Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Horred-Breared:
Dialog och samråd

Följ projektet via

Dialog med fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter är viktiga i processen för att planera en ledning. Syftet är att hitta en utformning och stolplacering med den minsta påverkan på boende- och naturmiljöer. Den information som vi får in är väldigt värdefull för förnyelsearbetet.

Myndighetsdialog om utredningskorridorer

I myndighetsdialogen presenterar Svenska kraftnät utredningskorridorer som identifierats genom framkomlighetstudier. Utredningskorridorer är bredare områden för vilka inom den nya ledningen kan komma att placeras.  Berörda myndigheter, som kommuner och länsstyrelser, har sedan haft möjlighet att lämna yttranden på utredningskorridorerna och information som kan vara relevant för det fortsatta lokaliseringsarbetet.

Under november träffade Svenska kraftnät berörda myndigheter för att närmare presentera utredningskorridorerna. Utifrån yttrandena i myndighetsdialogen och andra kartlagda värden valdes sedan den östra utredningskorridoren där ledningen kan byggas parallellt med befintliga transmissionsnätsledningar. 

Nya förutsättningar gör att
ledningen förnyas i befintlig sträcka

Svenska kraftnät har vidare utrett på vilket avstånd de parallellgående stamnätsledningarna uppfyller driftsäkerhetskraven om att ett felfall inte ska leda till att två ledningar slås ut, ett så kallat dubbelfel. Utifrån resultaten görs i detta fall bedömningen att nuvarande avstånd mellan ledningarna på parallellgående sträckor längs Horred-Breared är tillräckligt stort för att risken för ett dubbelfel till följd av en enskild händelse ska vara acceptabel.  Bedömningen är därför att ledningen kan förnyas i befintlig ledningsgata utan att avståndet till parallellgående ledning behöver ökas.Sambyggda sträckor, där ledningarna idag hänger i gemensamma stolpar, ska fortfarande byggas isär i separata stolpar. 

Inget samråd enligt miljöbalken

Eftersom ledningen förnyas i befintlig sträcka kan det göras inom ramen för befintlig koncession och samrådet enligt miljöbalken med fastighetsägare och allmänhet uteblir därmed. Dock kommer informationsmöten att anordnas när det är möjligt med hänsyn till coronaviruset, för att föra en dialog med fastighetsägare och allmänhet. Koncessionen behöver förlängas och Svenska kraftnät kommer att skicka in en ansökan om det till Energimarknadsinspektionen (Ei) tillsammans med en bland annat en miljökonsekvensbeskrivning. Under Ei:s handläggning av ärendet skickas den på remiss till beröra sakägare.

Informationsmötena skjuts upp med hänsyn till coronaviruset

Med anledning av coronaviruset covid-19 kan inte de planerade informationsmötena inte hållas förrän Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter folksamlingar av den storleken. Mötena ställs därför in tillsvidare. Nya datum skickas ut så snart bedömningen är att mötena kan hållas utan risk för gemenemans hälsa.

Granskad