Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Koncessionsansökan inskickad

Svenska kraftnät skickade 8 oktober 2020 in koncessionsansökan för den nya likströmsförbindelsen Hansa PowerBridge till Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei kommer nu att handlägga ansökan och därefter skicka ärendet till regeringen för beslut om koncession.

För att få bygga en ny kraftledning behöver Svenska kraftnät få så kallad nätkoncession. Koncession är ett tillstånd som vanligtvis prövas och utfärdas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och ger Svenska kraftnät rätt att bygga och driva en kraftledning. Ei handlägger nu ärendet men eftersom Hansa PowerBridge är en utlandsförbindelse lämnas sedan det handlagda ärendet över till regeringen för beslut om förbindelsen får byggas enligt föreslagen sträckning och teknisk utformning.

Under handläggningen kommer Ei att skicka ut ärendet på remiss till berörda sakägare och andra intressenter. Det innebär att det fortfarande kommer att finnas möjlighet att lämna in eventuella synpunkter till Ei. Handläggningstiden kan variera men vi planerar att kunna börja bygga förbindelsen 2024 om koncession beviljas under 2023.

På projektets webbplats under sidan ”Dokument och kartor” finns mer detaljerade kartor. Där finns även koncessionsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) med bilagor publicerad.

Till sidan Dokument och kartor

Samrådet avslutat

Med koncessionsansökan inskickad är Svenska kraftnäts samrådsperiod avslutad. Vi vill tacka för alla värdefulla yttranden som vi har fått in. De har utgjort ett mycket viktigt bidrag i arbetet med att hitta den mest lämpade sträckningen för elförbindelsen. Samråd har genomförts i olika omgångar. Först avseende flera utredningskorridorer och sedan med ett sträckningsförslag inom en vald korridor. Kompletterande samråd har därtill genomförts för en ny delsträcka genom Ystad kommun och en ny delsträcka till sjöss. Redogörelser för samtliga samråd finner du på vår webbplats som bilagor till miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). I samrådsredogörelserna sammanfattas inkomna synpunkter och våra bemötanden av dessa.

Miljökonsekvensbeskrivning

I koncessionsansökan ingår en MKB. I den redogör vi för hur förbindelsen förväntas påverka omgivningen och vilka åtgärder som vidtas för att minimera den påverkan. I MKB:n beskrivs de förväntade miljökonsekvenserna för bland annat boendemiljö, landskapsbild, naturvärden, kulturvärden, rekreation och friluftsliv. Vi redogör även för valet av sträckning och teknisk utformning samt bedömningskriterierna som legat till grund för det beslutet. MKB:n med bilagor finns publicerad på projektets webbplats, under sidan ”Dokument och kartor”.

Vad händer nu?

Nästa moment ute i fält är geotekniska markundersökningar längs sträckning på land. Markundersökningarna inleddes i oktober. Vid geotekniska markundersökningar används en borrbandvagn för att göra ett antal provhål samt geofysiska undersökningsmetoder för att undersöka markens förhållande. Separata utskick har gjorts till ägare av fastigheter där markundersökningarna kommer att utföras.

Vägarna i området kommer att inventeras och vi tecknar avtal om vägar som vi önskar använda under byggtiden. Vid beviljad koncession skickas markupplåtelseavtal (MUA) till berörda fastighetsägare. När en entreprenad upphandlats och vi fått nödvändiga tillstånd och avtal kan kabeln anläggas.

Kontakt och information

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss som arbetar i projektet.