Kraftledning i sommarlandskap
Transmissionsnätet stärks mellan Hjälta och Nässe

Som en del i investeringspaket NordSyd planerar Svenska kraftnät ett flertal ledningsåtgärder på befintliga ledningar och genom uppförande av nya ledningar mellan stationerna Nässe och den befintliga stationen Hjälta. Dessa åtgärder är en del av ett stort investeringspaket med syftet är att anpassa elnätet till dagens och framtida driftförhållanden genom att förstärka överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige.

Svenska kraftnät bjuder in till skriftligt samråd

Samrådsprocessen är en viktig del när vi planerar en ny elförbindelse. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att välja en sträckning som på minsta sätt påverkar landskapsbild, boendemiljö, friluftsliv, natur- och kulturmiljö.

Vi bjuder nu in till samråd för ledningsåtgärder vid befintlig station Hjälta och vid ny station Hjässe enligt 6 kap. miljöbalken, där vi efterfrågar information gällande bästa lokalisering för förbindelserna.

Lämna era yttranden senast 18 juni 2021

Vänligen lämna era yttranden skriftligt senast 18 juni 2021.

Yttranden kan skickas antingen med e-post eller brev. Märk brevet /mailet med diarienummer Svk 2021/819 

  • Svenska kraftnät
    P.O. Box 1200
    172 24 Sundbyberg

  • registrator@svk.se

Samrådsunderlag och kartor

Samrådshandlingar med tillhörande översikts- och intressekarta finna att hämta nedan. Vill du ha ett skriftligt exemplar skickat till dig vänligen kontakta oss.

 

Samrådsunderlag

Granskad