Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Frågor och svar

Projekt: Horred–Breared
Följ projektet via

Här hittar på svar på vanliga frågor för Horred–Breared. Frågorna som besvaras på sidan är i huvudsak inkomna i samband med det digitala informationsmötet som Svenska kraftnät genomförde 2 februari 2021.

Översikt 

Teknik

Hur stor är sannolikheten att sambyggda stolpar, så kallade julgranstolpar, ska falla?

Sannolikheten att sambyggda stolpar ska falla är små. Men det finns flera fel som kan leda till att två transmissionsledningar slås ut om de är sambyggda, som åska och kraftiga vindar. De senaste 20 åren har det inträffat sju dubbelfel i nätet.

Sannolikheten för att ett fel ska inträffa är emellertid inte en faktor i driften av systemet, utan ett ”möjligt” fel och konsekvenserna av att ett sådant fel inträffar behöver beaktas. På sträckan Horred-Breared skulle ett dubbelfel innebära oacceptabla konsekvenser vilket gör att ledningarna behöver byggas isär.

Varför ska de höga sambyggda stolparna stå kvar även om ledningen byggs isär?

De sambyggda stolparna byggdes på 1990-talet och har således långt kvar innan de når den tekniska livslängden. Att ersätta dem med vanliga stolpar skulle innebära en merkostnad på upp mot 200 miljoner, till projektets totala budget på 1 000 miljoner. Vi ser inte att det är ekonomisk försvarbart och förenligt med kraven på kostnadseffektivhet i vårt uppdrag.  

Varför utreds inte alternativet med markförlagd kabel?

Svenska kraftnät ser alltid över olika alternativ för hur en förstärkning av nätet eller en förnyelse ska göras på bästa sätt. Då markförläggning av växelström är tekniskt problematisk, flera gånger dyrare och har sämre livslängd jämfört med en luftledning kan det i regel avfärdas på ett relativt tidigt stadium.

För den specifika ledningen som går parallellt med befintlig luftledning skulle en markkabel, som har mindre motstånd (impedans), medföra att elen skulle koncentreras till kabeln och göra den överhettad. Det är därför inte tekniskt möjligt att förnya ledningen som kabel och därför inget som har utretts vidare.

Om ökad driftsäkerhet är huvudorsak till att ledningarna byggs isär borde inte det driftsäkraste alternativet vara att bygga en av ledningarna som kabel?

Det finns flera olika anledningar till att kabel är ett sämre alternativ än luftledning på högspända växelströmsledningar. Att bygga en kabel parallellt med luftledning är inte teknisk genomförbart då motståndet i en kabel är lägre (impedans), vilket medför att elen koncentreras till kabeln och göra den överhettad. Det är därför inte teknisk möjligt att förnya den ena ledningen som kabel och därför inget som har varit aktuellt för Horred-Breared.  

Om salta vindar på västkusten sliter på luftledningar vore inte markkabel ett mer långlivat alternativ?

Markkabel har en förväntad livslängd på ungefär 40 år. För västkustledningarna som nu förnyas har livslängden uppnåtts efter ca 70-80 år. Så även om luftledningarna på västkusten behöver förnyas tidigare än i övriga delar av landet, där livslängden beräknas till uppemot 90 år, är livslängden ändå betydligt längre än för kabelalternativ.

Varför används markkabel i större utsträckning i region- och lokalnät?

Ledningarna i transmissionsnätet har högre spänningar (400 kV-220 kV) jämfört med region- och lokalnät (130 kV och neråt). Att markförlägga växelströmsledningar är mer tekniskt komplext och begränsande ju högre spänningsnivåerna är.

Varför används inte likström (HVDC) som kan markförläggas istället för växelström i luftledning?

I ett överföringssystem bestående av växelströmsförbindelser fungerar ledningarna som automatiska reserver för varandra. När en ledning tas ur bruk, vid fel eller för reparation, överförs den ström som passerade den felaktiga ledningen automatiskt och direkt till andra växelströmsledningar på ett förutsägbart sätt.

