Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd och dialog

Projekt: Betåsen–Nässe
Följ projektet via

Myndighetsdialogen och samrådsprocessen är viktiga delar när vi bygger ut stamnätet för el. Då kan du som berörs av utbyggnaden lämna yttranden, som blir ett värdefullt bidrag i arbetet med att hitta den mest lämpade placeringen för ledningen. Samrådet är nu avslutat och i mars 2024 ansökte vi om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen att bygga ledningen.

Koncessionsansökan nu inskickad

Innan vi bygger nya kraftledningar behöver vi få nätkoncession från Energimarknadsinspektionen (Ei). I mars 2024 skickade vi in ansökan om nätkoncession till Ei som nu kommer att granska vår ansökan och skicka den på remiss till sakägare och andra intressenter.

I koncessionsansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning där vi redogör för hur ledningen förväntas påverka omgivningen och vilka åtgärder som vidtas för att minimera denna påverkan. Vi redogör för valet av slutligt utbyggnadsförslag och hur bedömningskriterierna sett ut.

Koncessionsansökan, miljökonsekvensbeskrivningen, kartor och samrådsredogörelsen hittar du under sidan Dokument och kartor 

Avtal och ersättning vid ny elförbindelse

När vi bygger nya elförbindelser behöver vi passera fastigheter som ägs av privatpersoner, kommuner eller andra organisationer. 

Under sidan Avtal med berörda fastighetsägare informerar vi om vilka avtal som kan bli aktuella

Om vi bygger en ny elförbindelse på en fastighet har fastighetsägaren lagstadgad rätt till ersättning. Ersättningen regleras i expropriationslagen, samt i kompletterande normer och principer.

Under sidan Ersättning till berörda fastighetsägare informerar vi om vad lagen innebär

Tidigare samråd och myndighetsdialog

Under våren 2022 genomfördes samråd där fastighetsägare, närboende och andra intressenter hade möjlighet att lämna yttranden. Efter detta hölls även ett kompletterande samråd för sträckan runt den samlade bebyggelsen i Häxmo, Näsåker. Alla yttranden som har kommit in har varit ett viktigt bidrag till arbetet med att hitta det slutliga utbyggnadsförslaget för ledningen. Vi har även hållit myndighetsdialog med bland andra kommunen, regionen och länsstyrelsen.

Ta del av samrådsredogörelserna  

En samrådsredogörelse är en sammanställning av de yttranden som kommit in i samband med samrådet. I redogörelsen bemöter Svenska kraftnät inkomna yttranden och besvarar vanligt förekommande frågor.

Samrådsredogörelser från samrådet, samt från det kompletterande samrådet för Häxmo, finns publicerade här på vår webb.

Under sidan Dokument och kartor kan du läsa samrådsredogörelserna