Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya förutsättningar och uppskjutna informationsmöten

Svenska kraftnät har utrett förutsättningarna för projektet med resultatet att säkerhetsavståndet mellan parallellgående ledningar inte behöver ökas. Ledningen kan därför förnyas i befintlig sträckning utan en konsekvent breddning av skogsgatan. De nya förutsättningar innebär även att den alternativa dragningen runt Gunnarsjö inte kommer att genomföras. Förnyelsen kan därmed göras inom ramen för befintlig koncession varför samrådet uteblir. Med anledning av coronaviruset skjuts informationsmötena , som planerades i maj, fram på obestämd tid.

I tidigare information har det framgått att samråd om nytt sträckningsförslag ska inledas under våren med informationsmöten i maj. Svenska kraftnät har utrett förutsättningarna för projektet med resultatet att säkerhetsavståndet mellan parallellgående ledningar inte behöver ökas. Det innebär att en konsekvent breddning av skogsgatan kan undvikas samt att ledningen kan förnyas i den nuvarande sträckningen förbi Gunnarsjö. Sambyggda stolpar ska fortfarande byggas isär, men i övrigt förnyas ledningen i princip i samma sträckning som idag. Enligt dessa nya förutsättningar kan förnyelsen genomföras inom ramen för befintlig koncession och inget samråd enligt miljöbalken kommer därför att genomföras.

Nya förutsättningar gör att ledningen förnyas i befintlig sträcka

Svenska kraftnät har vidare utrett på vilket avstånd de parallellgående stamnätsledningarna uppfyller driftsäkerhetskraven om att ett felfall inte ska leda till att två ledningar slås ut, ett så kallat dubbelfel. Utifrån resultaten görs i detta fall bedömningen att nuvarande avstånd mellan ledningarna på parallellgående sträckor längs Horred-Breared är tillräckligt stort för att risken för ett dubbelfel till följd av en enskild händelse ska vara acceptabel. Enskilda felhändelser som kan leda till bortkoppling av två parallellgående ledningar kan vara elektriskt överslag orsakat av antingen blixtnedslag eller extrem linutsvängning vid hög vindstyrka, stolpbrott m.m. Den nya bedömningen gör att ledningen mellan Horred-Breared kan förnyas i befintlig ledningsgata utan att avståndet till parallellgående ledning behöver ökas. Därmed kommer ledningsgatan inte konsekvent att breddas med 10-15 meter på parallellgående sträckningar som tidigare var planerat. Sambyggda sträckor, där ledningarna idag hänger i gemensamma stolpar, ska fortfarande byggas isär i separata stolpar. Inga åtgärder planeras på den västra ledningen, som byggdes på 90-talet, utan den kommer att hänga kvar i befintliga stolpar.

Ingen ny sträckning runt Gunnarsjö

Karta som visar aktuellt sträckningsförslag för stamnätsledningar mellan Horred och Breared

De nya förutsättningarna gällande säkerhetsavstånd för parallellgående ledningar gör att ledningens befintliga sträckning förbi Gunnarsjö bedöms vara framkomlig till mindre påverkan än alternativet, även efter att sambyggda delar byggts isär. Förslaget om att gå runt bebyggelsen i en ny sträckning, som presenterades efter myndighetsdialogen, är därför inte längre aktuell. 

Bedömningen grundar sig på att det nya markanspråket och den ökade kostnaden det skulle innebära att flytta båda ledningarna inte längre är motiverbart när påverkan på samhället Gunnarsjö inte blir lika omfattande som vid det initiala behovet av breddning.

Det innebär att de två stamnätsledningar som idag går genom Gunnarsjö kommer att vara kvar på platsen även efter förnyelsen. Se aktuellt sträckningsförslag på kartan. Detaljerade kartor med fastighetsgränser finns tillgängliga under sidan ”Dokument och kartor

Informationsmötena skjuts upp med
hänsyn till coronaviruset

Med anledning av coronaviruset covid-19 kan inte de planerade informationsmötena inte hållas förrän Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter folksamlingar av den storleken. Mötena ställs därför in tillsvidare. Nya datum skickas ut så snart bedömningen är att mötena kan hållas utan risk för gemenemans hälsa.

Vi beklagar givetvis detta och hoppas kunna genomföra mötena inom en snar framtid. Vi i projektet finns precis som alltid tillgängliga för att besvara era frågor och kan nås antingen på telefon eller e-post. I första hand ber vi er kontakta projektets kontaktperson Stefan Sahlberg.

Hur ser processen ut framöver?

Eftersom ledningen förnyas i befintlig sträcka kan det göras inom ramen för befintlig koncession och samrådet enligt miljöbalken med fastighetsägare och allmänhet uteblir därmed. Dock kommer informationsmöten att anordnas när det är möjligt, för att föra en dialog med fastighetsägare och allmänhet. Koncessionen behöver förlängas och Svenska kraftnät kommer att skicka in en ansökan om det till Energimarknadsinspektionen (Ei) tillsammans med en bland annat en miljökonsekvensbeskrivning. Under Ei:s handläggning av ärendet skickas den på remiss till beröra sakägare.

Nästa steg blir att starta projekteringen av ledningen för att bestämma stolparnas placeringar och utformning. För största delen av ledningen undviks förskjutningar på bredden och ledningens sträckning blir i princip densamma som idag med undantag för sambyggda delsträckor som byggs isär i separata stolpar. När preliminära stolpplatser är framtagna kommer det att finnas möjlighet att lämna eventuella önskemål om stolparnas placeringar. Flera faktorer som byggbarhet, naturvärden och markförhållanden behöver också beaktas, men förhoppningen är att hitta stolpplatser som både är lämpliga för fastighetsägare och som är byggtekniskt acceptabla.

Byggnationen går sedan till så att fundamenten byggs medan den befintliga ledningen är i drift och kan därför inte placeras där stolparna är belägna idag. När fundamenten är byggda monteras stolparna. Den befintliga ledningen tas sedan ur drift för resningen av stolparna och lindragningen. När den nya ledningen är i drift, preliminärt 2028, kan den ålderstigna ledningen rivas. I samband med rivningen tas gamla fundament upp och marken återställs.