Med likströmsförbindelser sker inte denna övergång direkt och automatiskt, utan kräver ett ingripande av likströmslänkens styrsystem som oftast initieras manuellt. Den fördröjningen ökar risken för överbelastningar och strömavbrott vid fel. Av det skälet kan likström inte ersätta växelströmsledningar, utan enbart komplettera dem i särskilda fall. Om den ålderstigna 400 kV-ledningen mellan Horred-Breared skulle ersättas med likströmsförbindelse skulle ledningens syfte inte uppfyllas och behovet av växelströmsledningen kvarstår.

Tillstånd och magnetfält

Varför behövs ingen ny koncession trots att ni särbygger ledningarna?

Bedömningen är att den åtgärden ryms inom ramen för befintlig koncession så länge som vingelmånen för koncessionsbelagd sträcka inte överskrids.

Vilken hänsyn tas till naturvärden som värdefulla träd och utsikt vid breddning av ledningsgatan på sambyggda sträckor?

Vi har utfört naturvärdesinventering längs med hela sträckan för att lokalisera kända och identifiera nya naturvärden att ta hänsyn till. I första hand försöker vi undvika att påverka höga naturvärden i planeringen av sträckning och stolpplaceringar. I andra hand vidtar vi skyddsåtgärder av olika slag och i tredje hand kan dispens sökas om en påverkan är oundviklig.

Naturvärdesinventeringen finns publicerad på projektets webbplats under ”Dokument och kartor

Kommer magnetfältet att öka där ledningarna byggs isär?

Ja, med det ökade avståndet mellan ledningarna kan magnetfältet öka. Ambitionen är att magnetfälteten vid fastigheter för varaktigt vistande inte ska bli högre efter förnyelsen och det pågår en översyn på fastighetsnivå för hur vi ska kunna reducera magnetfältet och säkerställa att inte överstiger acceptabla nivåer. Exempelvis kan det bli aktuellt med olika åtgärder för att reducera magnetfältet.

Vad är gränsen för magnetfält vid bostäder?

Vi följer rekommendationer från strålsäkerhetsmyndigheten och enligt rekommendationerna finns det inget gränsvärde. Utgångspunkten är en försiktighetsprincip om att förhöjda magnetfält ska undvikas om det kan göras till rimliga kostnader och åtgärder. Eftersom ledningen redan finns där idag är vår ambition att magnetfälten inte ska öka i och med förnyelsen.

Kommer magnetfälten att öka i samband med att ledningen förnyas?

Förnyelsen innebär inte att strömlasterna kommer att öka och därmed blir magnetfältet för ledningen generellt detsamma. På sambyggda sträckor där ledningarna byggs isär gör det ökade avståndet mellan faslinorna att magnetfältet kan bli högre. På dessa sträckor pågår en översyn på fastighetsnivå för hur vi ska kunna reducera magnetfältet och säkerställa att inte överstiger acceptabla nivåer. Exempelvis kan det bli aktuellt med olika åtgärder för att reducera magnetfältet.

Kommer det utföras oberoende mätningar av magnetfältet innan och efter förnyelsen?

Nej, för magnetfält från kraftledningar är det den långvariga exponeringen som är relevant och inte den momentana. Strömlasterna och sedermera magnetfältet kan variera mycket beroende på exempelvis årstid, väder och tid på dygnet. Magnetfältsvärdena baseras därför på årsmedelvärden som beräknas utifrån prognostiserade strömlaster, och inte momentana mätningar.

Hur vägs livsmedelsstrategin in i Svenska kraftnäts beslut, och att markanspråk för ledningar påverkar möjligheterna att producera livsmedel och bedriva skogsbruk?

I planeringen av ledningar och placeringen av stolpar strävar vi alltid efter att minska markanspråket samt påverkan skogs och jordbruk. Men transmissionsnätet måste vara driftsäkert, kostnadseffektivt och teknisk funktionellt. Planeringen av ledningar kan därför inte göras helst utan påverkan på skogs och åkermark.

I vilken utsträckning tar ni hänsyn till skogens kolinlagring i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)?

Svenska kraftnät strävar efter att planera nya elledningar med så liten negativ påverkan på de nationella miljökvalitetsmålen som möjligt. När det gäller miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan har Svenska kraftnäts utbyggnad av transmissionsnätet en positiv inverkan då utbyggnaden ökar möjligheterna för anslutning av förnybar energi och underlättar transport av el mellan olika regioner och länder.

