Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skogssäter–Ingelkärr:
Samråd och dialog

Följ projektet via

Myndighetsdialogen och samrådsprocessen är viktiga delar när Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse. Då kan du som berörs av våra planer att bygga ut transmissionsnätet lämna yttranden. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att kunna välja en sträckning med minsta påverkan på boende och miljö.

Utifrån nätanalyser, samhällsekonomiska kalkyler, tekniska utredningar och andra bedömningar fattar Svenska kraftnät beslut om att en ny förbindelse ska förstärka transmissionsnätet mellan två punkter.

Sedan inleds ett omfattande arbete för att lokalisera den sträckning som sammantaget påverkar omgivningen minst. Arbetet görs i flera steg, i dialog med berörda parter och utifrån en sammanvägning av en rad olika värden och intressen.

Myndighetsdialog om utredningskorridorer 2023

Först görs en framkomlighetstudie för att identifiera potentiella utredningskorridorer, bredare områden för vilka inom den nya förbindelsen kan placeras.

Därefter görs utredningar och kartläggningar av värden som boendemiljöer, natur- och kulturvärden, byggbarhet och samhällsekonomiska värden som är avgörande för förbindelsens placering. I detta skede för Svenska kraftnät dialog med berörda kommuner och länsstyrelser samt andra aktörer som kan ha avgörande intressen, som Naturvårdsverket och Försvarsmakten. Myndighetsdialog för Skogssäter-Ingelkärr genomförs under 2023. 

Samråd om sträckningsförslag 2024

När Svenska kraftnät arbetat fram ett lämpligt sträckningsförslag presenteras det tillsammans med bakomliggande utredningar och bedömningar i ett samrådsunderlag.

Samrådsunderlaget skickas ut till berörda fastighetsägare, närboende, ytterligare intressenter och tillgängliggörs även för allmänheten att ta del av. Sedan startar samråd där de som vill har möjlighet att skicka in information som kan vara av värde för valet av den slutgiltiga placeringen av ledningen. Samrådet för Skogssäter-Ingelkärr beräknas genomföras under 2024. 

När samrådsperioden är över sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse där Svenska kraftnät även bemöter yttranden och besvarar vanliga förekommande frågor.

Tillsammans med tidigare identifierade värden och myndighetsdialogen utgör de inkomna yttrandena beslutsunderlaget för valet av en lämplig sträckning som sammantaget ger så liten påverkan som möjligt på omgivningen.

Koncession söks hos Energimarknadsinspektionen

En koncessionsansökan för den valda sträckningen och det tekniska utförandet skickas sedan in till Energimarknadsinspektionen (Ei) som handlägger ärendet och beslutar om Svenska kraftnät får tillstånd att bygga ledningen enligt föreslagen utformning.

Med koncessionsansökan skickas även en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), där förbindelsens förväntade miljöpåverkan redogörs för samt vilka åtgärder som vidtas för minska påverkan.

Under Ei:s handläggning skickas ärendet ut på remiss till berörda sakägare som då har möjlighet att lämna sina synpunkter till Energimarknadsinspektionen. Överklagas Ei:s beslut avgörs ärendet av regeringen.

Granskad