Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förtydligande till alternativredovisning vid Ystad tätort

Under samrådet i början av 2018 redovisade Svenska kraftnät tre deletapper vid Ystad tätort. Under hösten 2018 valdes efter genomförda utredningar en av dessa bort från vidare samråd. Här förklarar vi mer ingående varför en av deletapperna valdes att tas bort från samrådsprocessen.

Samrådsprocessen för elförbindelsen Hansa PowerBridge startade i slutet av januari 2018, Svenska kraftnät redovisade då tre deletapper vid Ystad tätort. Deletapperna kallades Ö4A, Ö4B och Ö4C. Nu har vi fått frågor gällande varför deletapp Ö4C har valts bort och vi vill här förtydliga detta.

En deletapp utreddes inte vidare

Efter att den första samrådsredogörelsen publicerades i början av maj 2018 fortsatte Svenska kraftnät att utreda de tre deletapperna, Ö4A, Ö4B och Ö4C, bland annat genom att inventera dem med avseende på natur- och kulturmiljö och utifrån teknisk byggbarhet. Under hösten 2018 valde Svenska kraftnät att gå ut på samråd med en föreslagen sträckning i alternativ Ö4B och valde då också att utesluta Ö4C från vidare utredning. Samtliga utredningar och inventeringar genomfördes på samma sätt för alla tre deletapper vid Ystad.

Skälen bakom Svenska kraftnäts val

Svenska kraftnät valde att utesluta alternativ Ö4C från vidare utredningar mot bakgrunden:

  • Deletappen gränsar direkt till pågående detaljplaneutredningen ”Södra Hedeskoga” väster om väg 13 vilket ger mindre möjligheter att hitta en optimal rutt, deletappen berör även gällande detaljplaner vilket undviks av de två övriga deletapperna.

  • Samtliga deletapper berör Ystad kommuns översiktsplan (Staden Ystad 2030, Fördjupning av översiktsplanen för Ystad kommun). Deletappen Ö4C berör dock, jämfört med övriga deletapper, större ytor av översiktsplanen vilket i ett längre perspektiv försämrar både för Svenska kraftnät och kommunen att effektivt tillvarata sina intressen.

  • I valet mellan deletapper förordas ur ett arkeologiskt perspektiv Ö4A eller Ö4B eftersom de berör färre FMIS-objekt (Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem). Deletapp Ö4C berör flest FMIS-objekt och är ur arkeologisk syn en plats med betydligt större risk för dolda fornlämningar under mark. Särskilt lämningar kopplade till Lilla Tvärens bytomt bedöms som svåra att kartlägga, där indikationer i såväl Fornreg som skriftliga källor tyder på en betydligt större rumslig omfattning. Vidare berörs begravningsplatsen i anslutning till Lilla Tvärens kapell. Såväl by- och gårdstomter som gravar anses vara komplexa och känsliga fornlämningar.

  • Delarna söder om ringleden utgörs i stort sett av villakvarter, norr om ringleden finns befintlig grönstruktur innan villakvarteren åter tar vid. Detta utgör en trång passage.

  • Deletappen medför, jämfört med övriga deletapper, på grund av närheten till Ystad tätort större risk för konflikt med befintlig bebyggelse och infrastruktur, som exempelvis Ystad Energis högspänningskablar (50 kV).

  • I ringleden och i dess närhet finns ett stort antal olika typer av ledningar nedgrävda vilka kräver en omfattande hantering. Detta begränsas inte bara till byggnationsfasen utan lika mycket till då staden växer och ändras eller när ledningsägare bygger om sina ledningar. Antalet ledningar i de andra två deletapperna beräknas vara färre och därmed kräva mindre hantering.