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människan inte destabiliserar klimatsystemet. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.

Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. Vid fortsatt koncession för linje säkerställs det svenska koncessionsnätet och möjligheten att ansluta ytterligare förnyelsebar energi och samtidigt exportera el mellan regioner och länder.

Förnyelse av ledningen Horred-Breared bedöms inte motverka måluppfyllelsen för begränsad klimatpåverkan. Därtill har Svenska kraftnät i ett forsknings och utvecklingsprojekt låtit utreda klimatpåverkan från byggande av luftledningar och markkabelförläggningar. Utredningens resultat visar att klimatgaspåverkan från markkabelförläggning är högre än från luftledning. I denna klimatgaspåverkan är inräknat bidrag från avskogning, bygg- och tillfartsvägar, terminalstationer samt schaktning.

Varför hålls det inget samråd, även om det inte är juridiskt tvingande?

Tillståndsprocessen i ett (modernt) förlängningsärende skiljer sig inte från tillståndsprocessen för nya ledningar enligt Miljöbalken (MB) och därmed finns kav på samråd. Men enligt gällande lagstiftning för när ansökan om förlängning för Horred-Breared som ursprungligen skickades in 1998, det vill säga innan Miljöbalken fanns, så ingår inte krav på formella samråd som en del av processen och ansökan ska bedömas enligt dåvarande lagstiftning. Det innebär inte att vi inte eftersträvar en dialog och kommer att samla in synpunkter för stolparnas placeringar.   

Hur kan fastighetsägaren överklaga ett förslag eller beslut?

Det beror på vilket beslut. Koncessionsbeslutet kan överklagas till regeringen. Ledningsrätten kan överklagas till mark- och miljödomstolen och i beslutsfattande av stolplacering för vi gärna en dialog med berörda fastighetsägare.  

Kommer det bli aktuellt med breddning utanför vingelmånen?

Nej, för att kunna förnya ledningen inom ramen för befintlig koncession är den maximala vingelmånen 50 meter. Det kommer inte överskridas och skulle i sådana fall leda till att ny koncession skulle behöva sökas för ledningen.

Mark, ersättning och vägar

Vilken standard blir det nya vägar som ska byggas till stolpplatserna?

Det tillfälliga vägar som byggs ska hålla för lastbilar och kranbilar. Förfaranden innebär att en geoduk läggs underst och därefter fylls det på krossmaterial. Bredden på vägarna brukar vara runt 5 meter.

Varför är ersättningen en engångssumma när den marken och skogen som tas i anspråk kan brukas över lång tid?

Det är Lantmäteriets skogsnorm är uppbyggd. Engångsersättningen ska motsvara avkastningen från skogsbruk – ifall engångssumman investeras.

Hur omfattande är ombudshjälpen som fastighetsägare kan få ersättning för?

Det finns inga direkta gränser rörande omfattningen av ombudshjälp med ombudskostnader som betalas av Svenska kraftnät ska vara skäliga och stå i proportion till intrånget. Svenska kraftnät ska godkänna ombudet för att ersättning för ombudskostnader ska bli aktuellt. Detta för att säkerställa att ombudet har rätt kompetens för att kunna företräda fastighetsägaren i frågan. Primärt ska ombuden granska avtal och värderingar och stötta fastighetsägare vid dialog med Svenska kraftnät.

Vem ordnar ett juridiska ombud?

Det sker på initiativ från fastighetsägare. Ombudet ska emellertid godkännas av Svenska kraftnät

Vilken ersättning utbetalas för markpackning på åkermark och i skog för att ni gräver vid fel tidpunkt på året eller vid otjänligt väder?

Vi arbetar med bedömningar av hur allvarliga markpackningarna är och storleken på ersättningen är till stor del kopplat till markpackningsbedömningen.

Stämmer det att fastigheter som inte berörs av de sambyggda stolparna, så kallade julgransstolpar, undviker ytterligare markintrång?

Ja, i princip stämmer det. Det kommer inte att göras något konsekvent breddning av ledningsgatan på sträckor som inte är sambyggda. Sedan kan det inte uteslutas vi i arbetet med att hitta lämpliga stolplaceringar kan behöva göra marginella breddningar i vissa fall.

