ny 220 kV-ledning mellan befintlig station Bredåker och ny station Jälla i Uppsala kommun.

Myndighetsdialog genomfördes inför vald utredningskorridor

Under 2021 genomförde Svenska kraftnät myndighetsdialog där flera utredningskorridorer som identifierats i en framkomlighetstudie presenterades för berörda myndigheter. Under myndighetsdialogen tog vi in synpunkter, hade dialogmöten och gjorde intresseavvägningar mellan de olika utredningskorridorerna. Utöver teknik, byggbarhet och driftsäkerhet tog vi hänsyn till olika intressen såsom natur-, kulturmiljö, landskapsbild, kommunal planering samt människors hälsa och miljön.

Utifrån yttrandena i myndighetsdialogen och andra kartlagda värden gjordes bedömningen att gå vidare med ett utbyggnadsförslag där de två nya 400 kV-ledningarna byggs parallellt med varandra i huvudsak längs redan befintliga ledningsgator. Fördelarna med detta alternativ blir bland annat att de nya ledningarna till stor del följer befintliga ledningsgator som är redan påverkade områden. Den aktuella utredningskorridoren syns i kartan nedan men även på sidan ”Dokument och kartor” på projektets webbplats.

Utredningskorridoren som är aktuell för vidare utredning

I norra delen finns två alternativ för samråd på grund av att vi idag inte vet var anslutande ledningar norrifrån kommer att anläggas. Mer detaljerade kartor kommer att finnas med i samrådsunderlaget.

En karta som visar vald utredningskorridorer i Uppsalaområdet.

Processen för att hitta en lämplig sträckning

För att hitta en placering för de nya ledningarna har framkomlighetsstudier gjorts för att identifiera möjliga områden. Efter vidare utredningar och myndighetsdialog med bland andra kommuner, länsstyrelser och Försvarsmakten har den mellan 200 och 1500 meters breda utredningskorridoren för respektive projekt valts för vidare arbete. Inom korridorerna kommer en föreslagen sträckning att tas fram som vi sedan samråder om. I samrådet har fastighetsägare, närboende och ytterligare intressenter möjlighet att lämna yttranden med information som kan vara av värde för valet av sträckning. Ledningsgatornas slutliga bredd är för en dubbel 400 kV-ledning cirka 80-100 meter.

Sträckningsförslagen kommer att presenteras tillsammans med bakomliggande utredningar och bedömningar i ett samrådsunderlag. Samrådsunderlaget skickas ut till berörda fastighetsägare och intressenter samt tillgängliggörs på projektens webbplatser.

Samråd med fastighetsägare i maj 2022

Vi räknar med att skicka ut samrådsunderlagen i maj 2022 och sedan startar samrådet där de som vill har möjlighet att skicka in information som kan vara av värde för valet av den slutgiltiga placeringen av ledningen. I samband med samrådet planerar Svenska kraftnät att ha informationsmöten med fastighetsägare, närboende och andra intressenter för att berätta mer om de planerade ledningarna.

Preliminär tidplan för ledningsprojekten i Uppsalaområdet

Myndighetsdialog om utredningskorridorer 2021
Samråd om sträckningsförslag samt informationsmöten 2022
Koncessionsbeslut 2024-2026
Byggstart 2026-2029
Drifttagning av nya ledningar 2028-2032

Projekten är en del av Svenska kraftnäts investeringspaket NordSyd

Nordsyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär att stora delar av stamnätet i mellersta Sverige, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar. Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och totalt investerar Svenska kraftnät cirka 75 miljarder kronor för ett mer flexibelt och robust stamnät för el som är förberett för framtida förändringar i det svenska elsystemet.