Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Betåsen - Nässe:
Samråd och dialog

Följ projektet via

Myndighetsdialogen och samrådsprocessen är viktiga delar när vi planerar en ny elförbindelse. Då kan du som berörs av våra planer att bygga ut transmissionsnätet lämna yttranden. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att kunna välja en sträckning med minsta påverkan på boende och miljö.

Samråd om sträckningsförslag

I april 2022 bjöd Svenska kraftnät in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken om sträckningsförslag för ny 400 kV-ledning mellan Betåsen och Nässe. I samrådet har fastighetsägare, närboende och andra intressenter möjlighet att lämna yttranden med information som kan vara av värde för valet av den slutliga placeringen av ledningen. Informationsbrevet skickas till er som äger fastigheter inom den utredningskorridor som är aktuell för lokalisering av ledningen.

Sträckningsförslaget presenterats tillsammans med bakomliggande utredningar och bedömningar i ett samrådsunderlag, som finns publicerat under sidan "Dokument och kartor"

Se inspelad presentation om samrådet

Lämna era yttranden senast 30 juni

Ni är välkommen att lämna in yttranden märkta med dnr 2021/820 senast 30 juni 2022 till registrator@svk.se alternativt till postadress: Svenska kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg. Alla yttranden är viktiga för vårt fortsatta lokaliseringsarbete!

När samrådsperioden är över sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse där Svenska kraftnät även bemöter yttranden och besvarar vanliga förekommande frågor.

Tillsammans med tidigare identifierade värden och myndighetsdialogen utgör de inkomna yttrandena beslutsunderlaget för valet av en lämplig sträckning som sammantaget ger så liten påverkan som möjligt på omgivningen.

Vad är ett samråd?

Myndighetsdialogen och samrådsprocessen är viktiga delar när vi planerar en ny elförbindelse. Då kan du som berörs av våra planer att bygga ut transmissionsnätet lämna yttranden. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att kunna välja en sträckning med minsta påverkan på boende och miljö.

Utifrån nätanalyser, samhällsekonomiska kalkyler, tekniska utredningar och andra bedömningar fattar Svenska kraftnät beslut om att en ny förbindelse ska förstärka transmissionsnätet mellan två punkter.

Sedan inleds ett omfattande arbete för att lokalisera den sträckning som sammantaget påverkar omgivningen minst. Arbetet görs i flera steg, i dialog med berörda parter och utifrån en sammanvägning av en rad olika värden och intressen.

Läs mer om samrådsprocessen här

Vi söker tillstånd hos Energimarknadsinspektionen för att få bygga transmissionsnätsförbindelser

En koncessionsansökan för den valda sträckningen och det tekniska utförandet skickas sedan in till Energimarknadsinspektionen (Ei) som handlägger ärendet och beslutar om Svenska kraftnät får tillstånd att bygga ledningen enligt föreslagen utformning.

Med koncessionsansökan skickas även en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), där förbindelsens förväntade miljöpåverkan redogörs för samt vilka åtgärder som vidtas för minska påverkan.

Under Ei:s handläggning skickas ärendet ut på remiss till berörda sakägare som då har möjlighet att lämna sina synpunkter till Energimarknadsinspektionen. Överklagas Ei:s beslut avgörs ärendet av regeringen.

Myndighetsdialog om utredningskorridorer

Först görs en framkomlighetstudie för att identifiera potentiella utredningskorridorer, bredare områden för vilka inom den nya förbindelsen kan placeras. Därefter görs utredningar och kartläggningar av värden som boendemiljöer, natur- och kulturvärden, byggbarhet och samhällsekonomiska värden som är avgörande för förbindelsens placering.

Under 2021 genomfördes myndighetsdialog om flera utredningskorridorer för att insamla information från berörda kommuner och länsstyrelser samt andra aktörer som kan ha avgörande intressen, som Naturvårdsverket och Försvarsmakten. Utifrån yttranden i myndighetsdialogen och vidare utredningar valdes en korridor att arbeta vidare med.

Granskad