Sedan ska ledningsrätten omprövas eftersom bredden på ledningsgatan varierar. Efter omprövning önskar Svenska kraftnät att bredden blir konstant längs hela ledningens sträckning. Det kan innebära att en viss breddning blir aktuell för att jämna ut ledningsgatans bredd. Så praktiken så kommer ingen breddning ske annat än möjligtvis marginellt.

Varför ersätter inte Svenska kraftnät enligt samma principer som vindkraftsbolagen?

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med myndighetsansvar medan vindkraftsbolag är företag med vinstdrivande intressen och därför har en annan modell för markanspråk och ersättningsnivåer.

Svenska kraftnäts ersättning utgår ifrån Lantmäteriets skogs- och åkernormer som anger vad som är att betrakta som skälig ersättning för den här typen av verksamhet.

Intrång till följd av upplåtelse av ledningsrätt ersätts enligt bestämmelserna i 13 § ledningsrättslagen som i sin tur hänvisar till 4 kap. expropriationslagen. Enligt lag ska ersättning utgå med belopp som motsvarar minskningen i fastighetens marknadsvärde (intrångsersättning) jämte ett påslag med 25 % (schablonpåslag).

Är ersättningen anpassad till dagens marknadspriser på åker- och skogsfastigheter?

Ja, i ersättningsnormerna ingår parametrar för att anpassa ersättningen till dagens marknadsmässiga priser.

Kommer vägar som byggs under entreprenaden att tas bort eller lämnas de kvar för fastighetsägarna att använda?

Det beror på huruvida fastighetsägare önskar att ha kvar eller inte. Kommer vi inte överens med fastighetsägare om något annat så tar vi bort vägarna efter avslutad entreprenad. Vissa vägar kan lämnas kvar för att möjliggöra framkomligheten till framtida underhållsarbeten. Men detta görs också i samråd med berörda fastighetsägare.

Vad händer om fastighetsägaren inte skriver på avtalet om förundersökning (MFÖ)?

Då ansöker Svenska kraftnät om tillträde till fastigheten via Länsstyrelsen, så kallad resolution.

Hur stora markanspråk kommer förnyelsen att medföra, utöver markanspråken som redan upptas av den befintliga ledningen?

Av totalt ca 220 stolpplatser är det är ca 27 sambyggda och på dessa sträckor är det aktuellt med breddning upp till 40 meter. Det ger ett nytt markanspråk i storleksordningen 30 hektar totalt i projektet. Sedan ska utredningar göras för de sambyggda sträckor och stolparnas placeringar bestämmas innan vi kan säga mer exakt hur stort markanspråket blir.

Kommer det utgå någon ersättning för fastigheter där ledningen förnyas i befintlig ledningsgata?

Nej, eftersom marken redan är tagen i anspråk så utgår inga nya ersättningar där ledningen går idag. Däremot kan det bli aktuellt för ersättning för miljöskada om marknadsvärdet på fastigheter minskar till följd av förnyelsen.

Vad är skattesatsen på ersättningar?

Skatteverket är den myndighet som svarar på frågor om skattesatser.

Beskattning av ersättningar för markintrång m.m. | Rättslig vägledning | Skatteverket Öppnas i nytt fönster

Sträckning, stolpplaceringar och dialog

Kommer stolpar att placeras att åkermark?

Ja, en del stolpar kommer att placeras i åkermark. De flesta av stolparna kommer dock att gå i skogsmark.

Kan det bli aktuellt att flytta stolpar västerut i samband med förnyelsen?

Nej, det kommer inte bli aktuellt att korsa den västra ledningen utan en eventuell breddning sker österut.

När kommer berörda fastighetsägare att kontaktas?

Det pågår ett arbete med att kontakta fastighetsägare som kommer att beröras av stolpplaceringar. I det första skedet har fastighetsägare där vinkelstolparna ska placeras kontaktats. Därefter kommer kontakter att tas med ägare av fastigheter där raklinjestolpar planeras. Så har ni ännu inte kontaktats kommer ni att göra det. Ni är alltid välkomna att kontakta oss som arbetar i projektet eller vår kontaktperson vid frågor, funderingar eller önskemål.

När vet fastighetsägare hur de påverkas och om det kan bli aktuellt att förvärva fastigheten?

