Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Horndal-Munga:
Samråd och dialog

Följ projektet via

Myndighetsdialogen och samrådsprocessen är viktiga delar när vi planerar en ny elförbindelse. Då kan du som berörs av våra planer att bygga ut transmissionsnätet lämna yttranden. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att kunna välja en sträckning med minsta påverkan på boende och miljö.

Samråd om sträckningsförslag fram till 1 september 2023

Svenska kraftnät bjuder nu in till samråd. Under samrådsperioden har du som är fastighetsägare, allmänhet, myndighet, företag eller annan intressent möjlighet att lämna yttrande med information om den planerade sträckningen för Horndal– Munga. Du hittar samrådsunderlag med sträckningsförslag och kartor i pdf på sidan Dokument och kartor. Vill du ha samrådsunderlaget utskrivet och skickat till dig, kontakta oss i projektet. Sidan uppdateras med samrådsportal och presentationsfilm inom kort.

Samrådsportal och interaktiv karta Öppnas i nytt fönster

Vi genomför samtidigt samråd för intilliggande ledningsprojekt:

Grönviken–Fallviken

Fallviken–Horndal

Hur du lämnar yttrande

Dina yttranden med information är viktig för oss när vi ska välja sträckning. Du lämnar in yttranden via e-post eller post. Sista dag att lämna yttrande är 1 september.

Ange alltid diarienummer Svk 2021/2878 i brevet eller ämnesraden för e-post.

Yttrande skickas till:

  • E:post: registrator@svk.se
  • Postadress: Svenska kraftnät, Registrator, Dnr Svk 2021/2878, Box 1200, 172 24 Sundbyberg

Välkommen på öppet hus

Varmt välkommen på öppet hus i samband med samrådet. På plats kommer representanter från Svenska kraftnät att finns för att svara på frågor och ge information om projektet. Kaffe och enklare fika serveras.

Datum för öppet hus:

  • 23 maj kl 16.00-19.00, Folkets hus i Sala
  • 29 maj kl 16.00-19.00, Folkets hus i Hofors
  • 30 maj kl 16.00-19.00, Wij Trädgårdar i Ockelbo

Varför vi samråder

Svenska kraftnät samråder om planerad ledning i enlighet med 6 kap. miljöbalken. Dina yttranden med information är viktig för oss när vi ska välja sträckning som ger minst påverkan på boende och miljö.

Vi beaktar alla yttranden som kommer in. När samrådsperioden är över sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse där vi även bemöter yttranden och besvarar vanliga förekommande frågor. Samrådsredogörelsen publiceras på webben.

Tillsammans med tidigare identifierade värden och myndighetsdialogen utgör de inkomna yttrandena beslutsunderlaget för valet av en lämplig sträckning som sammantaget ger så liten påverkan som möjligt på omgivningen.

Tidigare myndighetsdialog om utredningskorridorer

I en myndighetsdialog för Svenska kraftnät dialog med berörda kommuner och länsstyrelser samt andra aktörer som kan ha avgörande intressen, som Naturvårdsverket och Försvarsmakten. Innan myndighetsdialogen har en framkomlighetsstudie genomförts för att identifiera potentiella utredningskorridorer, bredare områden för vilka inom den nya förbindelsen kan placeras. I och med myndighetsdialogen görs också utredningar och kartläggningar av värden som boendemiljöer, natur- och kulturvärden, byggbarhet och samhällsekonomiska värden som är avgörande för förbindelsens placering. Myndighetsdialog för  Horndal–Munga genomfördes under 2022. 

Vi söker tillstånd hos Energimarknadsinspektionen för att få bygga transmissionsnätsförbindelser

När vi valt en lämplig sträckning skickar vi en koncessionsansökan för den valda sträckningen och det tekniska utförandet till Energimarknadsinspektionen (Ei) som handlägger ärendet och beslutar om Svenska kraftnät får tillstånd att bygga ledningen enligt föreslagen utformning.

Med koncessionsansökan skickas även en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), där förbindelsens förväntade miljöpåverkan redogörs för samt vilka åtgärder som vidtas för minska påverkan.

Under Ei:s handläggning skickas ärendet ut på remiss till berörda sakägare som då har möjlighet att lämna sina synpunkter till Energimarknadsinspektionen. Överklagas Ei:s beslut avgörs ärendet av regeringen.

Avtal och ersättning vid ny elförbindelse

När vi bygger nya elförbindelser behöver vi passera fastigheter som ägs av privatpersoner, kommuner eller andra organisationer.
Här informerar vi om vilka avtal som kan bli aktuella

Om vi bygger en ny elförbindelse på en fastighet har fastighetsägaren lagstadgad rätt till ersättning. Ersättningen regleras i expropriationslagen, samt i kompletterande normer och principer.
Här informerar vi om vad lagen innebär

Personuppgifter

Svenska kraftnät behandlar personuppgifter i samband med samråd och framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt ansökan om koncession. Uppgifterna behandlas som en följd av en rättslig förpliktelse och/eller som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med samrådet kommer uppgifterna att behandlas i nödvändig utsträckning för samrådet, framtagandet av MKB:n och ansökan om koncession. Svenska kraftnät sammanställer en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller de personuppgifter (namn) som inkommit i samband med att yttrande skickats in samt sammanfattning av det som yttrats och Svenska kraftnäts bemötande. Samrådsredogörelsen är allmänt tillgänglig. Den delas med de som deltagit i samrådet och publiceras på Svenska kraftnäts hemsida. Den skickas även till Energimarknadsinspektionen vid ansökan om koncession.
Ytterligare information om hur Svenska kraftnät hanterar personuppgifter hittar du här. 
Där hittar du också information om dina rättigheter, hur du kan framföra klagomål och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud.

Granskad