Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bredåker–Jälla:
Samråd och dialog

Följ projektet via

Myndighetsdialogen och samrådsprocessen är viktiga delar när vi planerar en ny elförbindelse. Då kan du som berörs av våra planer att bygga ut transmissionsnätet lämna yttranden. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att kunna välja en sträckning med minsta påverkan på boende och miljö.

Samråd för Bredåker–Jälla genomfört 2022

Under perioden 2 maj–30 september genomfördes samråd för en planerad förnyelse av en befintlig 220 kV-ledning samt att bygga ytterligare en ny 220 kV-ledning mellan befintlig station Bredåker och ny station Jälla i Uppsala kommun. Sträckningsalternativet beskrivs i samrådsunderlaget och bilagor som finns tillgängligt under sidan Dokument och kartor.

I samband med samrådet genomfördes Öppet hus under maj 2022. Syftet med våra Öppna hus är att ge er mer information och underlag för era skriftliga yttranden (synpunkter) avseende våra planer. Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta utredningsarbete.

Efter samrådet sammanställer vi en samrådsredogörelse som vi publicerar här på webben. Därefter fortsätter vår utredning för att kunna presentera ett detaljerat sträckningsförslag.

Interaktiva kartor i samrådsportal

Vi har även sammanfattat samrådsunderlaget i en samrådsportal. Där kan du ta del av interaktiva kartor över sträckningsförslaget.

Samrådsportal för Uppsalapaketet Öppnas i nytt fönster

Presentation om samråd Bredåker–Jälla

Nedan kan du ta del av en presentation om samrådet för de planerade åtgärderna i Uppsalaområdet.

Myndighetsdialog om utredningskorridorer

Först görs en framkomlighetstudie för att identifiera potentiella utredningskorridorer, bredare områden för vilka inom den nya förbindelsen kan placeras.

Därefter görs utredningar och kartläggningar av värden som boendemiljöer, natur- och kulturvärden, byggbarhet och samhällsekonomiska värden som är avgörande för förbindelsens placering. I detta skede för Svenska kraftnät dialog med berörda kommuner och länsstyrelser samt andra aktörer som kan ha avgörande intressen, som Naturvårdsverket och Försvarsmakten.

Samråd om sträckningsförslag

När Svenska kraftnät arbetat fram ett lämpligt sträckningsförslag presenteras det tillsammans med bakomliggande utredningar och bedömningar i ett samrådsunderlag.

Samrådunderlaget skickas ut till berörda fastighetsägare, närboende, ytterligare intressenter och tillgängliggörs även för allmänheten att ta del av. Sedan startar samråd där de som vill har möjlighet att skicka in information som kan vara av värde för valet av den slutgiltiga placeringen av ledningen.

När samrådsperioden är över sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse där Svenska kraftnät även bemöter yttranden och besvarar vanliga förekommande frågor.

Tillsammans med tidigare identifierade värden och myndighetsdialogen utgör de inkomna yttrandena beslutsunderlaget för valet av en lämplig sträckning som sammantaget ger så liten påverkan som möjligt på omgivningen.

Sista datum att lämna yttranden var 30 september. Skicka dina synpunkter via e-post till registrator@svk.se eller via post till Svenska kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg – ange diarienummer Svk 2020/3794.

Vi söker tillstånd hos Energimarknadsinspektionen för att få bygga transmissionsnätsförbindelser

En koncessionsansökan för den valda sträckningen och det tekniska utförandet skickas sedan in till Energimarknadsinspektionen (Ei) som handlägger ärendet och beslutar om Svenska kraftnät får tillstånd att bygga ledningen enligt föreslagen utformning.

Med koncessionsansökan skickas även en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), där förbindelsens förväntade miljöpåverkan redogörs för samt vilka åtgärder som vidtas för minska påverkan.

Under Ei:s handläggning skickas ärendet ut på remiss till berörda sakägare som då har möjlighet att lämna sina synpunkter till Energimarknadsinspektionen. Överklagas Ei:s beslut avgörs ärendet av regeringen.

Avtal och ersättning vid ny elförbindelse

När vi bygger nya elförbindelser behöver vi passera fastigheter som ägs av privatpersoner, kommuner eller andra organisationer.
Här informerar vi om vilka avtal som kan bli aktuella

Om vi bygger en ny elförbindelse på en fastighet har fastighetsägaren lagstadgad rätt till ersättning. Ersättningen regleras i expropriationslagen, samt i kompletterande normer och principer.
Här informerar vi om vad lagen innebär

Personuppgifter

Svenska kraftnät behandlar personuppgifter i samband med samråd och framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt ansökan om koncession. Uppgifterna behandlas som en följd av en rättslig förpliktelse och/eller som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med samrådet kommer uppgifterna att behandlas i nödvändig utsträckning för samrådet, framtagandet av MKB:n och ansökan om koncession. Svenska kraftnät sammanställer en samrådsredogörelse.

Samrådsredogörelsen innehåller de personuppgifter (namn) som inkommit i samband med att yttrande skickats in samt sammanfattning av det som yttrats och Svenska kraftnäts bemötande. Samrådsredogörelsen är allmänt tillgänglig. Den delas med de som deltagit i samrådet och publiceras på Svenska kraftnäts hemsida. Den skickas även till Energimarknadsinspektionen vid ansökan om koncession.
Ytterligare information om hur Svenska kraftnät hanterar personuppgifter hittar du här.

Där hittar du också information om dina rättigheter, hur du kan framföra klagomål och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud.

 

Granskad