Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Korridor för vidare utredning om ledningssträckan har valts

Under sommaren har Svenska kraftnät genomfört myndighetsdialog där flera utredningskorridorer presenterades för berörda myndigheter. Utifrån yttranden i myndighetsdialogen och andra kartlagda värden har en korridor valts för vidare utredning.

För att kunna öka överföringskapaciteten från norra till södra Sverige planerar Svenska kraftnät att bygga en ny 400 kV luftledning för växelström. Ledningen planeras mellan den befintliga stationen Betåsen och station Nässe, en ny station som är planerad att byggas öster om Långsele i Sollefteå kommun.

Begränsning i överföringskapaciteten i snitt 2 beror på olika faktorer såsom ökad vindkraft i norr, mindre kärnkraft i söder samt ökad förbrukning i söder. Den nya ledningen mellan Betåsen och Nässe kommer därmed att bidra till en ökad försörjningstrygghet och ett robust transmissionsnät, som är förberett för framtida förändringar i elsystemet.

Processen för att hitta en lämplig sträckning

För att hitta en placering för den nya ledningen har framkomlighetsstudier gjorts för att identifiera möjliga områden. Efter vidare utredningar och dialog med kommuner och länsstyrelser har en ca 400 meters bred utredningskorridor valts för vidare arbete. Inom den korridoren kommer en föreslagen sträckning att tas fram som vi sedan samråder om. Ledningens slutliga bredd är ca 50 meter.

Se karta över vald korridor (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Sträckningsförslaget kommer att presenteras tillsammans med bakomliggande utredningar och bedömningar i ett samrådsunderlag. Samrådsunderlaget kommer att tillgängliggörs på webben när samrådet inleds.

Samråd med fastighetsägare i april 2022

Vi räknar med att publicera samrådsunderlaget för Betåsen-Nässe i april 2022 och sedan startar samrådet där fastighetsägare, närboende och andra intressenter har möjlighet att lämna yttranden med information som kan vara av värde för valet av den slutliga placeringen av ledningen. När samrådsperioden är över sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse där Svenska kraftnät även bemöter yttrandena och besvarar vanliga förekommande frågor.

Tillsammans med identifierade värden och myndighetsdialogen utgör de inkomna yttrandena beslutsunderlaget för valet av en lämplig sträckning med en sammantaget så liten påverkan som möjligt på omgivningen.

Informationsmöten i samband med samrådet

I samband med samrådet planerar Svenska kraftnät att ha informationsmöten med fastighetsägare, närboende och andra intressenter för att berätta mer om den planerade ledningen, genomförande av projektet samt svara på frågor. Mer information om datum och platser för mötena kommer i samband med utskick om samrådsunderlaget.

Myndighetsdialog förelåg vald utredningskorridor

Under sommaren genomförde Svenska kraftnät myndighetsdialog där flera utredningskorridorer som identifierats i en framkomlighetstudie presenterades för berörda myndigheter. Utifrån yttrandena i myndighetsdialogen och andra kartlagda värden gjordes bedömningen att korridor A, med lokalisering väster om Ångermanälven, var lämpligast att arbeta vidare med. Valet grundades i att korridor A följer befintliga ledningsgator och redan exponerad mark. Alternativen att gå öster om Ångermanälven avfärdades med anledning av att en sådan dragning skulle bli längre, medföra flera korsningar av älven samt innebära större intrång i jungfrulig mark och produktiv skogsmark. Därtill skulle en dragning öster om Ångermanälven kompliceras av stora områden av riksintresse för rennäring, friluftsliv, kulturmiljö samt naturvård.

Välkommen att höra av dig!

Om du har några frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att höra av dig till oss som arbetar med projektet. Kontaktuppgifter och den senaste informationen om Betåsen-Nässe finner på projektets webbplats.