Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Betåsen–Nässe:
Samråd och dialog

Följ projektet via

Myndighetsdialogen och samrådsprocessen är viktiga delar när vi planerar en ny elförbindelse. Då kan du som berörs av våra planer att bygga ut transmissionsnätet lämna yttranden. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att kunna välja en sträckning med minsta påverkan på boende och miljö.

Kompletterande samråd för Häxmo avslutat

Kompletterande samråd pågick mellan 3 april och 21 maj 2023 för Häxmo i Näsåker. Efter förfrågan från Länsstyrelsen Västernorrland förlängdes samrådet till 5 maj. 

Samrådsredogörelse tillgänglig

Samrådsredogörelse finns publicerad under sidan Dokument och kartor. Samrådsredogörelsen är en sammanställning av de yttranden som kommit in i samband med samrådet. I redogörelsen bemöter Svenska kraftnät yttranden och besvarar vanliga förekommande frågor.

Tillsammans med tidigare identifierade värden och myndighetsdialogen utgör de inkomna yttrandena beslutsunderlaget för valet av en lämplig sträckning som sammantaget ger så liten påverkan som möjligt på omgivningen.

Tidigare samrådsperiod 2022 

I april 2022 bjöd Svenska kraftnät in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken om sträckningsförslag för ny 400 kV-ledning mellan Betåsen och Nässe. I ett samråd har fastighetsägare, närboende och andra intressenter möjlighet att lämna yttranden med information som kan vara av värde för valet av den slutliga placeringen av ledningen. Informationsbrevet skickades till er som äger fastigheter inom den utredningskorridor som är aktuell för lokalisering av ledningen. Sista dag för samrådet var 30 juni 2022.

Du hittar samrådsunderlaget med sträckningsförslag, bakomliggande utredningar och bedömningar på sidan Dokument och kartor.

Se inspelad presentation om samrådet

Vi söker tillstånd hos Energimarknadsinspektionen för att få bygga transmissionsnätsförbindelser

En koncessionsansökan för den valda sträckningen och det tekniska utförandet skickas sedan in till Energimarknadsinspektionen (Ei) som handlägger ärendet och beslutar om Svenska kraftnät får tillstånd att bygga ledningen enligt föreslagen utformning.

Med koncessionsansökan skickas även en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), där förbindelsens förväntade miljöpåverkan redogörs för samt vilka åtgärder som vidtas för minska påverkan.

Under Ei:s handläggning skickas ärendet ut på remiss till berörda sakägare som då har möjlighet att lämna sina synpunkter till Energimarknadsinspektionen. Överklagas Ei:s beslut avgörs ärendet av regeringen.

Tidigare myndighetsdialog om utredningskorridorer

Först görs en framkomlighetstudie för att identifiera potentiella utredningskorridorer, bredare områden för vilka inom den nya förbindelsen kan placeras. Därefter görs utredningar och kartläggningar av värden som boendemiljöer, natur- och kulturvärden, byggbarhet och samhällsekonomiska värden som är avgörande för förbindelsens placering.

Under 2021 genomfördes myndighetsdialog om flera utredningskorridorer för att insamla information från berörda kommuner och länsstyrelser samt andra aktörer som kan ha avgörande intressen, som Naturvårdsverket och Försvarsmakten. Utifrån yttranden i myndighetsdialogen och vidare utredningar valdes en korridor att arbeta vidare med.

Granskad