Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Luftledning och kraftledningsstolpar i skymningsljus

Information om kommande intrångsvärdering och markundersökningar

Svenska kraftnät kommer inom kort att påbörja värdering av skog och mark på fastigheter längs ledningssträckan för den nya planerade kraftledningen mellan Ekhyddan-Nybro 400 kV. Detta gäller fastigheter där vi fått medgivande från fastighetsägaren eller tillstånd från Energimarknadsinspektionen (Ei) alternativt Länsstyrelsen för att kunna utföra förundersökning. Fortsatta markundersökningar av stolpplatser kommer också att ske på de fastigheter där detta inte har utförts med start senare under hösten.

Värdering och stämpling av skog  

Skogsgatans bredd (kalröjd gata) för den nya ledningen blir 52 meter. Där ledningen går parallellt med befintlig kommer skogsgatorna delvis att överlappa varandra. Vid inventering av skogen stämplar (färgmarkerar) vi de träd som senare behöver avverkas inom skogsgatan. Träd som är utanför skogsgatan och vid fall riskerar att nå ledningen, så kallade kantträd, stämplas också.

I samband med stämpling av skogen värderar vi den skogsmark som kommer att tas i anspråk av ledningen. Värderingen ligger till grund för de ersättningserbjudanden och markupplåtelseavtal som kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare. Vi utgår från Lantmäteriets senast gällande skogsnorm när vi utför värderingen.

Ingen skog kommer att avverkas innan vi tecknat avtal med fastighetsägare alternativt erhållit ledningsrättsbeslut från Lantmäteriet efter att koncessionen vunnit laga kraft. Värdering och stämpling av skog genomförs av våra leverantörer Sweco och WSP.

Fortsatta markundersökningar

Utöver värdering och stämpling kommer markundersökning med skogsgående borrbandvagn att ske på de platser där ledningsstolpar kommer att placeras. Detta arbete är planerat att starta under november 2023.

Vid markundersökningarna används en borrbandvagn för att göra provhål i marken så att grundförhållandena kan bestämmas. Utifrån resultatet avgörs sedan vilka fundament och stolpar som kan användas på respektive plats. Både vid användning och transport av borrbandvagn vidtar vi åtgärder för att minimera påverkan på omgivningen. 

Markundersökningarna utförs av Sweco på uppdrag av Svenska kraftnät. Eventuella skador som kan uppkomma på exempelvis vägar ska återställas av Svenska kraftnät alternativt ersättas ekonomiskt. I vissa fall kan även fällning av mindre träd och röjning av sly behöva ske för framkomlighet till provtagningsplatserna.

Kontakt och mer information

Direkt berörda informeras via brev. Den senaste informationen om projektet hittar ni alltid på vår webbplats, www.svk.se/ekhyddan-nybro. Vill ni bli kontaktade eller önskar lämna upplysningar innan vi gör undersökningar på er fastighet, vänligen meddela våra kontaktpersoner detta:

Mats Hannevad
Kontaktperson, sträckan Ekhyddan-Ruda
073-035 44 55
mats@skogmarkkonsult.se 

Peter Johansson 
Kontaktperson, sträckan Ruda-Nybro
072-234 51 55 
peter@fmbab.se