Det sker genom en löpande dialog och kontakt kommer att tas med samtliga fastighetsägare där stolpar planeras på fastigheten. I de fall förvärv kan bli en aktuellt kommer en sådan kontakt tas så snart som möjligt för att diskutera eventuella möjligheter. I dagsläget ser vi behov av att förvärva en fastighet (som vi kontaktat) men det är för tidigt att helt utesluta att inga ytterligare förvärv av enstaka fastighet kan bli aktuella.

När får fastighetsägaren skriftlig bekräftelse på att inga stolpar placeras på fastigheten?

När stolparnas placeringar är utredda, avstämda med berörda fastighetsägare och bestämda kan besked ges. 

Varför placeras stolpar i åkermark istället för impedimentsmark?

Ambitionen är att hitta lämpliga stolpplatser där påverkan på verksamhet och boendemiljö minimeras. Andra faktorer som byggbarhet, motstående intressen och förhållandet till andra stolpplatser, såväl gamla stolpar och närliggande stolpplatser i den nya ledningen, behöver också beaktas. Det gör att vi behöver placera vissa i åkermark även om ambitionen är att undvika det.

Vad gäller för den västra sidan om ledningarna och när kommer berörda där få mer information?

Det är enbart den östra av de parallellgående ledningarna som ska förnyas. Den västra är inte berörda av förnyelsen och det kommer inte heller att bli aktuellt att korsa den under förnyelsen av Horred-Breared. Så fastigheter belägna på västra sidan om ledningarna är inte att betrakta som berörda och kommer därför inte att få informationsskick, men är välkomna att följa projektet på webbplatsen.

Var ska fastighetsägare vända sig för dialog om stolpplaceringar?

Det pågår ett arbete med att kontakta fastighetsägare som kommer att beröras av stolpplaceringar. I det första skedet har fastighetsägare där vinkelstolparna ska placeras kontaktats. Därefter kommer kontakter att tas med ägare av fastigheter där raklinjestolpar planeras. Så har ni ännu inte kontaktas kommer ni att göra det. Ni är alltid välkomna att kontakta oss som arbetar i projektet eller vår kontaktperson för dialog om stolpplaceringar på fastigheten. 

Var kommer de nya stolparna placeras i förhållande till nuvarande stolpplatser? 

I regel kommer det att placeras i nära anslutning till befintliga stolpplatser, med en viss förskjutning i ledningens riktning. Förskjutning på bredden undviks i möjligaste mån.

Varför baseras inte ersättningen på hur mycket ström som levereras (som inom vindkraften)

Det är inte den ersättningsprincipen som Svenska kraftnät tillämpar, utan vi utgår ifrån Lantmäteriets normer.  

På delen söder om Nissan är det E.ON:s ledning som ska flyttas, hur ser processen ut där?

Det blir en ny koncession för den del av E.ON:s ledning som flyttas.

Kommer resultatet för magnetfältberäkningarna att bli tillgängliga för fastighetsägarna?

Ja fastighetsägare kan få resultatet av magnetfältsberäkningarna på begäran. Den blir också offentlig när vi skickar in dessa tillsammans med övriga kompletteringar till Ei i ansökan om förlängd koncession.

Hur dokumenteras fastighetsägarens kontakter och möten med Svenska kraftnät eller projektets kontaktperson?  (Vilka svar om stolpplaceringar får vi skriftligt?)

Det varierar beroende på vilken typ av kontakt det är och vad ärendet gäller. Formella kontakter och överenskommelser registreras.

Byggnation

Byggs den nya ledningen etappvis eller byggs hela sträckan under en sammanhängande period?

Fundamentsarbetena sker medan ledningen är drift. Därefter tas avbrott där ledningen är ur drift för resningen av stolparna och lindragningen. För en ledning av den här längden kommer det sannolikt att krävas två avbrott för genomförandet.

Hur kommer själva byggnationsförloppet att genomföras?

Byggnationen är planerad att starta 2026 och går till så att fundamenten byggs medan den befintliga ledningen är i drift. När fundamenten är byggda monteras stolparna. Den befintliga ledningen tas sedan ur drift för resningen av stolparna och lindragningen. När den nya ledningen är i drift, preliminärt 2028, börjar arbetet med att ta upp gamla fundament och att återställa marken.